งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเทคโนโลยี ระยะเวลา ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเทคโนโลยี ระยะเวลา ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเทคโนโลยี ระยะเวลา ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี

2 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี แบ่งตามระยะเวลา แบ่งได้ 4 ยุค 1. ยุคโบราณ 2. ยุคกลาง 3. ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4. ยุคศตวรรษที่ 20

3 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ยุคโบราณ ใช้สิ่งที่มีในธรรมชาติเพื่อการอยู่รอด ----> ไม้ กระดูก ขนสัตว์ ใบไม้ ในยุคหิน มนุษย์เอาหินมาทำประโยชน์ ------> ทำอาวุธ ยุคโลหะ ------> พัฒนาเครื่องมือ อาวุธ เริ่มมีอุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึ้น สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

4 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ยุคกลาง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ระบบแม่แรงยกสิ่งของ แยกแร่ออกจากสายแร่ การทำกระดาษ การทอผ้าไหม เข็มทิศ เครื่องปั้นดินเผา นาฬิกา เครื่องจักรไอน้ำ แท่นพิมพ์

5 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน กังหันลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การถลุงแร่ พัฒนาสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน เขื่อน การสื่อสารและคมนาคม เป็นยุคที่ก้าวหน้ารวดเร็วมาก เป็น เทคโนโลยีตามความต้องการของ สังคมอุตสาหกรรมขณะนั้น

6 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ยุคศตวรรษ 20 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่มีขีดจำกัด มีทั้งการสร้างและการทำลาย

7 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี แบ่งตามความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี แบ่งได้ 2 ยุค ยุคแรก เทคโนโลยีเกิดพร้อมมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการ เพื่อความอยู่ รอด ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทำให้เกิด สังคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น สังคม เกษตรกรรมเล็กลง เรียกยุคนี้ว่ายุคข้อมูลข่าวสาร หรือยุคดิจิตัล หรือยุค เทคโนโลยี

8 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี แบ่งตามลักษณะของเทคโนโลยี ได้ 5 ขั้น 1. ช่างฝีมือ 2. ช่างกล 3. ระบบเครื่องจักรโรงงาน 4. เครื่องจักรอัตโนมัติ 5. สมองกล

9 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ช่างฝีมือ (Handcraft) เป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ฝีมือในการประดิษฐ์เครื่องมือหรือสิ่งต่าง ๆ

10 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ช่างกล (Mechanization) เป็นความรู้

11 วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี ระบบเครื่องจักรโรงงาน (Mass Production) เป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของเทคโนโลย ี เกณฑ์ที่ใช้แบ่งเทคโนโลยี ระยะเวลา ความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google