งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“คนดีและเก่งที่องค์กรต้องการ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“คนดีและเก่งที่องค์กรต้องการ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “คนดีและเก่งที่องค์กรต้องการ”
โดย นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

2 การดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรปี 2553
สถานการณ์ ดำเนินการตามแผนแม่บทของกองจ. - หน่วยงาน ยังไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรในระยะยาวเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ HRM/HRD - วิเคราะห์ IDP รายบุคคล วิเคราะห์ Gap competency พบว่า ไม่มี Gap 61% มี GAP (Core competency 39 %) การสั่งสมความ ชช.ในงานอาชีพ (33 %) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (6 % )

3 หลักสูตร ไม่เป็นทางการ
ผลการพัฒนาเพื่อปิด GAP Core competency ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ทางการ การบรรยาย การฝึกอบรม ร้อยละ หลักสูตร ไม่เป็นทางการ มีผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาการวัคซีน “Mind Map” เครื่องมือพัฒนาความจำ เพื่อความสำเร็จของงาน 39 - มอบหมายงาน - การเป็นพี่เลี้ยง สอนงาน - On the job training

4 แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554
แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554

5 Questionable Talent /star Deadwood Cash-cow
Potential Questionable Talent /star 10-15% 10-20% Deadwood Cash-cow 5% 60-75% Performance P Watanapa

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับกลุ่มคนที่มีความสามารถ/ ศักยภาพสูงซึ่งเป็นดาวเด่น STAR ขององค์กร 2. เพื่อรักษากลุ่มคนที่มีความสามารถศักยภาพสูงในการทำงานให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กร โดยลดอัตราการลาออกของกลุ่มคนเหล่านี้ให้น้อยลง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Cash cow ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

7 สร้างต้นแบบคนเก่งจากบุคลากรที่มีอยู่เดิม
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบคนเก่งของสำนักงานฯ เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่น รับผิดชอบ I (Integrity ) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ M (Mastery) มีวินัยในการทำงาน M (Mastery) ประนีประนอม สุขุม รอบคอบ T (Teamwork) รับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน T, R (Teamwork + Relationships) เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ M (Mastery) เป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี SMART ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ R, T (Relationships + Teamwork) (Coaching ที่ดี) ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ A (Accountability)

8 กำหนดเรื่องราว หลักสูตร หรือสิ่งที่ Talent ขององค์กรต้องพัฒนา
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (วิธีคิด) การมองโลกในแง่บวก (positive thinking) การทำงานเป็นทีม (teamwork) การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ระบาดวิทยา วัคซีนวิทยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

9 วิธีที่องค์กรทำได้และสามารถทำให้ Talent อยู่กับองค์กร
ให้การยอมรับ นับถือ ยกย่อง ชมเชย เมื่องานประสบความสำเร็จ ให้ Talent เกิดความภาคภูมิใจที่จะอยู่กับองค์กร Design รางวัลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทน)และไม่ใช่เงิน เช่น การดูงานต่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาต่อ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของกลุ่ม Talent

10 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร กลุ่ม Talent ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2554
กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารมอบหมายงานที่ยากและท้าทายให้คนกลุ่มนี้ กิจกรรมที่ 2 แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆ - ส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ - ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม - ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ

11 กิจกรรมที่ 4 จัดระบบพี่เลี้ยง ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารและ และผู้เกี่ยวข้อง

12 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร กลุ่ม Cash Cow ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2554
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาตนเองจาก PMS กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ เช่น มอบหมายงาน หมุนเวียนงาน พี่เลี้ยงสอนงาน on the job training อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 4 สร้างแรงจูงใจโดยการให้ผลตอบแทนตามความเหมาะสม เช่น โบนัส เงินเดือนที่สูงขึ้น เป็นต้น

13 กิจกรรมที่ 5 สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อยกระดับเป็น talent ต่อไป กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้อง

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt “คนดีและเก่งที่องค์กรต้องการ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google