งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ ” โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 24 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ ” โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 24 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ ” โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 24 เมษายน 2558

2 บริหาร บริ หมายถึง รอบ ๆ ถ้วนทั่ว หารหมายถึง แบ่งกัน กระจาย การบริหารการแบ่งงานกันทำให้โดย ทั่วถึงกันมีผู้บริหารเป็นผู้คอยติดตาม ดูแลเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้บริหารผู้ที่แบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความรู้ความสามารถ แล้วนิเทศ งานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้ คำแนะนำอย่างเหมาะสมเพื่อให้งาน บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ * ที่มา ผ. ศ. ดร. จรัส อติ วิทยาภรณ์

3

4

5

6 ทำงานด้วยความทุ่มเท อุทิศตนเต็มที่กับงานทุก อย่าง เตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับทุกสถานการณ์ มีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา กล้าหาญ กล้าที่จะยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ ควร กล้าที่จะพูด กล้าที่จะทำ กล้าคิดในสิ่งใหม่ ๆ ( เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ) เพื่อพัฒนา องค์กรให้มีความก้าวหน้า

7 มีวิธีการสื่อสารที่ดี ( การประชาสัมพันธ์ ) จะต้อง มองการณ์ไกลและมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทีมงาน ( สร้างความเข้มแข็ง เชื่อมั่นในศักยภาพ ของพนักงาน ) ติดตามความสำเร็จ หากเกิดปัญหาติดขัด ต้อง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาหนทางแก้ไข ปัญหาต่อไป ประเมินผลงานอย่างยุติธรรม มีทั้งอำนาจ และบารมีควบคู่กันไป

8 คุณสมบัติของผู้บริหารมืออาชีพหรือ ผู้บริหารยุคใหม่ 10 ประการ

9

10

11 P=Planning วางแผน D=Doing ปฏิบัติ C =Checking ตรวจสอบ A=Acting ปรับปรุง แก้ไข

12 เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงาน ขององค์กร เป็นตัวช่วยในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร BSC ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ องค์กรสู่การปฏิบัติ สะท้อนการดำเนินงานใน มุมมอง 4 ด้าน คือ o ด้านการเงิน o ด้านลูกค้า o ด้านกระบวนการภายใน o ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

13  ผู้นำต้องประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ เปลี่ยนแปลงองค์กร  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้กลยุทธ์และ สร้างบรรยากาศใหม่  ผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้สอนวิสัยทัศน์ของ องค์กร

14

15

16 องค์ประกอบ : องค์ประกอบ : 1) ผู้นำ / หัวหน้า มีความสามารถ สูง / การวางแผน / การ กระจายงาน / ติดตามกำกับ / การ ประเมิน / การเสริม แรงจูงใจ / การเผชิญปัญหา / การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 2) สมาชิกในทีม เจตนาดี / ตั้งใจ จริงใจในการทำงานมี ความรู้ความชำนาญ / ตระหนักถึง คุณค่าของความสำเร็จ ของการทำงานเป็นทีม 3) การจัดรูปแบบ ขนาดของกลุ่ม เหมาะสมกับขนาดของ งาน มีเป้าหมายตรงกัน / ชัดเจน / มีขั้นตอนในการทำงาน / มีการประสานงาน / มีการประชุม ปรึกษาหารือ

17

18 รูปแบบ : รูปแบบ : 1) On the job training - พัฒนาบุคลากรระหว่างปฏิบัติงานจริง - ร่วมประชุมทางวิชาการ - ร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน - การศึกษาวิจัย - การใช้บทเรียนด้วยตนเอง 2) Job Rotation การหมุนเวียนงาน - เปลี่ยนหน้าที่งานไปสู่งานใหม่ 3) Role Play การแสดงบทบาทสมมติ - กิจกรรมบังคับให้รับมอบหมายแสดง บทบาทแทนบุคคลอื่น

19

20 รูปแบบผู้บริหาร ยุคใหม่ ปัจจัย - เป็นคนดี / มี คุณธรรม - วิสัยทัศน์ มอง ไกล - มุ่งมั่น - เชื่อมันในสิ่งที่ ทำ - กล้าที่จะเปลี่ยน - มองโลกในแง่ บวก กระบวนการ - การมีส่วนร่วม - ทำงานกันเป็น ทีม - เห็นคุณค่าของ การ ฝึกอบรม - พัฒนาตนเอง ตลอดเวลา ผลผลิต - คุณธรรม - มีความรู้ ปรัชญา คุณธรรม นำความรู้

21

22 1.Designer ผู้ออกแบบ 2.Steward ผู้ให้บริการ 3.Teacher เป็นครู 4.Instructor เป็นผู้สอน 5.Coach เป็นผู้ฝึก 6.Mentor เป็นพี่เลี้ยง

23

24 1.Symbolic Function 2.Initiating Function 3.Supervisory Function 4.Decision Function

25 1) นักบริหารมืออาชีพ กับ ธรรมาภิบาล 2) นักบริหารมืออาชีพ กับ มนุษย สัมพันธ์ 3) นักบริหาร กับ การตัดสินใจ

26 1. เป็นคนดีมีคุณธรรม 2. มีวิสัยทัศน์ / มองไกล 3. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศตนในการทำงาน 4. มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ 5. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 6. มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร 7. จะต้องมองโลกในเชิงบวก 8. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 9. เห็นคุณค่าของการฝึกอบรม 10. มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา สรุ ป

27


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ ” โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ คิดหมาย 24 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google