งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSP3-1 3 The Discrete-Time Fourier Analysis and Transform การวิเคราะห์และการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSP3-1 3 The Discrete-Time Fourier Analysis and Transform การวิเคราะห์และการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSP3-1 3 The Discrete-Time Fourier Analysis and Transform การวิเคราะห์และการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

2 DSP3-2 เป้าหมาย นศ เรียนรู้การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (The Discrete-Time Fourier Transform; DTFT) (DTFT แตกต่างกับ Discrete Fourier Transform (DFT) ในบทที่ 5) นศ เรียนรู้ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ นศ รู้จักความหมายของผลตอบสนองความถี่ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

3 ความสัมพันธ์ของ สัญญาณแอนะลอกและดิจิตอล x a (t) คือ สัญญาณแอนะลอก x(n) คือ สัญญาณดิจิตอล CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-3

4 ความสัมพันธ์ของความถี่เชิงมุม แอนะลอกและความถี่เชิงมุมดิจิตอล จึงได้ว่า CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-4 ความถี่เชิงมุมแอนะลอก ความถี่เชิงมุมดิจิตอล ช่วงเวลาชักตัวอย่าง

5 สัญญาณไซน์ไม่ต่อเนื่องทางเวลา (Discrete-Time Sinusoidal Signals) ความถี่เชิงมุมดิจิตอล (Digital Angular frequency) หรือ เรียกง่ายๆ ว่า ความถี่ดิจิตอล (Digital frequency) หน่วยเป็นเรเดียนต่อแซมเปิ้ล (Radians per sample) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-5

6 สมมติให้ ดังนั้นจาก f เรียกว่า ความถี่นอร์มัลไลซ์ (Normalised frequency) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-6

7 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-7 1 คาบ

8 X(n) ของค่า T= ½, ¼ และ 1/8 ของ fs CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-8

9 สัญญาณรายคาบ เมื่อ N=6 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-9

10 1 สัญญาณรายคาบ สัญญาณจะเป็นรายคาบที่ N แซมเปิ้ล หมายถึง ค่าถัดไป N แซมเปิ้ล มีค่าเท่ากับค่าปัจจุบัน เงื่อนไขคือ ความถี่ (f)* คาบ (N) เป็นค่าจำนวนเต็ม (k) หรือ fN=k หรือ f= k/N CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-10

11 ตัวอย่าง CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-11

12 ตัวอย่าง CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-12

13 พิสูจน์ หากเราให้ x(n) และ x(N+n) เป็น CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-13

14 กรณี f *N เป็นเลขจำนวนเต็ม CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-14

15 กรณี f *N เป็นเลขจำนวนเต็ม = k ดังนั้น k จึงเป็นจำนวนเท่าของ 2pi หรือ จะได้ว่า x(n+N) = x(n) ก็ต่อเมื่อ ความถี่ f ซึ่งเป็น อัตราส่วนของ k และ N เป็นเศษส่วนของเลขจำนวนเต็ม (Rational number) เท่านั้น หรือ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-15

16 ดังนั้น แต่ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-16

17 2 สัญญาณจะมีความถี่ได้มากสุด =Pi สำหรับ จะได้ว่าสัญญาณฟังก์ชัน โคไซน์ ที่ให้ค่าเป็นบวก เขียนได้ 2 แบบ โดยที่ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-17

18 ความถี่ ค่าของฟังก์ชันโคไชน์จะเขียนแทนได้ด้วยค่าที่อยู่ในช่วง หรือได้ว่า CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-18

19 ความถี่ f ค่าของฟังก์ชันโคไชน์จะเขียนแทนได้ด้วยค่าที่อยู่ในช่วง หรือ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-19

20 ตัวอย่างเช่น เราได้ว่าที่ความถี่มากกว่า pi เรเดียน จะได้ เช่น CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-20

21 3 สัญญาณไซน์ที่มีความถี่ต่างกัน 2Pi จะเป็นสัญญาณเดียวกัน จาก ให้ จะได้ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-21

22 อนุกรมฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (Discrete-Time Fourier Series) เราวิเคราะห์สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่เป็น ราย คาบ (Periodic) ได้ด้วยอนุกรมฟูริเยร์ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-22

23 อนุกรมฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (Discrete-Time Fourier Series) สมการการสังเคราะห์ (Synthesis Equation) สมการการวิเคราะห์ (Analysis Equation) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-23

24 การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา (Discrete-Time Fourier Transform) เราวิเคราะห์สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่ไม่เป็น รายคาบ (Non-Periodic) ได้ด้วยการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (DTFT) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-24

25 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-25 โดเมนความถี่ โดเมน เวลา

26 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-26

27 ผลจากการประสาน h(n)*e^jwn CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-27

28 DSP3-28 The Discrete-Time Fourier Transform ผลการแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา (DTFT) ของ h(n) คือ = ความถี่ดิจิตอลหน่วยเป็น เรเดียน EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

29 กรณีผลตอบสนองอิมพัลส์ เป็นเดลต้าฟังก์ชัน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-29

30 กรณีผลตอบสนองอิมพัลส์ เป็นเดลต้าฟังก์ชันได้ผลลัพท์ y(n) =x(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-30

31 การแปลง DTFT กรณีผลตอบสนองอิม พัลส์เป็นเดลต้าฟังก์ชัน เนื่องจาก เดลต้าฟังก์ชัน มีค่าเป็น 1 ณ ตำแหน่งเดียวคือ ที่ n=0 ดังนั้น หรือ เป็นค่าคงที่ =1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-31

32 ตัวอย่าง LabVIEW กรณีผลตอบสนอง อิมพัลส์ เป็นเดลต้าฟังก์ชัน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-32 1

33 กรณีอิมพัลส์เรสปอนส์เป็น เดลต้าฟังก์ชัน + ค่าหน่วงเวลาของมัน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-33

34 กรณีอิมพัลส์เรสปอนส์เป็น เดลต้าฟังก์ชัน + ค่าหน่วงเวลาของมัน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-34

35 LabVIEW กรณีอิมพัลส์เรสปอนส์เป็น เดลต้าฟังก์ชัน + ค่าหน่วงเวลาของมัน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-35

36 ผลรวมเรขาคณิตมีประโยชน์ในการ คำนวณ DTFT ผลรวมเรขาคณิตแบบไม่จำกัด (Infinite geometric sum): ผลรวมเรขาคณิตแบบจำกัด (Finite geometric sum): CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-36

37 DSP3-37 ตัวอย่างการแปลง DTFT I จงหาการแปลง DTFT ของ x(n)=0.5 n u(n) วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

38 DSP3-38 ตัวอย่างการแปลง DTFT II จงหาการแปลง DTFT ของ x(n)=0.5 เมื่อ และเป็น 0 เมื่อ n เป็นค่าอื่นๆ วิธีทำ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

39 DSP3-39 ตัวอย่างการแปลง DTFT III จงหาการแปลง DTFT ของ วิธีทำ สังเกต เครื่องหมาย ว่า n=0 อยู่ ณ ตำแหน่งของค่า 2 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

40 DSP3-40 ผลตอบสนองความถี่ของระบบ การแปลงฟูริเยร์ที่ความถี่ เมื่อทำการประสานจะได้ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

41 DSP3-41 เป็นผลตอบสนองความถี่ของระบบ h(n) ใช้หาค่าของเอาท์พุท y(n) หรือเขียนในรูปโดเมนความถี่ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

42 DSP3-42 Frequency Response from Poles and Zeros ขนาดผลตอบสนองความถี่เป็น ขนาดจากซีโร่ ไปยัง วงกลมหนึ่งหน่วย หารด้วย ขนาดจากโพลไปยัง วงกลมหนึ่งหน่วย ณ ความถี่หนึ่ง A B ขนาดที่ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

43 DSP3-43 Example for Frequency Response A B A B A B B > A B = A B < A = มาก = กลางๆ = น้อย สมมติว่า โพล =.8 ซีโร่ =0 ความถี่ต่ำความถี่กลางๆความถี่สูง EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

44 DSP3-44 Plot of Magnitude A B A B A B ต่ำกลาง สูง EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

45 DSP3-45 ตัวอย่าง Example 4.4.1 หาผลลัพท์ของระบบ โดยมีอินพุทเป็น ลำดับ ที่ ได้ ดังนั้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

46 DSP3-46 หาผลตอบสนองของ h(n) แสดงว่า zero มีตัวเดียว คือ z 1 =0 Pole มี p 1 =1/2 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

47 DSP3-47 การหาผลตอบสนองความถี่จากสมการ ผลต่าง (Frequency Response from Difference Equations) จากสมการผลต่าง ให้ ดังนั้น ตัด EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

48 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-48 ตัวอย่าง มีระบบ LSI ที่อธิบายได้ด้วย สมการผลต่าง ของอินพุทและเอาท์พุท จงหา ผลตอบสนองและสัญญาณ y(n) เมื่อ อินพุทเป็น วิธีทำ ผลตอบสนองความถี่

49 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-49 ที่ ดังนั้น จึงได้จากการแปลง “ เฟสเซอร์ ” ขนาดเฟส

50 DSP3-50 ต่างเฟส =3.42 ทดสอบ ค่า y(n) ที่คำนวณ 4.092 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

51 DSP3-51 การชักตัวอย่างสัญญาณ (Sampling) ทฤษฎีการชักตัวอย่างสัญญาณ กล่าวว่า “ ความถี่ของ สัญญาณชักตัวอย่าง จะต้องมากกว่า 2 เท่าของ ความถี่ สูงสุดของสัญญาณ ( fmax)” หากความถี่สุ่ม = fs ดังนั้น... สัญญาณชักตัวอย่าง EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

52 DSP3-52 สเปคตรัม (Spectrum) และ ผลของการ ชักตัวอย่างสัญญาณ สเปคตรัมเป็นการแสดงค่าการกระจายของสัญญาณในเชิงความถี่ ผลของการสุ่มทำให้เกิด สเปคตรัมแบบเป็นคาบ (periodic) ความถี่ f max หรือ f 0 เรียกว่า ความถี่ไนควิสต์ (Nyquist Frequency) ความถี่ชักตัวอย่างสัญญาณ ต่ำสุดที่จะไม่เกิด aliasing จะเรียกว่า อัตราไนควิสต์ (Nyquist rate) ความถี่ สเปคตรัม = Nyquist rate EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

53 DSP3-53 อะไรคือแอลิแอส (Aliasing) ? การเกิดแอลิแอส ในทาง dsp คือ “ การเกิดการซ้อนทับ ของสเปคตรัม ” สาเหตุคือ การที่ความถี่ชักตัวอย่างสัญญาณ น้อยกว่าสอง เท่าของความถี่ไนควิสต์ หรือ แอลิแอส ทางแก้ : 1 ใช้ Anti-aliasing filter ซึ่งเป็น วงจรกรองต่ำผ่าน (Low pass filter) 2 ทำ Oversampling EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

54 DSP3-54 ทฤษฎีการชักตัวอย่างสัญญาณและคืนรูป สัญญาณ (Sampling and Reconstruction) แปลงฟูริเยร์ ผลตอบสนองของสัญญาณต่อเนื่องทางเวลา x a (t) คือ = ความถี่แอนาลอก เป็น เรเดียนต่อวินาที หาได้จากการแปลงฟูริเยร์ของ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

55 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-55 แปลงฟูเรียร์ ผลของการชักตัวอย่างสัญญาณ ทำให้การ แปลงฟูริเยร์เป็น รายคาบ (periodic) สัญญาณสุ่ม มีความถี่ = 1/T ความถี่แอนาลอกกับ ความถี่ดิจิตอล สัมพันธ์กันดังนี้ ดิจิตอล แอนาลอก

56 DSP3-56 ทฤษฎีการสุ่ม แปลง อิม พัลส์ เป็น สัญญาณ DT สัญญาณชักตัวอย่าง : สัญญาณแอนะลอกที่ถูกชัก ตัวอย่างสัญญาณ : สัญญาณไม่ต่อเนื่อง (DT): EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

57 DSP3-57 การแปลงฟูริเยร์สำหรับสัญญาณแอนาลอก x a (t) เมื่อ คือ ความถี่แอนาลอก หน่วยเรเดียนต่อวินาที (rad/sec) ทำการชักตัวอย่างสัญญาณแอนาลอก ด้วย ความถี่ T วินาที และแปลงฟูริเยร์ ก็ได้เป็น สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎีการชักตัวอย่างสัญญาณ ( ต่อ ) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

58 DSP3-58 เป็น ผลรวมของ ที่ต่างความถี่ สมการแอลิแอส (aliasing formula) การแปลง DTFT ของ x(n) ได้เป็น สมการแอลิแอส (Aliasing formula) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

59 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-59 เมื่อช่วงเวลาในการสุ่ม เกิด แอลิแอสและไม่สามารถคืนรูปสัญญาณได้

60 DSP3-60 ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ Hertz แบนด์วิทมากสุดของสัญญาณ ( ความถี่ไนควิสต์ ) Hertz แบนด์วิทของสัญญาณที่ใช้ได้ ( คือไม่ เกิดแอลิแอส ) สัญญาณสุ่มต้อง มีค่ามากกว่า แบนด์วิท 2 เท่า EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

61 การคืนรูปสัญญาณ (Reconstruction) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-61 ใช้วงจรกรองต่ำผ่านอุดมคติ กรองต่ำผ่าน

62 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-62 จากเรื่องการสุ่มเราได้ แปลงกลับเป็น อิมพัลส์ กรองต่ำผ่าน อุดมคติ ตัวแปลง D/C อุดมคติ

63 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-63 ผลตอบสนองของวงจรกรองต่ำผ่านอุดม คติ แปลงผกผันฟูเรียร์ การคืนรูปสัญญาณ สูตรการทำ Interpolation

64 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-64 แต่ละจุดของ x(n) ถูกคูณด้วย sinc function ที่มีการเลื่อน ตำแหน่ง dsp_3_1.jpg dsp_3_2.jpg

65 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-65 ผลการคูณของแต่ละตำแหน่ง

66 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP3-66 ผลรวมของการทำ interpolation คือสัญญาณคืน รูป dsp_3_9.jpg

67 DSP3-67 สรุป DFS ใช้วิเคราะห์ สัญญาณรายคาบ DTFT ใช้วิเคราะห์สัญญาณทั้งเป็นรายคาบและไม่เป็น รายคาบ การชักตัวอย่างสัญญาณทำให้เกิดผลตอบสนองความถี่ที่ เป็นรายคาบ โดยความถี่การชักตัวอย่างจะต้องมากกว่า 2 เท่า ของ ความถี่แอนาลอกสูงสุด การคืนรูปสัญญาณได้โดยการใช้วงจรกรองต่ำผ่านกับ สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP


ดาวน์โหลด ppt DSP3-1 3 The Discrete-Time Fourier Analysis and Transform การวิเคราะห์และการแปลงฟูริเยร์ แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google