งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของกิจการ”

2 เนื้อหา วัตถุประสงค์ของการสอบทาน หลักการพื้นฐานของการสอบทาน
ข้อตกลงในการรับงาน วิธีการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง คำรับรองของผู้บริหาร ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลประกอบ การติดต่อสื่อสาร การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทาน เอกสารหลักฐาน TSA 2410

3 วัตถุประสงค์ของการสอบทาน
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงข้อสรุปจากการสอบทานว่า ผู้สอบบัญชีไดพบสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไมไดจัดทำขึ้นตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญหรือไม่ TSA 2410

4 หลักการพื้นฐานของการสอบทาน
ผู้สอบบัญชีควรวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน โดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ (Professional Skepticism) โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่อาจมีอยู่อันเป็นเหตุให้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลต้องมีการปรับปรุงที่เป็นสาระสาระสำคัญ ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ผู้สอบบัญชีควรจัดให้วิธีการควบคุมคุณภาพงานสำหรับงานแต่ละงาน TSA 2410

5 ข้อตกลงในการรับงาน ผู้สอบบัญชีและลูกค้าควรเห็นชอบในข้อตกลง ในการรับงาน โดยบันทึกไว้ในหนังสือตอบรับงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยัน การรับงานของผู้สอบบัญชีและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใน เรื่องต่างๆ รหัส 2410 ระบุถึงเนื้อหาของหนังสือตอบรับงาน และเพิ่ม เติมว่าข้อตกลงในการรับงานสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาล สามารถรวมกับข้อตกลงในการรับงานตรวจ สอบงบการเงินประจำปีได้ TSA 2410

6 ขอบเขตของการสอบทาน • มีการระบุขอบเขตการสอบทานไว้อย่างชัดเจนใน “วรรคขอบเขตการสอบทาน” ในรายงานการสอบทานว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ TSA 2410

7 ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณ
ไม่มีการระบุว่าการสอบทานให้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณ ในรายงานการสอบทาน TSA 2410

8 ข้อตกลงในการรับงาน ผู้ประกอบวิชาชีพและลูกค้าควรเห็นชอบในข้อตกลงในการรับงาน และควรบันทึกในหนังสือตอบรับงานหรือในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น สัญญา หนังสือตอบรับงานเป็นสิ่งที่ช่วยในการวางแผนงานสอบทาน และยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและลูกค้า เนื่องจากเป็นสิ่งที่ยืนยันการรับงานและช่วยไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน TSA 2410

9 ข้อตกลงในการรับงาน ผู้สอบบัญชีและลูกค้าต้องเห็นชอบในข้อตกลงในการรับงาน
เนื้อหาของหนังสือตอบรับงาน ควรรวมถึง วัตถุประสงค์ของการสอบทาน ขอบเขตของการสอบทาน ความรับผิดชอบของผู้บริหาร ข้อตกลงของผู้บริหารที่จะออกหนังสือรับรองแก่ผู้สอบบัญชี รูปแบบและเนื้อหาของรายงานที่จะนำเสนอ (ตัวอย่างหนังสือตอบรับงาน แสดงไว้ในภาคผนวก ก) TSA 2410

10 วิธีการสอบทานข้อมูลระหว่างกาล
ทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมทั้งการควบคุมภายใน เพื่อสามารถที่จะ ระบุถึงประเภทของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อขอเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นไปได้ รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขั้น และ เลือกคำถาม วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่นซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำเสนอรายงานได้ว่า ผู้สอบบัญชีได้พบสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญหรือไม่ การสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น TSA 2410

11 การประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ผู้สอบบัญชีควรประเมินการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงทั้งเฉพาะแต่ละรายการและผลโดยรวมว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ยังไมไดรับการแกไข ซึ่งผู้สอบบัญชีพบว่ามีสาระสำคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกลาหรือไม่ เนื่องจากการสอบทานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล แต่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและการเปิดเผยไม่เพียงพอที่พบจะถูกนำมาประเมินผลกระทบทั้งเฉพาะแต่ละรายการและผลโดยรวม เพื่อพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงรายการหรือไม่ ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมินความมีสาระสำคัญของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่กิจการยังไม่ได้แก้ไข TSA 2410

12 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารว่า ผู้บริหารรับทราบว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นและแสดงตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเชื่อว่าผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับแก้ไข ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รวบรวมในระหว่างการสอบทานนั้นไม่เป็นสาระสำคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยรวม ผู้บริหารได้เปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญทั้งหมดที่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการทุจริตและข้อสงสัยว่ามีการทุจริต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกิจการแล้ว TSA 2410

13 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชีต้องได้รับหนังสือรับรองจากผู้บริหารว่า ผู้บริหารได้เปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงผลการประเมินความเสี่ยงที่ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอาจแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลมาจากการทุจริต ผู้บริหารได้เปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดที่ผู้บริหารทราบแล้ว ผู้บริหารได้เปิดเผยให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินจนถึงวันที่ในรายงานการสอบทานซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแล้ว TSA 2410

14 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อข้อมูลประกอบ
ผู้สอบบัญชีต้องอ่านข้อมูลอื่นที่แนบประกอบกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล เพื่อพิจารณาว่ามีข้อมูลประกอบที่ไม่สอดคลอกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างมี สาระสำคัญหรือไม่ หากพบเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าข้อมูลอื่นที่ปรากฏอยู่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ต้องหารือเกี่ยวกับประเด็นนั้นกับผู้บริหาร TSA 2410

15 การติดต่อสื่อสาร หากเชื่อว่าต้องมีการปรับปรุงรายการ จะต้องติดต่อประเด็นดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมในทันทีที่สามารถทำได้ แจ้งผู้กำกับดูแล หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าผู้บริหารไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมในระยะเวลาอันสมควร หากในดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าผู้กำกับดูแลไม่ตอบสนองอย่างเหมาะสมในระยะเวลาอันสมควร ต้องพิจารณา ว่าต้องมีการเสนอรายงานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ หรือ ความเป็นไปได้ในการถอนตัวจากงานดังกล่าว และ ความเป็นไปได้ในการถอนตัวจากการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี เชื่อว่ามีการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนด จะต้องติดต่อประเด็นดังกล่าวกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมในทันทีที่สามารถทำได้ แจ้งผู้กำกับดูแล เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่พบจาการสอบทาน TSA 2410

16 การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทาน
ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในรายงานการสอบทานมี “ชื่อวรรค” และระบุถึงส่วนประกอบ ดังนี้ - ชื่อรายงานที่เหมาะสม - ผู้รับรายงาน ตามสถานการณ์ของการรับงาน - วรรคนำ ระบุถึงงบการเงินที่สอบทานและข้อความ ที่ระบุถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารของกิจการและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี - วรรคขอบเขตการสอบทาน อ้างอิงถึงมาตรฐานงานสอบทานฉบับนี้และมีข้อความที่ว่าการสอบทานข้อมูลทางการเงินมีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามและวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น รวมทั้งข้อความที่ว่าการสอบทานมีขอบเขตจำกัดกว่า การตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติที่ใช้จึงให้ความน่าเชื่อถือน้อยกว่าจึงไม่มีการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน TSA 2410

17 การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทาน
- วรรคสรุป ระบุว่าผู้สอบบัญชีพบสิ่งที่เป็นเหตุให้ ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ - วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี - ที่ตั้งสำนักงานของผู้สอบบัญชี - ลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี TSA 2410

18 การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทาน
ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขหรือให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ในกรณีที่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลต้องมีการปรับปรุงรายการที่เป็นสาระสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กรณีถูกจำกัดขอบเขตจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบทานได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้องติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและผู้มีหน้าที่กำกับดูแล และพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเสนอรายงานการสอบทานหรือไม่ TSA 2410

19 การรายงานลักษณะ ขอบเขต และผลของการสอบทาน
การดำเนินงานต่อเนื่องและความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ ถ้าเปิดเผยเพียงพอ เพิ่มวรรคเน้น เพื่อเน้นถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง ไม่ได้เปิดเผยอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขหรือให้ข้อสรุปว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เสนอรายงานการสอบทานในแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเพิ่มวรรคเน้นให้เห็นถึงความไม่แน่นอน ซึ่งการแก้ปัญหาความไม่แน่นอนดังกล่าวขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตและความไม่แน่นอนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล TSA 2410

20 เอกสารหลักฐาน ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานเรื่องต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนรายงานการสอบทาน TSA 2410

21


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการสอบทาน รหัส 2410

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google