งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกคำสั่งทางปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกคำสั่งทางปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกคำสั่งทางปกครอง
โดย...ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 คำสั่งของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) คำสั่งเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร - ม.21 - ม.22 2) คำสั่งเกี่ยวกับเหตุรำคาญ - ม.27 ว.1 - ม.28 ว.1 - ม.28 ว.3

3 คำสั่งของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) คำสั่งตามมาตรา 45 (ปรับปรุงแก้ไข,หยุด) 4) คำสั่งเกี่ยวกับกิจการที่ต้องแจ้ง - ม.48 ว.5 - ม.52 (หยุด,ห้าม) 5) คำสั่งเกี่ยวกับใบอนุญาต - ม.56 (ไม่ออก,ไม่ต่ออายุ) - ม.59 - ม.60

4 คำสั่งของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
6) คำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม - ม.65 ว.2

5 คำสั่งของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2. คำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข - ม.46 ว.2

6 รูปแบบของคำสั่งตาม พรบ.สธ. และผลของคำสั่งทางปกครอง
คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเป็นหนังสือ คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นหนังสือ เป็นวาจา

7 คำสั่งที่เป็นหนังสือ
ม.36 วิ.ปค. อย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่ง ของผู้ทำคำสั่ง ลายมือชื่อ ของผู้ทำคำส่ง ม.37 ว.1 วิ.ปค. ต้องจัดให้มีเหตุผล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ยกเว้น (ม.37 ว.3 วิ.ปค.)...

8 ข้อยกเว้นตาม ม.37 ว.3 วิ.ปค. เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิหน้าที่ เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ เป็นการออกคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน

9 การกำหนดเงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง
คำสั่งทางปกครองอาจกำหนดเงื่อนไขได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย (ม.39 ว.1 วิ.ปค.) หมายความรวมถึง (ม.39 ว.2 วิ.ปค.) กำหนดเวลาเริ่มมีผลหรือสิ้นผล กำหนดเวลาเริ่มมีผลหรือสิ้นผลต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน อนาคตที่ไม่แน่นอน ข้อสงวนสิทธิการยกเลิกคำสั่ง กำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำ บางประการ

10 สิทธิการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
คำสั่งที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีที่อาจ อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และ ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย (ม.40 ว.1 วิ.ปค.) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือ การโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตาม วรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมี ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับ คำสั่งทางปกครอง (ม.40 ว.2 วิ.ปค.)

11 คำสั่งที่ฝ่าฝืนเกณฑ์ต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งไม่สมบูรณ์ (ม. 41 ว
คำสั่งที่ฝ่าฝืนเกณฑ์ต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งไม่สมบูรณ์ (ม.41 ว.1 วิ.ปค.) การออกคำสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำขอ ถ้าต่อมา ในภายหลังได้มีการยื่นคำขอเช่นนั้นแล้ว คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรค หนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่ สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

12 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
WEB SITE ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การออกคำสั่งทางปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google