งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ มีมาตรฐาน เดียวกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจาก ท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ อาศัยอำนาจตาม ความในข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ และอุปกรณ์สำหรับรถ พ. ศ. 2551 ออกความใน พระราชบัญญัติรถยนต์ พ. ศ. 2522 กรมการ ขนส่งทางบกประกาศกำหนดเกณฑ์และวิธีการ ตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

3 3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของ รถจักรยานยนต์ ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536  2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียของ รถจักรยานยนต์ ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2550

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดเครื่องมือ ที่ทำงานด้วยระบบนันดีสเปอร์ ซีฟอินฟาเรด NDIR สำหรับใช้วัดปริมาณความ เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อที่มี ช่วงการวัดสูงสุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4.5 โดย ปริมาตร และวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียที่มีช่วงการวัดไม่ น้อยกว่า 10,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ของค่า เทียบเท่านอร์มัลเฮ็กเซน หรือเครื่องมือระบบอื่นที่ มีมาตรฐานเทียบเท่า  กำหนดเกณฑ์ค่าก๊าซจากท่อไอเสียของ รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ตามประกาศฉบับนี้  กำหนดค่าก๊าซจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2552 ตามประกาศฉบับนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดค่าก๊าซจากท่อไอเสียของ รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามประกาศฉบับนี้  กำหนดวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนให้กระทำตามที่ประกาศใน ฉบับนี้  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่า ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และค่าก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google