งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจัยใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในปัจจัยนั้นจะหมดไป มนุษย์มีความต้องการ (Need) ความต้องการของมนุษย์เป็นลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจัยใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในปัจจัยนั้นจะหมดไป มนุษย์มีความต้องการ (Need) ความต้องการของมนุษย์เป็นลำดับขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจัยใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในปัจจัยนั้นจะหมดไป มนุษย์มีความต้องการ (Need) ความต้องการของมนุษย์เป็นลำดับขั้น NEED THEORY: MASLOW

2 5.อุดมการณ์ 4.ศักดิ์นิยม 3.ใฝ่พรรค 2.ปลอดภัย 1.ชีพรอด อุดมกิน อุดมเกียรติ อุดมการณ์ 1.ความต้องการทางร่างกาย 3.ความต้องการทางสังคม 2.ความปลอดภัย ความมั่นคง 4.ความต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ อำนาจ 5.ความต้องการความสำเร็จ ช่วยจำ NEED THEORY : MASLOW

3 อะไรเอ่ย ? หนึ่งไม่มีสอง : เอกนามกึ สพฺเพ สตฺตา อาหารฏธิติกา : สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้ ด้วยอาหาร “ชิฆจฺฉา ปรมาโรคา” ความหิวเป็นโรคอย่างหนึ่ง (Of all diseases hunger is the greatest)

4 ทฤษฎีสองปัจจัย : Two Factors Theory ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) : รูปธรรม ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) : นามธรรม

5 7. ความมั่นคง 6. สถานภาพ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ร่วมงาน 4. ค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 3. สภาพการทำงาน 2. ลักษณะของการบังคับบัญชา 2. ลักษณะของการบังคับบัญชา 1. นโยบายขององค์การ ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) : รูปธรรม เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job Dissatisfaction)

6 เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 6. ความเจริญเติบโต 5. ความก้าวหน้า 4. ความรับผิดชอบ 3. ลักษณะงาน 2. การยกย่อง 1. ความสำเร็จ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) : นามธรรม

7 ผู้บริหาร : ความสามารถในการดู การฟัง และการพูด อย่างเหมาะสม ทฤษฎีลิง 3 ตัว

8 1.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) 2.แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive) 3.แรงจูงใจใฝ่อำนาจ (Power Motive) 4.แรงจูงใจใฝ่ก้าวร้าว (Aggression Motive) 5.แรงจูงใจใฝ่พึ่งพา (Dependency Motive) รูปแบบของแรงจูงใจ

9 การจูงใจ : มีทั้งการจูงใจตนเองและการจูงใจผู้อื่น "A professional is someone who can do his best work when he doesn't feel like it.. "มืออาชีพ " คือคนที่ทำงานของตัวเองได้ดีที่สุด แม้เขาจะไม่ได้รู้สึกชอบมันมากนัก

10 1. เทคนิคการควบคุมงาน (Supervisory techniques) มี 2 วิธี คือ การ เอาใจคนทำงาน (positive method) และไม่ มีการเอาใจคนทำงาน (negative method) เทคนิคการจูงใจ 2. การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) 2. การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) 3. การจูงใจโดยการให้ผลตอบแทน (Motivation through rewards) 4. การให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participation in management) 5.การออกแบบงาน (Job design) จัดคนให้เหมาะสมกับงาน จัดงานให้เหมาะสมกับคน

11 THANK YOU

12


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจัยใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในปัจจัยนั้นจะหมดไป มนุษย์มีความต้องการ (Need) ความต้องการของมนุษย์เป็นลำดับขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google