งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ อำเภอสำโรง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสถานะสุขภาพ อำเภอสำโรง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสถานะสุขภาพ อำเภอสำโรง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

2 อำเภอสำโรง  พื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร  ประชากร 53,925 คน  ชาย 27,009 คน  หญิง 26,943 คน  9 ตำบล  108 หมู่บ้าน  11,638 หลังคาเรือน  เทศบาลตำบล 1 แห่ง  อบต. 8 แห่ง ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 28 กิโลเมตร 2 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

3 พ.ศ. อัตราเกิด – อัตราตาย – อัตราเพิ่มประชากร ปี 2550–2558 3 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

4 ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสำโรง ปี 2559 ประเภท จำนวน (คน) รวม (คน) สสอ./ รพ.สต.รพช. 1. ข้าราชการ2727639090 2. ลูกจ้างประจำ010 3. พนักงานราชการ044 4. พกส.5664120 5. ลูกจ้างชั่วคราว516 6. ลูกจ้างรายวัน012 รวม88154242 ที่มา : ข้อมูลบุคลากร หน่วยงาน รพ.สำโรง รพ.สต.และ สสอ.สำโรง ณ เดือนมกราคม 2559 4 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

5 อัตราส่วนวิชาชีพหลักต่อประชากร เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสำโรง ปี 2559 ที่มา : ข้อมูลบุคลากร หน่วยงาน คปสอ.สำโรง ณ เดือนมกราคม 2559 สหวิชาชีพ จำนวนอัตรา/ประชากร ระดับเขต ระดับ ประเทศ แพทย์61 : 8,9711 : 5,6501: 2,533 ทันตแพทย์31 : 17,9421 : 17,3821: 11,233 เภสัชกร31 : 17,9421 : 9,1611: 6,465 พยาบาลวิชาชีพ 521 : 1,0351 : 6391: 495 นักวิชาการ สาธารณสุข 301 : 1,794 5 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

6 ลำดับโรคจำนวน(ครั้ง) 1DM 8,834 2Hypertension 7,795 3ไขมันในเลือดสูง 6,892 4Dyspepsia 3,284 5URI 2,812 ที่มา : ข้อมูลการให้บริการจากโปรแกรม HIWIN รพ.สำโรง ( ข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558) โรค 5 ลำดับแรก ผู้ป่วยนอก ปี 2558 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสำโรง 6 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

7 ลำดับโรคจำนวน(ราย) 1 Diarrhea338 2 Chronic kidney disease180 3 DM170 4 Pneumonia156 5 Dyspepsia85 ที่มา : ข้อมูลการให้บริการจากโปรแกรม HIWIN รพ.สำโรง (ข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558) โรค 5 ลำดับแรก ผู้ป่วยใน ปี 2558 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสำโรง 7 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

8 สาเหตุการตาย 5 ลำดับแรก ปี 2555-2558 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสำโรง ที่มา : รายงานการตาย จากทะเบียนราษฎร์ อำเภอสำโรง อัตราตาย 8 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

9 ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยนอก 5 ลำดับแรก ปี 2559 (ไตรมาสที่ 1) เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอสำโรง ที่มา : รายงานการส่งต่อ รพ.............................. ณ.............. โรคที่ส่งต่อจำนวน (ราย)หมายเหตุ 1. Schizophrenia41 2. Hearing loss36 3. Neurotic, stress-related and somatoform disorders24 4. Cataract22 5. Acute appendicitis20 โรงพยาบาลที่ส่งต่อจำนวน (ราย) หมายเหตุ 1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์580 2. โรงพยาบาลวารินชำราบ288 3. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์93 4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม6 5. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์3

10 ที่มา : http://eclaim.nhso.go.th และรายงาน สนย.สธ. ณ ม.ค.2559http://eclaim.nhso.go.th F2= 0.60 ข้อมูล CMI ปี 2556 - 2559 โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 10 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสถานะสุขภาพ อำเภอสำโรง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google