งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8 ประการ

2 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม อยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะ แนว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2551 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะ แนว ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2551 2

3 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความสนใจ และ ธรรมชาติของผู้เรียน 2. วิเคราะห์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 3. กำหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 4. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวของ สถานศึกษา 5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 6. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 7. จัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 8. ประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 3

4 http://www.trueplookpanya.com

5 http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m3.php?cms_category

6 6

7 7

8

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. การจัดกิจกรรมแนะแนวในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google