งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557
ระบบข้อมูลสุขภาพ ปี 2558 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 จังหวัดเลย

22 แนวทางการดำเนินงาน ICT สสจ.เลย ปี 2558

23 ข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม

24 KPI ความสำเร็จการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการ
PI 2 ระดับความสำเร็จของการมีศูนย์ข้อมูล (Data center) ระดับจังหวัด/อำเภอ ที่สามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุม PI 3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่ยกเลิกการบันทึก ข้อมูลผู้ป่วยนอกในกระดาษ PI 4 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน จังหวัดเลย มีระบบเครือข่ายภายในและสามารถ บันทึกข้อมูล ณ จุดบริการได้พร้อมกัน

25

26

27 Road map Loei Health Data Center
ลำดับ กิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 1 ติดตั้งระบบ Health Data Center (HDC) ระดับจังหวัด (รองรับการส่ง 43 แฟ้ม จากทุกสถานบริการ) 2 ย้ายฐานข้อมูล Takis Datacenter ระดับจังหวัด จาก รพ.เลย มายัง สสจ.เลย 3 ติดตั้ง/ปรับ โปรแกรม Takis ของสถานบริการ เพื่อส่งเข้า Takis Data Center ระดับจังหวัดที่ สสจ. 4 ประเมินผลการส่งข้อมูลโปรแกรม Takis Datacenter และเชื่อมระบบ Takis Datacenter กับ HDC 5 จัดทำระบบคืนข้อมูล (ตามที่กำหนด)

28 Data Center Flow R8WAY Cockpit HDC ระดับเขต, HDC ระดับกระทรวง
OPPP summary IPD Individual Loei Cockpit Loei Takis Data Center Report (คืนข้อมูล) 43 แฟ้ม Sycn data 43 แฟ้ม / HOSxP,HOSxP_PCU

29

30

31 Health Data Center (HDC)

32 Health Data Center (HDC)

33

34 Loei Takis Data Center

35 Loei Cockpit

36 ตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

37 กลุ่ม IT Thailoei และ 43 files Loei
Facebook กลุ่ม IT Thailoei และ 43 files Loei

38


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.เลย 28 ตุลาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google