งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1.  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) คำสั่งเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร - ม.21 - ม.22 2) คำสั่งเกี่ยวกับเหตุรำคาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1.  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) คำสั่งเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร - ม.21 - ม.22 2) คำสั่งเกี่ยวกับเหตุรำคาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1

2  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) คำสั่งเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร - ม.21 - ม.22 2) คำสั่งเกี่ยวกับเหตุรำคาญ - ม.27 ว.1 - ม.28 ว.1 - ม.28 ว.3 2

3 3) คำสั่งตามมาตรา 45 ( ปรับปรุงแก้ไข, หยุด ) 4) คำสั่งเกี่ยวกับกิจการที่ต้องแจ้ง - ม.48 ว.5 - ม.52 ( หยุด, ห้าม ) 5) คำสั่งเกี่ยวกับใบอนุญาต - ม.56 ( ไม่ออก, ไม่ต่ออายุ ) - ม.59 - ม.60 3

4 6) คำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 6) คำสั่งเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม - ม.65 ว.2 4

5 2. คำสั่งของเจ้าพนักงาน สาธารณสุข - ม.46 ว.2 5

6  คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเป็น หนังสือ  คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เป็นหนังสือ  เป็นวาจา 6

7  ม.36 วิ. ปค. อย่างน้อยต้องระบุ  วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่ง  ชื่อและตำแหน่ง ของผู้ทำคำสั่ง  ลายมือชื่อ ของผู้ทำคำส่ง  ม.37 ว.1 วิ. ปค. ต้องจัดให้มีเหตุผล อย่าง น้อยต้องประกอบด้วย  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ ดุลพินิจ ยกเว้น ( ม.37 ว.3 วิ. ปค.)... 7

8  เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่ กระทบสิทธิหน้าที่  เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว  เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ  เป็นการออกคำสั่งด้วยวาจาหรือเป็น กรณีเร่งด่วน 8

9  คำสั่งทางปกครองอาจ กำหนดเงื่อนไขได้  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กฎหมาย ( ม.39 ว.1 วิ. ปค.)  หมายความรวมถึง ( ม.39 ว.2 วิ. ปค.)  กำหนดเวลาเริ่มมีผลหรือสิ้นผล  กำหนดเวลาเริ่มมีผลหรือสิ้นผลต้อง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่ แน่นอน  ข้อสงวนสิทธิการยกเลิกคำสั่ง  กำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำ หรืองดเว้นการกระทำบางประการ 9

10  คำสั่งที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไป ได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ โต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำ โต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการ อุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย ( ม.40 ว.1 วิ. ปค.)  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้ระยะเวลา สำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่ม นับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มี การแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมี ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็น หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทาง ปกครอง ( ม.40 ว.2 วิ. ปค.) 10

11  การออกคำสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ ยื่นคำขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ เองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำขอ ถ้า ต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำขอเช่นนั้น แล้ว  คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผล ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัด ให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง  การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการ รับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง  คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่น ให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบใน ภายหลัง 11

12 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-4175, 0-2591-8180 โทรสาร 0-2591-8180 12 WWW.Laws.anamai.moph.go.th WEB SITE ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt โดย... ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1.  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 1) คำสั่งเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาคาร - ม.21 - ม.22 2) คำสั่งเกี่ยวกับเหตุรำคาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google