งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office

2 EHR history  เปลี่ยนจาก Paper base เป็น EHR เมื่อปี พ.ศ  ในรูป Standard Dataset 18 แฟ้มข้อมูล (2545)  มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมแฟ้มเป็น 21 และ 43 ตามลำดับจนถึง ปัจจุบัน (2557) Sakaeo Provincial Health Office

3  EHR Database Server ที่ สสจ. Datacenter Sakaeo Provincial Health Office

4  Provis Datacenter Sakaeo Provincial Health Office

5 Health Information System Sakaeo Provincial Health Office

6  ไม่น่าเชื่อถือ เอาไปใช้ไม่ได้ ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office X

7 Garbage In, Garbage Out Sakaeo Provincial Health Office  ข้อมูลขาเข้าไม่มีคุณภาพ  ข้อมูลขาออก ก็ย่อมไม่มี คุณภาพ

8  ไม่ทันเวลา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office  ไม่มี Internet

9  ขาดความรู้ในการบันทึกข้อมูล ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

10  ขาดเครื่องมือในการชี้ปัญหา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

11  ขาดกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office

12 Data Quality Improvement Sakaeo Provincial Health Office Management คน เครื่อ งมือ นโยบ าย  อบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างแรงจูงใจ  อุปกรณ์สารสนเทศ  โปรแกรม  อินเทอร์เน็ต  กำหนดนโยบาย  นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

13  ทำแบบเดิมๆ ก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ การแก้ปัญหา Sakaeo Provincial Health Office  คิดใหม่ ทำใหม่

14 General EHR data flow 21/43 แฟ้ม Zip file format 21/43 แฟ้ม Central database Import Zip files to database National central database Sakaeo Provincial Health Office หน่วยบริการสสจ.สนย. / สปสช. FTP, , Flashdrive PDN, Web upload Transportation

15 SAKAEO EHR data flow HIS database Data Synchronize Software Zip file format Datacenter Import Zip files to database 21/43 แฟ้ม Central database National central database Sakaeo Provincial Health Office หน่วยบริการสสจ. สนย. / สปสช. FTP PDN, Web upload Transportation

16 SAKAEO EHR data flow Sakaeo Provincial Health Office

17 Health Uploader Sakaeo Provincial Health Office

18 Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office

19  Error อะไร?  Visit ไหน? Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office

20  Benchmarking Data Analysis Sakaeo Provincial Health Office

21  % Data Quality Sakaeo Provincial Health Office  %

22 Health Information System Sakaeo Provincial Health Office

23 Prize  รางวัลหน่วยงานที่มีการ บริหารจัดการและพัฒนา ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่มีคุณภาพ ดีเด่น ปี โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ Sakaeo Provincial Health Office

24 Thank you. Sakaeo Provincial Health Office


ดาวน์โหลด ppt Data Quality Improvement Presented by Sakaeo Provincial Health Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google