งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW R L C. 2 ผลของความถี่ต่อค่า รี แอคแตนซ์ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW +J -J f.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW R L C. 2 ผลของความถี่ต่อค่า รี แอคแตนซ์ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW +J -J f."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW R L C

2 2 ผลของความถี่ต่อค่า รี แอคแตนซ์ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW +J -J f

3 3 ณ. ความถี่รี โซแนนซ์ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW +J -J X X f

4 4 เมื่อค่า X L =X C จะทำให้มี กระแสไหลสูงสุด RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW i

5 5 วงจรรี โซแนนซ์ ( RESONANCE CIRCUIT ) วงจรรี โซแนนซ์ ( RESONANCE CIRCUIT ) แบ่งได้เป็น 2 แบบ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW

6 6 1. วงจรรีโซแนนซ์ แบบอนุกรม ( Series Resonance ) RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW 2. วงจรรีโซแนนซ์ แบบขนาน ( Parallel Resonance )

7 7 R L C RESONANCE CIRCUITS - SERIES RESONANCE

8 8 RESONANCE CIRCUITS - ตัวอย่างที่ 1 ถ้า แรงดันไฟฟ้ า 2. นำค่าที่ได้มาเขียนกราฟ 1. จงหาขนาด, มุมของ อิมพีแดนซ์ และกระแสรวมของวงจรขณะ = 100 300, 500, 700 และ 900 rad

9 9 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่อ

10 10 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่อ

11 11 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่ อ

12 12 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่ อ

13 13 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่ อ

14 14 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE เมื่ อ

15 15 สรุปค่าที่ได้ RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

16 16 RESONANCE CIRCUITS - SERIES RESONANCE กราฟของ Z Z ต่ำสุด

17 17 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE กราฟของ i i ไหลสูงสุด

18 18 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE ขณะวงจรรีโซแนนซ์

19 19 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE ขณะวงจรรีโซแนนซ์

20 20 ตัวอย่างที่ 2 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE กำหนด จงหาค่า

21 21 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2

22 22 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

23 23 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

24 24 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

25 25 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

26 26 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

27 27 RESONANCE CIRCUITS -SERIES RESONANCE

28 28 ( Quality Factor ) RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีแรงดัน ตกคร่อม C ถึง 316 V แต่แหล่งจ่าย มีแค่ 10 V ซึ่งอัตราส่วนนี้ เรียกว่าค่า

29 29 สมการ สำหรับ วงจร อนุกรม RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR

30 30 RESONANCE CIRCUITS - QUALITY FACTOR สมการ สำหรับ วงจร ขนาน

31 31 R small (high Q) R large (low Q) RESONANCE CIRCUITS - BANDWIDTH f frfr

32 32 วงจรรีโซแนนซ์ แบบขนาน R C L RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE

33 33 อิมพีแดนซ์ของวงจร RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE ในอุดมคติ

34 34 RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE ในทางปฏิบัติ เนื่องจาก R L ที่อยู่ในคอยล์

35 35 RESONANCE CIRCUITS - PARALLEL RESONANCE คุณสมบัติ f r ของวงจรขนานในทางปฏิบัติ - f r ขึ้นอยู่กับค่า R L - f r นี้เหมือนกับวงจรอนุกรมคูณด้วย - ถ้าเทอม มากกว่า 1 จะไม่เกิด f r

36 36 i วงจรรีโซแนนซ์ ในทางปฏิบัติ V C L R RESONANCE CIRCUITS - NONIDEAL INDUCTOR

37 37 วงจรสมมูลที่ใช้ใน การออกแบบ RESONANCE CIRCUITS - NONIDEAL INDUCTOR i V CLR

38 38 RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL การแปลงวงจร อนุกรม RL เป็นวงจรขนาน RL

39 39 ค่า ของวงจร อนุกรม RL มีค่าเท่ากับ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL

40 40 อิมพีแดนซ์ของวงจร จะเท่ากับ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL

41 41 ค่า RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL จะเท่ากับ

42 42 เอ า RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL หารทั้งเศษและส่วนจะได้

43 43 สำหรับเทอมที่เหลือ คือ Lp RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL

44 44 คูณด้วย ทั้งเศษและ ส่วน จะได้ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RL เป็นขนาน RL

45 45 การแปลงวงจร อนุกรม RC เป็นวงจรขนาน RC RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC

46 46 ค่า Qs ของวงจร อนุกรม RC มีค่า เท่ากับ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC

47 47 ค่าอิมพีแดนซ์ของ วงจร Z หาได้จาก RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC

48 48 นำเ อา RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC คูณทั้งเศษและส่วนจะได้

49 49 จากสมการสามารถแยก องค์ประกอบของ Resistance และ Reactance ได้อย่างละ หนึ่งเทอมดังนี้ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC

50 50 คูณด้วย R S ทั้งเศษและ ส่วนจะได้ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC

51 51 สำหรับเทอม Cp จะ ได้ RESONANCE CIRCUITS- อนุกรม RC เป็นขนาน RC


ดาวน์โหลด ppt 1 RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW R L C. 2 ผลของความถี่ต่อค่า รี แอคแตนซ์ RESONANCE CIRCUITS - IMPEDANCE REVIEW +J -J f.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google