งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 165 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 96 คนบุคลากรสายสนับสนุน 69 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.16 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 55 ปี (Mode) มัธยฐาน 46 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 45-49 และ 30-34 ปี ตามลำดับ กลุ่ม บุคลากรที่อายุมากมีจำนวนมากกว่ากลุ่มบุคลากรที่ อายุน้อย ลักษณะดังกล่าวมีโอกาสที่กลุ่มบุคลากรอายุ น้อยจะไม่สามารถทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อ เวลาผ่านไป

3 critical

4 Max 65 Min 31 Avg. 47.04 Sd. 9.64 critic al

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google