งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

At the party ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "At the party ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 At the party ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 At the party At the party

3 Describing past events
Communication Describing past events การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 สามารถบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต
ได้ถูกต้อง

5 Reading

6 WRITING name……………… age………………… occupation………... place………………. guests……………… clothes…………….

7 An area of Los Angeles which is known As the centre of the American film industry.

8 a marriage ceremony, with a party or meal after a church service

9 bikini - a small two-piece
bathing suit for women

10 a mixed alcoholic drink cocktails

11 The spectacular party The spectacular party

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 John’s very hungry. He……… eat pizza.
Write sentences with want to or would like to John’s very hungry. He……… eat pizza. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 She………… visit them. Fiona lives in Edinburgh. Her children
and grandchildren all live in the USA She………… visit them. ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 b. Patricia thinks her flat is too small. She…….. a bigger flat.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 c. Ben’s car is fifteen years old. He ………. to buy a new car.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 d. Mary and Alan are sitting on a rainy beach in England. They’d like to go to Florence on holiday.

19 e. Roberto doesn’t have any money. He’d like to be a millionaire.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 B ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 4 ………………… ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 5. Happy birthday! Oh, a present. Thank you. ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 I’ve got my car. I can give you a lift. 6. We’re walking home.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 7. Great party. Thanks very much. Thanks for coming.
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 NEXT At the party ตอนที่2


ดาวน์โหลด ppt At the party ตอนที่ 1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google