งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

2 DSP2-2 เป้าหมาย นศ เข้าใจสัญญาณ (Signals) และระบบแบบไม่ต่อเนื่อง ทางเวลาที่เป็นเชิงเส้น (Discrete-Time Linear Shift- Invariant Systems) นศ รู้จักทฤษฎีการชักตัวอย่างเบื้องต้น นศ เข้าใจหลักการประสาน (convolution) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-3 Continuous v.s. Discrete-time Signals ทฤษฎี DSP เหมือนกับทฤษฎี Signals and Systems แต่ DSP เน้นการประมวลสัญญาณในแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา ที่เหมาะแก่การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์หรือโดย ตัวประมวลผล

4 DSP2-4 Discrete-Time Continuous Amplitude ในคอร์สนี้ เราสนใจเฉพาะสัญญาณที่เป็น Discrete- Time, Continuous Amplitude เท่านั้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

5 DSP2-5 สัญญาณแบบอื่นๆ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

6 DSP2-6 Sampling การชักตัวอย่างสัญญาณ x(t) จะได้ x(n) ผลลัพท์คือ x(n): สุ่มด้วย ความถี่ =... t EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

7 DSP2-7 Combination of Sampling สัญญาณ x(n) = สัญญาณสุ่ม “s(n)” คูณ สัญญาณ “x(t)” S(n) ประกอบจากส่วนย่อย คือ อิมพัลส์ n T t n EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

8 DSP2-8 Elements of the Sampling Signal S(n) นั้นประกอบจากอิมพัลส์ต่างการเลื่อน n T n n n n T2T3T s(n) + + + = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

9 DSP2-9 An Impulse is Delta Function อิมพัลส์ คือ เดลต้าฟังก์ชัน โดย ให้ค่า “1” เมื่อ n=0 และ ให้ค่า “0” เมื่อ n เป็นค่าอื่นๆ เขียนเป็น n 0 1 อิมพัลส์ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

10 DSP2-10 Shifted Delta Function อิมพัลส์นำมารวมกันได้เป็น s(n) ได้จากการเลื่อน ค่า n 0 1 n 1 1 อิมพัลส์ที่ถูกเลื่อนไปช่วงเวลา 1 ลำดับ อิมพัลส์ที่ไม่มีการเลื่อนค่า 0 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

11 DSP2-11 Summing of Shifted Delta Function + + + n n n n T2T3T + + + = 0 n EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

12 DSP2-12 Sampling Signals= Summing of Delta function สัญญาณที่เป็นสัญญาณสุ่มนั้นประกอบด้วย เดลต้า ฟังก์ชันที่มีค่าการเลื่อนแตกต่างกัน หรือ เขียนใหม่เป็น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

13 DSP2-13 Discrete-time Signal x(n) x(n) สร้างจาก ผลคูณของ x(t) และ s(n) เมื่อ t=kT t n n = … EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

14 DSP2-14 DSP System Block Diagram ระบบ DSP ที่ง่ายที่สุด แสดงดังข้างล่าง DSP Processor D/A A/D EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

15 DSP2-15 A/D Part in DSP ส่วน A/D DSP Processor D/A A/D Hold Quantizer A/D Converter Sample and Hold EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

16 DSP2-16 A/D Converter DSP Processor D/A HoldQuantizer A/D Converter Sample and Hold ระบบ DSP มีส่วนประกอบ A/D Converter EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

17 DSP2-17 Discrete-Time Systems ระบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา เขียนแทนด้วย X(n) คือ สัญญาณ อินพุท Y(n) คือ สัญญาณ เอาท์พุท T[.] คือ ระบบ (System) หรือ ตัวจัดการสัญญาณ (processor) ผลลัพท์ y(n) ของการกระทำของ x(n) และ T[.] ได้จาก กระบวนการประสาน (Convolution) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

18 DSP2-18 Example 2.1: System 1 Example 2.2.1 from Proakis’s Text จงหา y(n) ในกรณี EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

19 DSP2-19 Example 2.1: System 2 สังเกต เครื่องหมาย แสดงถึง n=0 อยู่ ณ ตำแหน่งนั้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

20 DSP2-20 Example 2.1: System 3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

21 DSP2-21 Example 2.1 : System 4 Accumulator EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

22 DSP2-22 ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามการเลื่อน (Linear Shift-invariant (LSI) Systems) เชิงเส้น (Linear) หมายถึง ถ้า ระบบ T[ ] ให้ผลลัพธ์เป็น เมื่อเปลี่ยนอินพุทเป็นดังรูป EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

23 DSP2-23 Example 2.2 : Linear I จงหาว่าระบบข้างล่างนี้ ระบบใดเป็นหรือไม่เป็นเชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

24 DSP2-24 Example 2.2: Linear 2 เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

25 DSP2-25 Example 2.2: Linear 3 เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

26 DSP2-26 Example 2.2: Linear 4 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

27 DSP2-27 Example 2.2: Linear 5 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

28 DSP2-28 Example 2.2: Linear 6 ไม่เชิงเส้น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

29 DSP2-29 Shift-invariant 1 ไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) หมายถึง หาก y(n) เป็นผลตอบจาก x(n) ถ้า x(n) ถูกเลื่อนไป k ดู y(n) เป็น y(n,k) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

30 DSP2-30 Shift-invariant 2 ลองเลื่อน y(n) ไป k จะได้ y(n-k) และหาก ระบบจะเป็นแบบไม่แปรตามการเลื่อน (Shift-invariant) ระบบจะเป็นแบบแปรตามการเลื่อน (Shift-varying) EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

31 DSP2-31 Example 2.3: Shift-Invariant 1 จงหาว่าระบบใดเป็น Shift-invariant EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

32 DSP2-32 Example 2.3: Shift-Invariant 2 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-invariant EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

33 DSP2-33 Example 2.3: Shift-Invariant 3 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล สังเกตว่าเฉพาะ ค่า n ใน x(n) ถูกเปลี่ยนเป็น n-k Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

34 DSP2-34 Example 2.3: Shift-Invariant 4 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

35 DSP2-35 Example 2.3: Shift-Invariant 5 เมื่อเลื่อน y(n) ที่ได้จาก x(n) ไป k แซมเปิ้ล Shift-varying EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

36 สมการผลต่าง Difference Equation หรือ สมการผลต่างแบบค่าสัมประสิทธิ์คงที่ Linear Constant–Coefficient Difference Equation (LCCDE) สมการของระบบจะเขียนในรูปทั่วไปของสมการผลต่าง CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-36

37 สมการผลต่างแบบวนซ้ำ Recursive Difference Equation คือ การ “ วน ” เอาท์พุท y(n-l) มาคำนวณ y(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-37

38 สมการความแตกต่างแบบไม่วนซ้ำ Nonrecursive Difference Equation CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-38

39 Example 2.4 ในระบบการคำนวณเงินฝากที่มีดอกเบี้ยในแต่ละเดือน เท่ากับ 1 % โดยที่ x(n) คือเงินต้นที่บวกเพิ่มเข้าไป ณ เดือนที่ n และเงินที่คำนวณได้ คือ y(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-39

40 Example 2.4 ( ต่อ ) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-40

41 Example 2.5 จงคำนวณสมการความแตกต่างของระบบการคำนวณมุม การเคลื่อนที่ของดาวเทียมเป็น CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-41

42 Example 2.5 ( ต่อ ) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-42

43 สมการอันดับที่หนึ่ง CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-43

44 n=0, n=1 n=0 n=1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-44

45 n=2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-45

46 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-46

47 ให้ y(-1) =0 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-47

48 ให้ bm คือ ผลตอบสนองอิมพัลส์ (Impulse Response) h(n) ของระบบ แทนค่า CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-48

49 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-49

50 สมการความแตกต่าง และ สมการตัวกรอง FIR โดยทั่วไปเราเขียนระบบ FIR ในรูปของผลตอบสนองอิม พัลส์ (Impulse Response ) ได้ดังข้างล่างนี้ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-50

51 การประสาน (Convolution) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-51

52 DSP2-52 ย้อนไปดู Discrete-time Signal x(n) x(n) สร้างจาก ผลคูณของ x(t) และ s(n) เมื่อ t=kT t n n = … EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

53 จาก เขียนใหม่เป็น หรือ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-53

54 x(t) ที่จะคูณกับแต่ละเทอมได้นั้น ต้องเป็นตำแหน่ง t=kT หรือ เอาเข้าไปคูณในวงเล็บ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-54

55 การ sampling และสมการความ แตกต่างแบบไม่วนซ้ำ จะได้ว่า ผลการ sampling นั้นคือ การเป็นสมการความ แตกต่างแบบไม่วนซ้ำ หรือ โดยตัด T ออก เพื่อความสะดวก CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-55

56 การ sampling ในรูประบบเรียกว่าการประสาน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-56 การ sampling การประสาน (Convolution)

57 การสร้างสัญญาณ x(n) ด้วย Delta function จากสมการประสาน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-57

58 ไดอะแกรมของ สร้างสัญญาณ x(n) ด้วย Delta function CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-58

59 กรณีสัญญาณ x(n) มี 10 แซมเปิ้ล สำหรับสัญญาณ จะได้ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-59

60 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon X(t ) DSP2-60

61 ผลรวม CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-61

62 สมการการประสานแบบที่ 1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-62

63 สมการการประสานแบบที่ 1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-63

64 ไดอะแกรมของ การประสานแบบที่ 1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-64

65 สมการการประสานแบบที่ 2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-65

66 สมการการประสานแบบที่ 2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-66

67 ไดอะแกรมของ การประสานแบบที่ 2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-67

68 DSP2-68 ระบบ ระบบที่มี Delta function เป็นอิมพัลส์เรสปอนส์ สำหรับระบบทีเป็น เดลต้า ฟังก์ชัน สุ่มด้วย ความถี่ = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

69 รูปแบบการประสานแบบที่ 2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-69

70 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-70

71 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-71

72 DSP2-72 Sampled Signal 1203 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP n n 1203

73 DSP2-73 ระบบ System with Delayed Delta function สำหรับระบบทีเป็น เดลต้า ฟังก์ชัน ที่มีการหน่วงเวลา สุ่มด้วย ความถี่ = EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

74 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-74

75 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-75

76 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-76

77 DSP2-77 Delayed Signal EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP n n 1203 1203

78 DSP2-78 การประสาน Convolution (revisited) จาก สังเกตว่า ดัชนี k เป็นค่าลบ ซึ่งหมายถึง การกลับด้าน (folding) ของลำดับ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

79 การกลับด้าน (Folding) ของ Delta function จะได้ค่าเดิม CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-79

80 การกลับด้าน (Folding) และเลื่อน (Shifting) ของ Delta function CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-80

81 สมมติว่ามี การกลับด้าน (Folding) ของ x(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-81 กัลบด้าน

82 การกลับด้าน (Folding) และเลื่อน (Shifting) ของ x(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-82

83 DSP2-83 การประสาน (Convolution) หากระบบไม่ใช่ เดลต้าฟังก์ชัน เราจะคำนวณอย่างไร ? เราเรียกการคำนวณระบบเช่นนี้ว่า Convolution หรือ การ ประสาน ระบบ EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

84 DSP2-84 Convolved Signal + 1203 1203 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP 1203

85 DSP2-85 Example Convolution ตัวอย่างการประสาน คำนวณผลการประสานเมื่อ n=-1 ถึง 3 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

86 DSP2-86 จุดเริ่มต้นที่ n= -1 ดูจาก คำนวณ y(n) n = -1 n=0 n=1 n=2 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

87 DSP2-87 n = -1 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

88 DSP2-88 n = 0 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

89 DSP2-89 การหา y(n) dsp_2_4 ความยาวของลำดับ y(n) เป็น EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

90 การทำ convolution แบบ กราฟฟิก CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-90 N=0

91 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-91

92 DSP2-92 คุณสมบัติของการประสาน Cumulative Property Associative property Distributive property EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

93 สัญญาณไซน์มาตรฐาน CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-93

94 ลำดับขั้นหนึ่งหน่วย (Unit Step Sequence) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-94

95 เราเขียน u(n) เป็น หรือ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-95

96 ไดอะแกรมของสัญญาณ u(n) CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP2-96

97 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-97 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

98 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-98 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

99 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-99 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

100 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-100 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

101 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-101 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP

102 แบบฝึกหัด Ch.2 (Proakis) DSP2-102 EEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon CESdSP


ดาวน์โหลด ppt DSP2-1 2 Discrete-time Signals and Systems สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทาง เวลา รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google