งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2 The end

3 พิจารณาจากความจำเป็น/ความต้องการในการใช้งาน
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/รูปแบบรายละเอียด /วิธีการจัดหา ทำรายงานขอซื้อ/จ้างทำพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติดำเนินการ

4 วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประมูล e-Auction

5 เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดต่อกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง
(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

6 เผยแพร่ข่าวและเอกสารการสอบราคา โดยการ
ประกาศสอบราคา เผยแพร่ข่าวและเอกสารการสอบราคา โดยการ ส่งประกาศเผยแพร่ข่าวและเอกสารการสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานโดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ปิดประกาศเผยแพร่ข่าวการสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ ของส่วนราชการไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ(การสอบราคาในประเทศ) และไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ(การสอบราคานานาชาติ) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยพิจารณาว่าบริษัท/ห้างร้าน ที่มายื่นซองในคราวเดียวกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงทุน เชิงบริหาร หรือ เชิงไขว้กันระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทุน หรือ เชิงบริหาร หรือไม่ (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท)

7 ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการส่วนราชการในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลา
มีผู้ปิดและปลดประกาศ พร้อมทั้งทำหลักฐานการปิดและปลดประกาศเป็นหนังสือพร้อมทั้งมีพยานบุคคลรับรองการปิดและปลดประกาศอย่างน้อย 1 คน (ผู้ปิดและปลดประกาศต้องเป็นบุคคลคนละคนกัน พยานในการปิดและปลดประกาศ ต้องมิใช่ผู้ที่ปิดหรือปลดประกาศ) ส่งประกาศประกวดราคา ก่อนการให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7วันทำการโดย EMS ไปยังหน่วยงานต่อไปนี้ คือ 1.สถานีวิทยุกระจายเสียง/หนังสือพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 3. ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ(พร้อมเอกสารประกวดราคา)4. สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน/สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (พร้อมเอกสารประกวดราคา) ต้องมีระยะเวลาสำหรับการคำนวณราคาหลังจากปิดการให้หรือขายเอกสารอีกไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เมื่อถึงกำหนด วัน เวลา รับซองให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและในกรณีที่มีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ส่งสำเนาให้ธนาคารด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุส่งซองการมีผลประโยชน์ร่วมกันให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาว่า ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ (วงเงินเกิน 2,000,000 บาท)

8 (วงเงินเกิน 100,000 บาท และ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้)
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษโดยพิจารณาจากเงื่อนไขและความจำเป็น เช่น เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงานของต่างประเทศ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อ/เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนหากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ/เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือผ่านองค์การระหว่างประเทศ เป็นพัสดุที่มีลักษณะของการใช้งานหรือทางเทคนิคจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อ/งานที่จ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือ มีความชำนาญเป็นพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000 บาท และ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้)

9 เป็นการซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ/หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง /มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง

10 (วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป)
ประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวบรวม ความต้องการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมากทำให้คำสั่งซื้อ มีมูลค่าสูงจนสามารถจัดการประมูลได้ ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลจะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันกันของผู้ขายในแต่ละครั้งของการประมูล (วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป)

11 ทำสัญญาหรือออกใบสั่งซื้อ/จ้าง
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ลงระบบ GFMIS


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google