งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ คนดีและเก่งที่ องค์กรต้องการ ” โดย นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ คนดีและเก่งที่ องค์กรต้องการ ” โดย นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ คนดีและเก่งที่ องค์กรต้องการ ” โดย นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ

2 การดำเนินงานพัฒนาบุคคลากร ปี 2553 สถานการณ์ดำเนินการตามแผนแม่บทของ กองจ. - หน่วยงาน ยังไม่มี แผนการบริหาร ทรัพยากรในระยะ ยาวเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ HRM/HRD - วิเคราะห์ IDP รายบุคคล - วิเคราะห์ Gap competency พบว่า ไม่มี Gap 61% มี GAP (Core competency 39 %) การสั่งสมความ ชช. ในงานอาชีพ (33 %) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (6 % )

3 ผลการพัฒนาเพื่อปิด GAP Core competency ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร ทางการ การบรรยาย การฝึกอบรม ร้อยละหลักสูตร ไม่ เป็นทางการ ร้อยละ มีผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตร - ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพนักทรัพยากร บุคคล - การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร การสร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ - การจัดประชุมอย่างมี ประสิทธิภาพ - วิทยาการวัคซีน -“Mind Map” เครื่องมือพัฒนา ความจำ เพื่อความสำเร็จของ งาน 39 - มอบหมาย งาน - การเป็นพี่ เลี้ยง สอนงาน - On the job training 39

4 แผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554

5 P Watanapa Performa nce Potenti al Talent /star Cash- cow 10- 20% 60- 75% Dead wood 5% Questio nable 10- 15%

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้กับกลุ่มคนที่มีความสามารถ / ศักยภาพ สูงซึ่งเป็นดาวเด่น STAR ขององค์กร 2. เพื่อรักษากลุ่มคนที่มีความสามารถ ศักยภาพสูงในการทำงานให้ปฏิบัติงานอยู่ กับองค์กร โดยลดอัตราการลาออกของ กลุ่มคนเหล่านี้ให้น้อยลง 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม Cash cow ของ องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก ยิ่งขึ้น

7 สร้างต้นแบบคนเก่งจากบุคลากรที่มีอยู่ เดิม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบคนเก่งของสำนักงานฯ เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่น รับผิดชอบ I (Integrity ) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ M (Mastery) มีวินัยในการทำงาน M (Mastery) ประนีประนอม สุขุม รอบคอบ T (Teamwork) รับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน T, R (Teamwork + Relationships) เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ M (Mastery) เป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี SMART ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ R, T (Relationships + Teamwork) (Coaching ที่ดี ) ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ A (Accountability)

8 กำหนดเรื่องราว หลักสูตร หรือสิ่งที่ Talent ขององค์กรต้องพัฒนา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ( วิธีคิด ) การมองโลกในแง่บวก (positive thinking) การทำงานเป็นทีม (teamwork) การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ระบาดวิทยา วัคซีนวิทยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

9 วิธีที่องค์กรทำได้และสามารถทำให้ Talent อยู่กับองค์กร ให้ความสำคัญกับ Talent โดยผู้บริหารมอบหมาย งานที่ยากและท้าทาย ให้การยอมรับ นับถือ ยกย่อง ชมเชย เมื่องาน ประสบความสำเร็จ ให้ Talent เกิดความภาคภูมิใจที่จะอยู่กับองค์กร Design รางวัลตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ( ค่าตอบแทน ) และไม่ใช่เงิน เช่น การดูงาน ต่างประเทศ สนับสนุนการศึกษาต่อ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของกลุ่ม Talent

10 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากร กลุ่ม Talent ตาม แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2554 กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารมอบหมายงานที่ยาก และท้าทายให้คนกลุ่มนี้ กิจกรรมที่ 2 แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการใช้ความรู้และทักษะ ใหม่ๆ - ส่งไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ - ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม - ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ

11 กิจกรรมที่ 4 จัดระบบพี่เลี้ยง ในหน่วยงานและ นอกหน่วยงาน กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การงาน กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและ รายงานผลต่อผู้บริหารและ และผู้เกี่ยวข้อง

12 กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการการ พัฒนาตนเองจาก PMS กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความ ต้องการ เช่น มอบหมายงาน หมุนเวียนงาน พี่เลี้ยงสอนงาน on the job training อบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น กิจกรรมที่ 3 ติดตามประเมินผลการพัฒนา ศักยภาพปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมที่ 4 สร้างแรงจูงใจโดยการให้ ผลตอบแทนตามความเหมาะสม เช่น โบนัส เงินเดือนที่สูงขึ้น เป็นต้น กิจกรรมเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากร กลุ่ม Cash Cow ตาม แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2554

13 กิจกรรมที่ 5 สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อยกระดับเป็น talent ต่อไป กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานและ รายงานผลต่อผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้อง

14 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt “ คนดีและเก่งที่ องค์กรต้องการ ” โดย นางชฎาวัลย์ สรณ์วิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีน แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google