งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office

2 EHR history  เปลี่ยนจาก Paper base เป็น EHR เมื่อปี พ.ศ. 2545  ในรูป Standard Dataset 18 แฟ้มข้อมูล (2545)  มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมแฟ้มเป็น 21 และ 43 ตามลำดับจนถึง ปัจจุบัน (2557) Sakaeo Provincial Health Office

3  EHR Database Server ที่ สสจ. Datacenter Sakaeo Provincial Health Office

4  Provis Datacenter Sakaeo Provincial Health Office

5 Health Information System Sakaeo Provincial Health Office

6  ไม่น่าเชื่อถือ เอาไปใช้ไม่ได้ ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office X

7 Garbage In, Garbage Out Sakaeo Provincial Health Office  ข้อมูลขาเข้าไม่มีคุณภาพ  ข้อมูลขาออก ก็ย่อมไม่มี คุณภาพ

8  ไม่ทันเวลา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office  ไม่มี Internet

9  ขาดความรู้ในการบันทึกข้อมูล ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

10  ขาดเครื่องมือในการชี้ปัญหา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

11  ขาดกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

12 Data Quality Improvement Sakaeo Provincial Health Office Management คน เครื่อ งมือ นโยบ าย  อบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจ  อุปกรณ์สารสนเทศ  โปรแกรม  อินเทอร์เน็ต  กำหนดนโยบาย  นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

13  ทำแบบเดิมๆ ก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ การแก้ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office  คิดใหม่ ทำใหม่

14 General EHR data flow 21/43 แฟ้ม Zip file format 21/43 แฟ้ม Central database Import Zip files to database National central database Sakaeo Provincial Health Office หน่วยบริการสสจ.สนย. / สปสช. FTP, Email, Flashdrive PDN, Web upload Transportation

15 SAKAEO EHR data flow HIS database Data Synchronize Software Zip file format Datacenter Import Zip files to database 21/43 แฟ้ม Central database National central database Sakaeo Provincial Health Office หน่วยบริการสสจ. สนย. / สปสช. FTP PDN, Web upload Transportation

16 SAKAEO EHR data flow Sakaeo Provincial Health Office

17 Health Uploader Sakaeo Provincial Health Office

18 Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office http://team.sko.moph.go.th/analysis

19  Error อะไร?  Visit ไหน? Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office

20  Benchmarking Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office

21  2556 98.6% Data Quality Sakaeo Provincial Health Office  255478.3%

22 Health Information System Sakaeo Provincial Health Office

23 Prize  รางวัลหน่วยงานที่มีการ บริหารจัดการและพัฒนา ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่มีคุณภาพ ดีเด่น ปี 2556 - โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ Sakaeo Provincial Health Office

24 Thank you. Sakaeo Provincial Health Office


ดาวน์โหลด ppt Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google