งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่ 2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสา ธารณภัย 5. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18 คุณภาพ การให้บริการ 1. ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย 2. พัฒนาความรู้ สร้าง ความตระหนักและ จิตสำนึกให้กับประชาชน 3. การเปิดเผย โปร่งใส 4. เพิ่มขีด ความสามารถใน การป้องกันและ บรรเทา สา ธารณภัยในพื้นที่ 5. ประสิทธิภาพ ของการใช้ พลังงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 1 - 18 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) ประชาชนในพื้นที่มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากสาธารณภัย 1) ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้การ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยที่ผู้ประสบภัยร้องขอ ร้อยละ 85 20 2) พัฒนาความรู้ สร้างความ ตระหนักและจิตสำนึกให้กับ ประชาชน 2) จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมให้มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 500 คน 20 3) การเปิดเผย โปร่งใส 3) ระดับความสำเร็จในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ระดับ 5 20 4) เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกันและบรรเทา สา ธารณภัยในพื้นที่ 4) ระดับความสำเร็จของการ จัดทำแผนและฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ป้องกัน และบรรเทา สาธารณ ภัยเขต ระดับ 5 20

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 1 - 18 เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 5) ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน 5) ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายในการลด การใช้พลังงาน ร้อยละ 100 20


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google