งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน กระทรวงระดับความสำเร็จของการสนับสนุน / ส่งเสริมการ พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ( ตัวชี้วัดร่วม พช.+ ปค.+ สถ. ) กลุ่ม ภารกิจ ร้อยละของเทศบาล และ อบต. ต้นแบบ ที่นำแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ตัวชี้วัดร่วม สถ. + พช.) กรมฯร้อยละของผู้นำ อช. ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554 ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 6

3 ตัวชี้วัดระดับ กระทรวง ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงระดับหมู่บ้าน

4 ตัวชี้วัดที่ ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน ระดับ 1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1,755 หมู่บ้าน ระดับ 2หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2,633 หมู่บ้าน ระดับ 3 มีการประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ 1 (2,633 หมู่บ้าน) ระดับ 4 มีการประเมินความสุขมวลรวมครั้งที่ 2 และความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (1,054 หมู่บ้าน) ระดับ 5 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (1,317 หมู่บ้าน) น้ำหนัก : ร้อยละ 5

5 จำนวนหมู่บ้าน 1,755 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี ที่รักษาและพัฒนาคุณภาพ ความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวนหมู่บ้าน 2,633 หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ ดำเนินการใน ปี 2553 จำนวน 877 หมู่บ้าน ปี 2554 จำนวน 878 หมู่บ้าน ปี 2555 จำนวน 878 หมู่บ้าน คำอธิบายเกณฑ์ ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2

6 ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 (จำนวน 1,317 หมู่บ้าน) คำอธิบายเกณฑ์ ระดับคะแนน 5 มีการประเมินความสุขมวลรวม ครั้งที่ 2 (เดือน สิงหาคม 2555) และ ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 (จำนวน 1,054 หมู่บ้าน) ระดับคะแนน 4 มีการประเมินความสุขมวลรวม ( Gross Village Happiness : GVH ) ครั้งที่ 1 (เดือนมีนาคม 2555) (จำนวน 2,633 หมู่บ้าน) ระดับคะแนน 3

7 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทยและส่งเสริม การออมของครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการขยายผลการดำเนินงานการ พัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป เกณฑ์การวัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่บ้านต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

8 เกณฑ์การวัดความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ ชุมชน ( GVH ) คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต้องมีผลการ ประเมินตามตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพิ่มขึ้น โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อน การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน และหลังการพัฒนา หมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง วิธีการประเมิน : ประเมินแบบมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดการประเมิน จำนวน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวชี้วัด การประเมินครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม ประเมินครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม

9 การสนับสนุนตัวชี้วัดที่ สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ สนับสนุนการรักษามาตรฐานการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ปี

10 ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด นางศรีสุรินทร์ วัฒนรง คุปต์ โทร ผู้จัดเก็บ ข้อมูล นายรังสรรค์ หัง สนาวิน โทร นายสุทธิพร สมแก้ว โทร นางบุบผา เกิดรักษ์ โทร น. ส. จิตรา อรุณ ฤกษ์ถวิล โทร

11


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ ๑ มิติภายนอก จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับชื่อตัวชี้วัด ค่า น้ำหนัก 1.1.1 กระทรวงระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google