งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัชระ เสงี่ยมศักดิ์ รพ. สต. โคกย่าง ต. โคกย่าง อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัชระ เสงี่ยมศักดิ์ รพ. สต. โคกย่าง ต. โคกย่าง อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัชระ เสงี่ยมศักดิ์ รพ. สต. โคกย่าง ต. โคกย่าง อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

2 การคัดกรองพระภิกษุ - ให้นำข้อมูลพระภิกษุในพื้นที่รับผิดชอบ นำเข้าบัญชี ๑ ในโปรแกรม Hosxp_pcu ซึ่งการ คัดกรองพระภิกษุ มีในตัวชี้วัด (KPI) ใน QOF ปี ๒๕๕๙ ข้อ ๔. ๗ ร้อยละของพระภิกษุที่ได้รับการ คัดกรองสุขภาพ ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ) แนวทางในการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สงฆ์ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ข้อ ๑. คัดกรองภาวะเสี่ยงตรวจร่างกาย ( น้ำหนัก ส่วนสูง BMI BP ผลเลือดเจาะนิ้ว ) ข้อ ๒. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อ ๓. ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนสุขภาพ

3 การคัดกรองพระภิกษุ กรณีที่พบโรคหรือความผิดปกติ ให้นัด หมายเข้าระบบปกติ และดูแลต่อเนื่อง ส่ง ต่อ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุสงฆ์ ( ในช่วงเวลาที่กำหนด ) วิธีการจัดเก็บ รายงานผลการ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตาม แบบรายงานที่ สปสช. และเขตสุขภาพที่ ๙ กำหนด กำหนดโดย 1.pname ( คำนำหน้า ) เช่น พระ ฯลฯ โดย มี provis_code ส่งออก 2.occupation ( อาชีพ ) = นักบวช

4 รายการข้อมูล A= จำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับ การตรวจคัดกรองสุขภาพตามแนวทางที่ กำหนด B= จำนวนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดใน พื้นที่รับผิดชอบ สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 ระยะเวลา เดือนมกราคม พ. ศ. ๒๕๕๙ ถึง พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๙ การคัดกรองพระภิกษุ

5 บันทึกข้อมูลที่หน้า One Stop Service ICD10 : Z000 General medical examination ตรวจสุขภาพประชาชน ทั่วไป หมายเหตุ แหล่งข้อมูล สําหรับการจัดสรรเงิน QOF ใช้จาก ไฟล์ excel ที่หน่วยบริการจัดส่งให้ สปสช. ส่วนแหล่งข้อมูล สําหรับการสนับสนุนงบ PPA ใช้จาก 43 แฟ้ม ที่ CIO เขตประมวลผลให้ การคัดกรองพระภิกษุ

6  สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt วัชระ เสงี่ยมศักดิ์ รพ. สต. โคกย่าง ต. โคกย่าง อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google