งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Englis h 4110 2 English for everyday use อ. รุจิรา ทับศรี นวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Englis h 4110 2 English for everyday use อ. รุจิรา ทับศรี นวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Englis h 4110 2 English for everyday use อ. รุจิรา ทับศรี นวล

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล English for everyday use English for everyday use English for everyday use

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล อ่านบทสนทนา สั้น ๆ แล้วตอบ คำถามได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Part 1 Mrs. Barbara would like Mrs. Barbara would like to decorate her house, so she calls on a furniture shop.

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Assistant: May I help you, Ma’am? Ma’am? Bar: I want some chairs for the terrace. the terrace. Ass:..1……..we have a good collection of chairs. These are just our examples.

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Bar: I want chairs made of rattan. rattan. Ass: ….2…This is our new design, very becoming design, very becoming to modern homes, and to modern homes, and very comfortable to sit on. very comfortable to sit on. Bar: How much does each one cost? one cost?

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ass: It costs only one hundred twenty baht for each chair, Ma’am. Bar: That’s too expensive. Ass: No, Ma’am..3… for such a fine work. such a fine work. Bar : And I don’t like its back. It’s too high. It’s too high.

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Ass : If you sit on it, Ma’am, you’ll find it very comfortable with high back like that. And it doesn’t look ugly, does it? Bar :..4…. it looks like a throne. Let me see that one, please. Ass : This is a very light and handy chair, and very strong with an iron frame.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Bar: How much is it? Ass : This is only one hundred for each chair, Ma’am. Bar : …5……. Ass : All right, Ma’am. Anything else? Anything else?

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.1. This way,please. 2. Take it easy 2. Take it easy 3. Here you are 3. Here you are 4. Here they are 4. Here they are 1. What a lovely chair it is! 2. How’s that Ma’am. 3. We’re out of stock just now, Ma’am. 4. How about these,Ma’am? 2.

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. 1. I really don’t have enough words to say words to say 2. You’ll find that our price are 2. You’ll find that our price are lower than anywhere else. lower than anywhere else. 3. This price isn’t at all expensive. 3. This price isn’t at all expensive. 4. I won’t tell you higher price 4. I won’t tell you higher price

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. 1. In my sight 2. to me 2. to me 3. To be honest 3. To be honest 4. No doubt about it 4. No doubt about it 5. 1. That’s OK. with me. 2. I’ll take two of this type 2. I’ll take two of this type 3. That’s ridiculous 3. That’s ridiculous 4. Let’s think about that for 4. Let’s think about that for a minute a minute

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna is talking to her friend, on the phone.

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna : I’m having a party on Saturday. …..6… Lucy : That’ll be great. What’s the occasion.? 1.Do you want to have one? 2.Would you like to join us? 3.Would you mind coming? 4.Do you want to come, please?

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna : …7….just a get-together. get-together. Lucy : Should I bring anything? anything? 1. Not usual. 2. Not at all. 3. For nothing. 4. Nothing special

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna :.. 8 …By the way, do you know where I live? Lucy : Not exactly. Anna : …. 9.. 1. As you say. 2. As you have. 3. Don’t buy it. 4. Don’t bother.

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.I live quite far, so you should take a taxi. should take a taxi. 2. It’s 15 minutes by bus, then walk for 10 minutes walk for 10 minutes 3. It’s near Food land,and take the first turning on take the first turning on the right. the right. 4. I’m on Soi 17,the third house from the corner, on your left.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna : One more thing, I’m thinking of having a slide presentation if I can get projector… 10 … Lucy : Good idea. 1.Can I take one? 2.How does that sound? 3.Is one available? 4.What do you plan?

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล I have a projector that I can lend you, but.. 11 …,so I’m having it repaired. Anna: … 12.Well, I’ll ask Nichada, then. 1.It’s not working 2. It’s my friend’s 3.I can’t find it. 4.I often use it.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล I have a projector that I can lend you, but.. 11 …,so I’m having it repaired. Anna : … 12 …. Well, I’ll ask Nichada, then. 1.Excuse me. 2.That’s too bad. 3.You’re sorry. 4.It’s shameful

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Lucy : I’ll bring the slides I took in Chiang Rai. I’m sure you haven’t seen them. Anna :..13…. Lucy : Just this past week-end. I had a wonderful time.

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna :.. 13 …….. Lucy : Just this past week-end. I had a wonderful time. 1.When did it go? 2. How long were you here? 3.How many weeks did you go? 4.Since when were you there?

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Anna :..14..Well, don’t forget my party on Saturday. 1.So you had. 2.So I hope. 3.I’m sure you did. 4.I agree with that.

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Lucy: …15…See you then. Bye. Anna: Bye. 1.Yes, I do. 2.Yes, I will. 3.No, I won’t. 4.No, I don’t.

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล NEXT Grammar& Reading ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Englis h 4110 2 English for everyday use อ. รุจิรา ทับศรี นวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google