งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 175 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 54 คนบุคลากรสายสนับสนุน 121 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 64 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 34.87 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 34 ปี (Mode) มัธยฐาน 34 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน แต่ใกล้เคียงแบบสมมาตร กล่าวคือ บุคลากร ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี บุคลากรอายุน้อย และบุคลากรอายุมากมีจำนวนน้อยเท่าๆกัน ลักษณะ เช่นนี้ในปัจจุบันสามารถจัดสรรอัตรากำลังทดแทนกัน ได้ แต่ในอนาคตหากไม่มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรอายุ น้อยอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดอัตรา ทดแทนกันได้

3 Max 64 Min 22 Avg. 34.87 Sd. 7.24 critical

4 Max 64 Min 31 Avg. 37.78 Sd. 7.79 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google