งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ ทำสัญญา / ออก ใบสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ ทำสัญญา / ออก ใบสั่งซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ ทำสัญญา / ออก ใบสั่งซื้อ / จ้าง ตรวจรับ เบิกจ่าย

2 The end

3  พิจารณาจากความจำเป็น / ความต้องการ ในการใช้งาน  กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ / รูปแบบ รายละเอียด / วิธีการจัดหา / วิธีการจัดหา  ทำรายงานขอซื้อ / จ้างทำพัสดุ  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ขออนุมัติดำเนินการ

4  วิธีตกลงราคา วิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา วิธีประกวดราคา  วิธีพิเศษ วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ  วิธีประมูล e-Auction วิธีประมูล e-Auction

5  เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ติดต่อกับผู้มีอาชีพขายหรือ รับจ้างโดยตรง ( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

6  ประกาศสอบราคา  เผยแพร่ข่าวและเอกสารการสอบราคา โดยการ ส่งประกาศเผยแพร่ข่าวและเอกสารการสอบราคาไปยัง ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานโดยตรงทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน ปิดประกาศเผยแพร่ข่าวการสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ ของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 10 วันทำ การ ( การสอบราคาในประเทศ ) และไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ( การสอบราคานานาชาติ )  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาว่าบริษัท / ห้างร้าน ที่มายื่นซองในคราวเดียวกัน มี ผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงทุน เชิงบริหาร หรือ เชิง ไขว้กันระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทุน หรือ เชิง บริหาร หรือไม่ ( วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่ เกิน 2,000,000 บาท )

7  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการส่วนราชการในตู้ปิดประกาศที่ มีกุญแจปิดตลอดเวลา  มีผู้ปิดและปลดประกาศ พร้อมทั้งทำหลักฐานการปิดและปลดประกาศเป็นหนังสือ พร้อมทั้งมีพยานบุคคลรับรองการปิดและปลดประกาศอย่างน้อย 1 คน ( ผู้ปิดและปลดประกาศต้องเป็นบุคคลคนละคนกัน พยานในการปิดและปลด ประกาศ ต้องมิใช่ผู้ที่ปิดหรือปลดประกาศ )  ส่งประกาศประกวดราคา ก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการโดย EMS ไปยังหน่วยงานต่อไปนี้ คือ 1. สถานีวิทยุกระจายเสียง / หนังสือพิมพ์ 2. กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศ ไทย 3. ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ ( พร้อมเอกสารประกวด ราคา )4. สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค ( พร้อมเอกสารประกวดราคา )  ต้องมีระยะเวลาสำหรับการคำนวณราคาหลังจากปิดการให้หรือขายเอกสารอีกไม่ น้อยกว่า 7 วันทำการ  เมื่อถึงกำหนด วัน เวลา รับซองให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและในกรณีที่มีหลักประกันซองเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ส่งสำเนาให้ธนาคารด้วย  เจ้าหน้าที่พัสดุส่งซองการมีผลประโยชน์ร่วมกันให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาพิจารณาว่า ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่ ( วงเงินเกิน 2,000,000 บาท )

8 หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีพิเศษโดยพิจารณา จากเงื่อนไขและความจำเป็น เช่น  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงานของต่างประเทศ  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อ / เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนหากล่าช้าอาจ เสียหายแก่ราชการ  เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ / เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ ของทางราชการ  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือผ่านองค์การ ระหว่างประเทศ  เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งานหรือทางเทคนิคจำเป็นต้องระบุ ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง  เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อ / งานที่จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี  เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือ มีความชำนาญเป็น พิเศษ ( วงเงินเกิน 100,000 บาท และ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ )

9  เป็นการซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ / หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานอื่นซึ่ง มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น ผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเองและ นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง / มี กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ หรือจ้าง

10  ประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ รวบรวม ความต้องการจัดซื้อพัสดุใน ปริมาณมากทำให้คำสั่งซื้อ มีมูลค่าสูง จนสามารถจัดการประมูลได้  ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลจะเกิดจาก การเสนอราคาแข่งขันกันของผู้ขายในแต่ละ ครั้งของการประมูล ( วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป )

11 ทำสัญญาหรือออก ใบสั่งซื้อ / จ้าง ควบคุมให้มีการปฏิบัติ ตามสัญญา ลงระบบ GFMIS


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอความ เห็นชอบ ดำเนินการ ทำสัญญา / ออก ใบสั่งซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google