งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 5 1.12 กระทรวงระดับความสำเร็จของการสนับสนุน / ส่งเสริมการ พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ( ตัวชี้วัดร่วม พช.+ ปค.+ สถ. ) 5 3.2 กลุ่ม ภารกิจ ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ตัวชี้วัดร่วม สถ. + พช.) 5 4.3 กรมฯร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 6

3 ตัวชี้วัดระดับ กระทรวง ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงระดับหมู่บ้าน

4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน ระดับ 1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 (2,633 หมู่บ้าน) ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวมครั้งที่ 2 และความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (1,054 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน) น้ำหนัก : ร้อยละ 5

5 จำนวนหมู่บ้าน 1,755 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี 2553-2554 ที่รักษาและพัฒนาคุณภาพ ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวนหมู่บ้าน 2,633 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ ดำเนินการใน ปี 2553 จำนวน 877 หมู่บ้าน ปี 2554 จำนวน 878 หมู่บ้าน ปี 2555 จำนวน 878 หมู่บ้าน คำอธิบายเกณฑ์ ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2

6 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (จำนวน 1,317 หมู่บ้าน) คำอธิบายเกณฑ์ ระดับคะแนน 5 มีการประเมินความสุขมวลรวม ครั้งที่ 2 (เดือน สิงหาคม 2555) และ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (จำนวน 1,054 หมู่บ้าน) ระดับคะแนน 4 มีการประเมินความสุขมวลรวม ( Gross Village Happiness : GVH ) ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2555) (จำนวน 2,633 หมู่บ้าน) ระดับคะแนน 3

7 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทยและส่งเสริม การออมของครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการขยายผลการดำเนินงานการ พัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป เกณฑ์การวัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่บ้านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

8 เกณฑ์การวัดความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ ชุมชน ( GVH ) คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้องมีผลการ ประเมินตามตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพิ่มขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อน การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน และหลังการพัฒนา หมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง วิธีการประเมิน : ประเมินแบบมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดการประเมิน จำนวน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด การประเมินครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม ประเมินครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม

9 การสนับสนุนตัวชี้วัดที่ 1.1.1 สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ สนับสนุนการรักษามาตรฐานการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ปี 2552-2554

10 ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด นางศรีสุรินทร์ วัฒนรง คุปต์ โทร. 0 2141 6105 ผู้จัดเก็บ ข้อมูล นายรังสรรค์ หัง สนาวิน โทร. 0 2141 6162 นายสุทธิพร สมแก้ว โทร. 0 2141 6163 นางบุบผา เกิดรักษ์ โทร. 0 2141 6157 น. ส. จิตรา อรุณ ฤกษ์ถวิล โทร.0 2141 6120

11


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google