งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง

2 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ในระบบบริการสุขภาพ

3 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ แนวทางการบันทึก 1.ใน HOSPCU ไม่มีระบบการรับ Refer 2.ให้บันทึก ส่ง Refer เมื่อมีการส่งต่อ เพื่อการรักษา 3.เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในการดูแลรักษา ผู้ป่วยในระบบ

4 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.เริ่มที่หน้า One Stop Service

5 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ Space bar ช่อง HN เพื่อค้นหา

6 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ เลือก ชื่อ/สกุล/HN/ICD ตกลง

7 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ได้ข้อมูล ผู้ป่วยที่เลือก เลือกเมนู แก้ไขรายการ

8 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ One stop service อาการสำคัญ อุณหภูมิ Pulse RR น้ำหนัก ส่วนสูง บุหรี่ สุรา อย่าลืม Dx.Text

9 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ เลือกเมนู ข้อมูลการส่งต่อ เลือกเมนู ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 2 1

10 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ วันที่ การวินิจฉัยหลัก แพทย์ผู้สั่ง ห้อง จะมาอัตโนมัติ

11 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ส่งต่อไปที่ ค้น ใส่รหัส/ชื่อ หน่วยบริการ

12 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ส่งต่อได้เฉพาะ ในเครือข่าย

13 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

14 การ วินิจฉัย โรคขั้นต้น ตาม Dx.Text

15 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

16

17

18 2 1

19 ตกลงจะได้ เลขที่ส่งต่อ 2 1

20 การบันทึกข้อมูล คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

21 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนวทางบันทึก 1.ในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 – 60 ปี 2.เมื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้บันทึกที่เมนูการวินิจฉัย ICD10 = Z014 / Z124 3. และยังบันทึกใน Pap Regis เหมือนเดิม

22 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ชื่อ/สกุล/HN/CID 3 2 1

23 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 1

24 4 32 1 น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ 5

25 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ทางท้องถนน

26 อุบัติเหตุทางท้องถนน

27 2 1

28 2 1

29

30

31

32

33

34 2 1

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 อุบัติเหตุ การขนส่ง V01-V89 ดื่ม ไม่ดื่ม ไม่ทราบ

46 อุบัติเหตุทางท้องถนน น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ 4 5 3 2 1

47 อุบัติเหตุทางท้องถนน

48 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มโรค (17 กลุ่มโรคที่ สนย.กำหนด)

49 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล แฟ้ม CHRONIC Look up รหัสโรคเรื้อรัง

50 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด แฟ้มโรคเรื้อรัง สาเหตุที่ต้องมี คือ KPI จับ 1.อุบัติใหม่ในกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ 2.อัตราป่วยทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง 3.อัตราตายทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง

51 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด แฟ้มโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.ทะเบียนคลินิกพิเศษ 2.ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้ม ประชากรในบัญชี 1

52 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด คลินิกพิเศษใน HOSPCU 1.ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความ ดันโลหิตสูง 2.ทะเบียนผู้ป่วย COPD 3.ทะเบียนผู้ป่วย Asthma

53 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัว ที่แฟ้มประชากรในบัญชี 1 1.ควรบันทึกให้ครบ 17 กลุ่มโรค 2.สถานะในการรักษา ไม่ควรบันทึก สถานะ ส่งรักษาต่อที่อื่น เพราะ ไม่ได้รักษาหน่วยบริการเรา แต่ รักษาที่หน่วยบริการอื่น

54 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้มประชากร ในบัญชี 1 1.ในปัจจุบันระยะเร่งด่วน ควรบันทึก ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง ให้ครบทุกรายที่มีชื่อใน คลินิกพิเศษ 2.ในอนาคต ควรบันทึกให้ครบทุกกลุ่ม โรค ทั้งนอก/ในเขตรับผิดชอบที่มี ชื่อในบัญชี 1

55 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้ม ประชากรในบัญชี 1 1.ควรบันทึกกลุ่มโรคที่คิดผลงาน ตาม KPI 2.ได้ข้อมูลบริหารจัดการเชิง คุณภาพในหน่วยบริการ

56 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด กลุ่มโรคที่คิดผลงานตาม KPI 1.เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง 3.ถุงลมโป่งพอง 4.มะเร็ง(ปากมดลูก,ปอด,เต้านม) 5.หลอดเลือดหัวใจ 6.หลอดเลือดสมอง

57 การบันทึกโรคเรื้อรัง ในคลินิกพิเศษ

58 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ลงทะเบียนใหม่

59 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ชื่อ/สกุล/HN/CID 1 2

60 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วันที่ขึ้นทะเบียน ปีที่เป็นจะมาอัตโนมัติ ถ้าไม่ใช่ต้องเปลี่ยน

61 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

62

63

64 ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว งดบันทึก ICD10 ของโรคอื่น 1 2

65 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทุกทะเบียนโรค เลือกประเภทการวินิจฉัย Principle Diagnosis เท่านั้น

66 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เลื่อนลง 1 บรรทัด ทะเบียนเบาหวาน ICD10 = E10 – E149 1 2

67 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนความดันโลหิตสูง ICD10 = I10 – I159

68 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียน Asthma ICD10 = J45 – J459

69 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียน COPD ICD10 = J44 – J449

70 การบันทึกโรคเรื้อรัง ในระบบบัญชี 1

71 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เลือกเมนูค้นหา/แก้ไข

72 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ค้นหา ชื่อ/สกุล/CID/HN/PID

73 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด 1 2

74 โรคประจำตัว

75 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วันที่ขึ้นทะเบียน ไม่ใช่วันที่บันทึก

76 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

77 ในระบบบัญชี 1 งดส่งต่อรักษาที่อื่น

78 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว 1 2

79 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวเบาหวาน ICD10 = E10 – E149

80 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ICD10 = I10 – I159

81 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง ICD10 = J44 – J449

82 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหอบหืด ICD10 = J45 – J459

83 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ ICD10 = I20 – I259

84 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง ICD10 = I60 – I699

85 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งปอด ICD10 = C34 – C349

86 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งเต้านม ICD10 = C50 – C509

87 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งปากมดลูก ICD10 = C53 – C539

88 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด บันทึกทุกโรค ที่บุคคลคนนั้นเป็น

89 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เบาหวาน E10 – E149 1

90 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ความดันโลหิตสูง I10 – I159 2

91 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด มะเร็ง C00 – C999 3

92 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หอบหืด J45 – J459 4

93 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง J44 – J449 5

94 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หลอดเลือดหัวใจ(IHD) I20 – I259 6

95 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หลอดเลือดสมอง(STROKE) I60 – I699 7

96 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Cirrhosis of liver K703,K717,K74 8

97 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Osteoarthritis M15 – M199,M47 9

98 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วัณโรค : TB A15 –A199 10

99 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด CKD : ไตเรื้อรัง N183 – N185 11

100 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคอ้วน : Obesity I10 – I159 12

101 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด HIV/AIDS B20 – B24 13

102 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Chronic hepatitis K73 – K739 14

103 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Stroke I64 15

104 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Emphysema J43 – J439 16

105 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Rheumatoid arthritis M05 – M0699 17

106 อัตราตาย ในกลุ่มโรคอัตราตายสูง

107 ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1.HOSxp มีทะเบียนผู้เสียชีวิต 2 ส่วน คือ 1.1 ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต 1.2 ทะเบียนประชากรเสียชีวิต 1.HOSPCU มีทะเบียนประชากร เสียชีวิต

108 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง ระบบบัญชี 1 ทะเบียนผู้เสียชีวิต

109 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง ทะเบียนผู้เสียชีวิต 1.บันทึกทุกรายที่มีชื่อ ในบัญชี 1 2.โดยเฉพาะประชากร ในเขตรับผิดชอบ

110 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง อุบัติเหตุทางถนน 1.สาเหตุการเสียชีวิต : อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา 2. สาเหตุการตาย : ICD10 S00 – S9999 V01 – V89 1 2

111 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งปากมดลูก 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C53 – C539 2 1

112 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งปอด 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C34 – C349 1 2

113 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งเต้านม 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C50 – C509 1 2

114 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง หลอดเลือดสมอง 1.สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I60 – I699 1 2

115 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง หลอดเลือดหัวใจ 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I20 – I259 1 2

116 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง โรค STEMI 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I21 – I213 1 2

117 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง 1 2 การจมน้ำของเด็ก < 15 ปี 1. สาเหตุการเสียชีวิต : สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำ ให้ป่วยหรือตาย 2. สาเหตุการตาย : ICD10 T71 (ขาดอากาศหายใจ) W65 – W74

118


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google