งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ 17 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ 17 กรกฎาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ 17 กรกฎาคม 2557

2 สถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ  อัตราตายรวมทุกกลุ่มอายุของโรค CHD  อัตราป่วยรวมทุกกลุ่มอายุของโรค CHD  ปัจจัยเสี่ยงทางชีวเคมี : ความชุกของ DM, HT, อ้วน  พฤติกรรมเสี่ยง : บุหรี่ สุรา ออกกำลังกายไม่พอ ทานผักผลไม้น้อย  การได้รับบริการคัดกรอง DM, HT  ผลลัพธ์การให้บริการดูแลรักษา : การควบคุมสภาวะโรคได้

3 23 อัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อเทียมกับค่าของประเทศ ( ไม่เกิน 23 ต่อแสน ) พบว่าในปี 56 เขต 7,8,9,10 หรือพื้นที่ภาคอิสานจะมีอัตราตายต่ำกว่าเป้าหมายระดับประเทศ ส่วนเขต 3,4,5,6,11 และกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางและชายฝั่งอันดามันจะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศ เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 23 ต่อแสน

4 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. (วิเคราะห์ข้อมูลโดย : สำนักโรคไม่ติดต่อ) เมื่อพิจารณาอัตราการตายก่อนวัยอันควรของโรคหลอดเลือดหัวใจ ( ตายระหว่างอายุ 30-70 ปี ) ข้อมูลปี 54 ก็พบลักษณะเดียวกันกับ อัตราตายรวมทุกกลุ่มอายุ คือ ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นทีภาคกลางและภาคใต้ อย่างไรก็ตามอัตราตายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะสะท้อนขนาดและแนวโน้มของปัญหามากกว่าการดำเนินมาตรการรายปีเพราะบางโรค เมื่อเป็นแล้วกว่าจะเสียชีวิตก็ใช้เวลานับสิบปี จึงควรใช้เพื่อดูแนวโน้มระยะยาวมากกว่าที่จะวัดผลรายปี

5 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. (วิเคราะห์ข้อมูลโดย : สำนักโรคไม่ติดต่อ) อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีลักษณะไปด้วยกันกับอัตราตาย ที่เห็นสูงขึ้นทุกปีเพราะเป็นอัตราที่สะสม แต่ถ้าหากจะใช้เป็นตัวชี้วัด ในระยะปานกลางสามารถดูได้จากอัตราป่วยใหม่ที่พบ case ใหม่ในแต่ละปี หรือเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปี เช่น ส่วนต่างของปี 54 กับ 53 เปรียบเทียบกับส่วนต่างของปี 55 กับปี 54

6

7

8 อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบัน ชนิดมีควัน จำแนกตามเขตบริการสุขภาพ ร้อย ละ แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2554 วิเคราะห์ข้อมูลโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

9

10 50 (ที่มา : Med Res Net 2556)

11 ร้อยละผู้ป่วย DM ที่สามารถคุมน้ำตาลได้ (เกณฑ์ HbA1C <7%) (ที่มา : Med Res Net 2556)

12 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตทั้งหมดของผู้ป่วย DM2 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาทั้งหมดของผู้ป่วย DM2 (ข้อมูล จาก Med Res Net : 2556)

13 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย DM2 (ข้อมูล จาก Med Res Net : 2556)

14 สรุปวิเคราะห์สถานะสุขภาพ เมื่อดูจากปัจจัยเสี่ยงทางชีวเคมี ( ภาวะน้ำตาลใน เลือดสูง ภาวะความดันโลหิตสูง อ้วน ) และ พฤติกรรมการออกกำลังกายไม่เพียงพอ จะเป็นไป ในทิศทางเดียวกันกับอัตราป่วยและตายจากโรค หลอดเลือดหัวใจ กล่าวคือ ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ใน เขตบริการสุขภาพทางภาคกลางและภาคใต้ และสูง ตามกันกับอัตราป่วยและอัตราตาย แต่สำหรับการ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในเขต ทางภาคเหนือและอิสาน การสูบบุหรี่ปัญหาส่วน ใหญ่อยู่ในเขตภาคอิสานและใต้ ผลลัพธ์การรักษาพบว่าทางภาคอิสานทุกเขต บริการจะมีปัญหาเหมือนกันคืออัตราการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีของผู้ป่วยเบาหวานจะ ค่อนข้างต่ำและมีภาวะแทรกซ้อนทางไตและตาสูง แต่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดต่ำ กว่าเขตบริการสุขภาพในภาคอื่นๆ

15 9 เป้าหมาย NCD สำหรับ ปี 2568 ลดตาย ก่อนวัย อันควร จากโรค NCDs 25% ลดการ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาด กิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการ บริโภคยาสูบ 30 % ลดการ บริโภค เกลือ/ โซเดียม 30% ลดภาวะ ความดัน โลหิตสูง 25 % ลดภาวะ ความดัน โลหิตสูง 25 % ภาวะ เบาหวาน และอ้วน ไม่ให้เพิ่ม ยาและ เทคโนโลยีที่ จำเป็น ครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูง ต่อ CVD ได้รับยาและ คำปรึกษา 50%

16 ข้อเสนอตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในปี 2558 1. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เพิ่มขึ้น (ระดับกสธ.) 2. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานไม่เพิ่มขึ้น (ระดับกรม) 3. อัตราป่วยรายใหม่จากโรคความดันโลหิตสูงไม่เพิ่ม (ระดับกรม) 4. ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ 40 ระดับเขต 5. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 50 ระดับเขต 6. คลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ระดับเขต 7. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง (ออกกำลังกาย บุหรี่ สุรา บริโภคผักผลไม้) ระดับเขต 8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน) ระดับกรม

17 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปี พ.ศ.2558 -พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุขทุก ระดับ -ตำบลจัดการสุขภาพ -ระบบสุขภาพอำเภอ -M&E -ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม -ปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม -บังคับใช้ กฎหมาย 17 บริการเชิงรุก สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพิ่มโอกาสการ เข้าถึงบริการที่มี คุณภาพ อย่างเท่าเทียม ระบบการบริหารจัดการ สุขภาพที่ดี

18 กิจกรรมบูรณการกลุ่มวัยทำงาน มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2 1. สร้างเสริมสุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านตำบลจัดการสุขภาพ 2. บังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ 1. สร้างเสริมสุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านตำบลจัดการสุขภาพ 2. บังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ 1. พัฒนาคลินิก NCDs คุณภาพ -มุ่งเน้นจัดบริการรายบุคคลตาม สถานะของโรค 1. พัฒนาคลินิก NCDs คุณภาพ -มุ่งเน้นจัดบริการรายบุคคลตาม สถานะของโรค คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาระบบบริการ ติดตามการสร้าง เสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานรายจังหวัด M&E (โดยส่วนกลางและเขต) : SIIIM สนับสนุนงบประมาณรายจังหวัด เพื่อ พัฒนาระบบบริการ และติดตามการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณรายจังหวัด เพื่อ พัฒนาระบบบริการ และติดตามการสร้างเสริมสุขภาพ -ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันที่ควบคุมได้ดี -อัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง -ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงลดลง -อัตราป่วยใหม่เบาหวาน/ความดันไม่เพิ่ม

19 คุณลักษณะของตำบลจัดการสุขภาพ กิจกรรมที่ 1 การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กับการจัดการค่ากลาง กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ของท้องถิ่น/ตำบล/ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมที่ 4 การกำหนดมาตรการทางสังคมหรือข้อตกลงร่วม กิจกรรมที่ 5 การเฝ้าระวัง /การคัดกรอง กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

20 กิจกรรมตัวอย่าง การบูรณาการดำเนินงานในตำบลจัดการสุขภาพ 3 การจัดการ สภาวะแวดล้อม ที่เอื้อต่อการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพ 1. มีสถานที่ออกกำลังกาย/ชมรมออกกำลังกาย /ชมรมผู้สูงอายุ 2. มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน 3. มีอุปกรณ์ในการติดตามพฤติกรรมสุขภาพตนเอง เช่นเครื่องวัด ความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 4. +/-มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพิษ / ส่งเสริมให้มีตลาด ผักปลอดสารพิษ 5. ส่งเสริมศาสนกิจในชุมชน (หมู่บ้านศีล5) 4 การกำหนด มาตรการทาง สังคมหรือ ข้อตกลงร่วม 1. กำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ตำบล ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดการบริโภคน้ำปลา เกลือ เครื่องปรุงรสในครัวเรือน ใช้พืช/สมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสในครัวเรือน เช่น หญ้าหวาน ผักหวาน ใบย่านางฯ งดเหล้า/ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม /งดชากาแฟ ในงานศพ และงานบุญ 2. ให้รางวัลบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

21 กิจกรรมตัวอย่าง การบูรณาการดำเนินงานในตำบลจัดการสุขภาพ 5 การเฝ้าระวัง /การคัดกรอง 1. มีการเฝ้าระวังด้วยตนเอง : รอบเอว น้ำหนัก อ้วน ความดันโลหิต การออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร 2. การเฝ้าระวัง/คัดกรองเชิงรุก การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย สนับสนุนแกนนำชุมชน อสม.ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 6 การสื่อสาร เพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 1. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในตำบล : อ้วน บุหรี่ สุรา การ ออกกำลังกาย อาหาร (หวาน มัน เค็ม) 2. มีการรณรงค์และสื่อสารความรู้สุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ 2ส) โดย จนท. สธ./อสม./ นักจัดการสุขภาพ : การออกกำลังกายรับประทานอาหาร (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้) อารมณ์(ดี) ไม่สูบบุหรี่-ดื่มสุรา 4. สนับสนุนระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5. มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 6. ผลักดันให้มีบุคคลต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ 7. มีการติดตามความรับรู้ ความตระหนัก / ความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยน พฺฤติกรรม 8. มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพ/บริโภค: สูบบุหรี่ ดื่มสุรา พฤติกรรม การบริโภค

22 SIIIM: กรอบการพัฒนาและ ติดตามประเมินผล S tructure: การจัดให้มี NCD board และ System manager ในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ มี case manager ในสถานบริการ I nformation: ภายใต้ระบบ 21/43 แฟ้ม ( ปัจจุบันปรับ เป็น 33 แฟ้ม ) พื้นที่มีการใช้โปรแกรมอะไร สามารถ ส่งออกรายงานสู่ Data center ได้อย่างไร มีการคืน ข้อมูลและใช้ข้อมูลในแต่ละระดับหรือไม่ อย่างไร I ntervention/Innovation: มีการออกแบบการ ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างไร และมีนวตก รรมอะไรบ้าง I ntegration: มีการบูรณาการกันในพื้นที่อย่างไร M & E: มีวิธีการอย่างไร ใช้ KPI ใดบ้าง เชื่อมโยง ผลลัพธ์สู่การปรับปรุง

23 อุบัติเหตุทางถนน อัตราตายต่อประชากรแสนคนรายเขตบริการสุขภาพ จำนวนตายตายรายเขตฯ ตามเป้าหมายลดลงร้อยละ 7 จากค่ามัธย ฐาน 3 ปี

24 อัตราตาย 3 ปีย้อนหลังในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น และปี 56 มีอัตรา 22.89 ต่อแสน เขต 4,7,8,9 มีอัตราตายใกล้เคียงหรือ ต่ำเกว่าเป้าหมายประเทศ ในขณะที่เขตอื่นๆ จะสูงกว่าค่อนข้างมาก จึงควรตั้งเป้าหมายระดับเขตให้ตายลดลง 7% จากค่า 3 yrs median ดังจะแสดงในสไลด์ถัดไป

25 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต.ค. 56- มี.ค. 57แบ่งตามเขตสุขภาพ * ค่าเป้าหมายคำนวณจากการลดจำนวนผู้เสียชีวิตลง ร้อยละ 7 จาก 3-year median (2553-2555) ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกำหนดเป้าหมายปี 57 ที่ลดลง 7% จากค่ามัธยฐาน 3 ปี แล้วถอดออกมาเป็นจำนวนทั้งปีและในระยะ 6 เดือน ปรากฏว่ามีเพียงเขต 12 ที่จำนวนตายต่ำกว่าเป้าหมายหกเดือน และที่สูงกว่าเป้าหกเดือนค่อนข้างมาก คือ เขต 1,2,6,7,8.9


ดาวน์โหลด ppt สถานะสุขภาพรายเขตบริการสุขภาพ ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ 17 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google