งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง

2 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ในระบบบริการสุขภาพ

3 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ แนวทางการบันทึก 1.ใน HOSPCU ไม่มีระบบการรับ Refer 2.ให้บันทึก ส่ง Refer เมื่อมีการส่งต่อ เพื่อการรักษา 3.เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในการดูแลรักษา ผู้ป่วยในระบบ

4 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ รพ.สต.เริ่มที่หน้า One Stop Service

5 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ Space bar ช่อง HN เพื่อค้นหา

6 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ เลือก ชื่อ/สกุล/HN/ICD ตกลง

7 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ได้ข้อมูล ผู้ป่วยที่เลือก เลือกเมนู แก้ไขรายการ

8 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ One stop service อาการสำคัญ อุณหภูมิ Pulse RR น้ำหนัก ส่วนสูง บุหรี่ สุรา อย่าลืม Dx.Text

9 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ เลือกเมนู ข้อมูลการส่งต่อ เลือกเมนู ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 2 1

10 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ วันที่ การวินิจฉัยหลัก แพทย์ผู้สั่ง ห้อง จะมาอัตโนมัติ

11 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ส่งต่อไปที่ ค้น ใส่รหัส/ชื่อ หน่วยบริการ

12 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ ส่งต่อได้เฉพาะ ในเครือข่าย

13 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

14 การ วินิจฉัย โรคขั้นต้น ตาม Dx.Text

15 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

16

17

18 2 1

19 ตกลงจะได้ เลขที่ส่งต่อ 2 1

20 การบันทึกข้อมูล คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

21 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนวทางบันทึก 1.ในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 – 60 ปี 2.เมื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้บันทึกที่เมนูการวินิจฉัย ICD10 = Z014 / Z และยังบันทึกใน Pap Regis เหมือนเดิม

22 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ชื่อ/สกุล/HN/CID 3 2 1

23 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 1

24 น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ 5

25 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ทางท้องถนน

26 อุบัติเหตุทางท้องถนน

27 2 1

28 2 1

29

30

31

32

33

34 2 1

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 อุบัติเหตุ การขนส่ง V01-V89 ดื่ม ไม่ดื่ม ไม่ทราบ

46 อุบัติเหตุทางท้องถนน น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ

47 อุบัติเหตุทางท้องถนน

48 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มโรค (17 กลุ่มโรคที่ สนย.กำหนด)

49 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล แฟ้ม CHRONIC Look up รหัสโรคเรื้อรัง

50 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด แฟ้มโรคเรื้อรัง สาเหตุที่ต้องมี คือ KPI จับ 1.อุบัติใหม่ในกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ 2.อัตราป่วยทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง 3.อัตราตายทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง

51 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด แฟ้มโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.ทะเบียนคลินิกพิเศษ 2.ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้ม ประชากรในบัญชี 1

52 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด คลินิกพิเศษใน HOSPCU 1.ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความ ดันโลหิตสูง 2.ทะเบียนผู้ป่วย COPD 3.ทะเบียนผู้ป่วย Asthma

53 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัว ที่แฟ้มประชากรในบัญชี 1 1.ควรบันทึกให้ครบ 17 กลุ่มโรค 2.สถานะในการรักษา ไม่ควรบันทึก สถานะ ส่งรักษาต่อที่อื่น เพราะ ไม่ได้รักษาหน่วยบริการเรา แต่ รักษาที่หน่วยบริการอื่น

54 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้มประชากร ในบัญชี 1 1.ในปัจจุบันระยะเร่งด่วน ควรบันทึก ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง ให้ครบทุกรายที่มีชื่อใน คลินิกพิเศษ 2.ในอนาคต ควรบันทึกให้ครบทุกกลุ่ม โรค ทั้งนอก/ในเขตรับผิดชอบที่มี ชื่อในบัญชี 1

55 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้ม ประชากรในบัญชี 1 1.ควรบันทึกกลุ่มโรคที่คิดผลงาน ตาม KPI 2.ได้ข้อมูลบริหารจัดการเชิง คุณภาพในหน่วยบริการ

56 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด กลุ่มโรคที่คิดผลงานตาม KPI 1.เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2.ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง 3.ถุงลมโป่งพอง 4.มะเร็ง(ปากมดลูก,ปอด,เต้านม) 5.หลอดเลือดหัวใจ 6.หลอดเลือดสมอง

57 การบันทึกโรคเรื้อรัง ในคลินิกพิเศษ

58 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ลงทะเบียนใหม่

59 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ชื่อ/สกุล/HN/CID 1 2

60 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วันที่ขึ้นทะเบียน ปีที่เป็นจะมาอัตโนมัติ ถ้าไม่ใช่ต้องเปลี่ยน

61 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

62

63

64 ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว งดบันทึก ICD10 ของโรคอื่น 1 2

65 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทุกทะเบียนโรค เลือกประเภทการวินิจฉัย Principle Diagnosis เท่านั้น

66 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เลื่อนลง 1 บรรทัด ทะเบียนเบาหวาน ICD10 = E10 – E

67 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียนความดันโลหิตสูง ICD10 = I10 – I159

68 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียน Asthma ICD10 = J45 – J459

69 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ทะเบียน COPD ICD10 = J44 – J449

70 การบันทึกโรคเรื้อรัง ในระบบบัญชี 1

71 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เลือกเมนูค้นหา/แก้ไข

72 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ค้นหา ชื่อ/สกุล/CID/HN/PID

73 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด 1 2

74 โรคประจำตัว

75 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วันที่ขึ้นทะเบียน ไม่ใช่วันที่บันทึก

76 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

77 ในระบบบัญชี 1 งดส่งต่อรักษาที่อื่น

78 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว 1 2

79 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวเบาหวาน ICD10 = E10 – E149

80 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ICD10 = I10 – I159

81 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง ICD10 = J44 – J449

82 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหอบหืด ICD10 = J45 – J459

83 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ ICD10 = I20 – I259

84 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง ICD10 = I60 – I699

85 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งปอด ICD10 = C34 – C349

86 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งเต้านม ICD10 = C50 – C509

87 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคประจำตัวมะเร็งปากมดลูก ICD10 = C53 – C539

88 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด บันทึกทุกโรค ที่บุคคลคนนั้นเป็น

89 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด เบาหวาน E10 – E149 1

90 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ความดันโลหิตสูง I10 – I159 2

91 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด มะเร็ง C00 – C999 3

92 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หอบหืด J45 – J459 4

93 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง J44 – J449 5

94 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หลอดเลือดหัวใจ(IHD) I20 – I259 6

95 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด หลอดเลือดสมอง(STROKE) I60 – I699 7

96 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Cirrhosis of liver K703,K717,K74 8

97 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Osteoarthritis M15 – M199,M47 9

98 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด วัณโรค : TB A15 –A199 10

99 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด CKD : ไตเรื้อรัง N183 – N185 11

100 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด โรคอ้วน : Obesity I10 – I159 12

101 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด HIV/AIDS B20 – B24 13

102 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Chronic hepatitis K73 – K739 14

103 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Stroke I64 15

104 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Emphysema J43 – J439 16

105 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด Rheumatoid arthritis M05 – M

106 อัตราตาย ในกลุ่มโรคอัตราตายสูง

107 ข้อมูลผู้เสียชีวิต 1.HOSxp มีทะเบียนผู้เสียชีวิต 2 ส่วน คือ 1.1 ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต 1.2 ทะเบียนประชากรเสียชีวิต 1.HOSPCU มีทะเบียนประชากร เสียชีวิต

108 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง ระบบบัญชี 1 ทะเบียนผู้เสียชีวิต

109 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง ทะเบียนผู้เสียชีวิต 1.บันทึกทุกรายที่มีชื่อ ในบัญชี 1 2.โดยเฉพาะประชากร ในเขตรับผิดชอบ

110 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง อุบัติเหตุทางถนน 1.สาเหตุการเสียชีวิต : อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา 2. สาเหตุการตาย : ICD10 S00 – S9999 V01 – V89 1 2

111 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งปากมดลูก 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C53 – C

112 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งปอด 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C34 – C

113 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง มะเร็งเต้านม 1.สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD10 C50 – C

114 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง หลอดเลือดสมอง 1.สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I60 – I

115 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง หลอดเลือดหัวใจ 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I20 – I

116 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง โรค STEMI 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD10 I21 – I

117 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง 1 2 การจมน้ำของเด็ก < 15 ปี 1. สาเหตุการเสียชีวิต : สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำ ให้ป่วยหรือตาย 2. สาเหตุการตาย : ICD10 T71 (ขาดอากาศหายใจ) W65 – W74

118


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญ การ โรงพยาบาลพุทไธสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google