งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 แนวทางการดำเนินงาน ICT สสจ.เลย ปี 2558

23

24 KPIความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการ PI 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูล ตามชุดข้อมูลมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข PI 2ระดับความสำเร็จของการมีศูนย์ข้อมูล (Data center) ระดับจังหวัด/อำเภอ ที่สามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุม PI 3ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่ยกเลิกการบันทึก ข้อมูลผู้ป่วยนอกในกระดาษ PI 4ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน จังหวัดเลย มีระบบเครือข่ายภายในและสามารถ บันทึกข้อมูล ณ จุดบริการได้พร้อมกัน

25

26

27 Road map Loei Health Data Center ลำดับกิจกรรม ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1ติดตั้งระบบ Health Data Center (HDC) ระดับจังหวัด (รองรับการส่ง 43 แฟ้ม จาก ทุกสถานบริการ) 2ย้ายฐานข้อมูล Takis Datacenter ระดับจังหวัด จาก รพ.เลย มายัง สสจ.เลย 3ติดตั้ง/ปรับ โปรแกรม Takis ของสถานบริการ เพื่อส่งเข้า Takis Data Center ระดับ จังหวัดที่ สสจ. 4ประเมินผลการส่งข้อมูล โปรแกรม Takis Datacenter และเชื่อมระบบ Takis Datacenter กับ HDC 5จัดทำระบบคืนข้อมูล (ตามที่ กำหนด)

28 Data Center Flow 43 แฟ้ม HDC ระดับเขต, HDC ระดับกระทรวง Loei Takis Data Center Sycn data 43 แฟ้ม / HOSxP,HOSxP_PCU Loei Cockpit R8WAY Cockpit OPPP summary IPD Individual Report (คืนข้อมูล)

29

30

31 Health Data Center (HDC)

32

33

34 Loei Takis Data Center

35 Loei Cockpit

36 ตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

37 Facebook กลุ่ม IT Thailoei และ 43 files Loei

38


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google