งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของกรมควบคุมโรค ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

2 ดำเนินการได้ตามแผน 7 หน่วยงาน 12 รายการ ( อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานการจัดหา และอยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน ) ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 1. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 รายการ 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี จำนวน 2 รายการ 3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ 4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัด ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ 5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 1 รายการ 6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 2 รายการ 7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ

3 ผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน ( ต่อ ) ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 11 หน่วยงาน 23 รายการ 2. สำนักระบาดวิทยาจำนวน 1 รายการ 3. ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 รายการ 4. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงจำนวน 4 รายการ 5. สำนักโรคติดต่อทั่วไปจำนวน 1 รายการ 1. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 4 รายการ 2. สำนักระบาดวิทยาจำนวน 1 รายการ 3. ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 รายการ 4. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงจำนวน 4 รายการ 5. สำนักโรคติดต่อทั่วไปจำนวน 1 รายการ

4 ผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน ( ต่อ ) ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 11 หน่วยงาน 23 รายการ 6. สำนักวัณโรค จำนวน 3 รายการ 7. สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 2 รายการ 8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี จำนวน 3 รายการ 9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ 10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด พิษณุโลก จำนวน 2 รายการ 11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google