งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนักงาน (1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- หัวหน้ากลุ่มงานคำ ร้อง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนักงาน (1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- หัวหน้ากลุ่มงานคำ ร้อง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. สำนักงาน (1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- หัวหน้ากลุ่มงานคำ ร้อง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 1 1 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 88 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ 11 รวม 13 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ ( ลูกจ้างประจำ 1 คน ) ถูกยืมตัว - ลาเรียน - กลุ่มงานประสานและ ติดตามมติ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้างประจำ 1 1 2 -- 2

2 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป.....10.. รายการ รายก าร 7,09 0 3898151,3 19 1,863 2,4273,0113,6154,2394,88355476,2767,090 1.1 งานสารบรรณ 6,57 0 3507351,1 95 1,6952,2152,7553,3153,8954,4955,1155,8006,570 (1) รับหนังสือ................ เรื่อง / เล่ม 2520 (2) ส่งหนังสือ........................ เรื่อง 1,500 (3) พิมพ์หนังสือ.................... เรื่อง 800 (4) จัดเก็บ............................. เรื่อง 40580 (5) ส่ง E- สารบรรณ............. ฉบับ 800 (6) ร่างหนังสือ...................... เรื่อง 800 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย 150 1.2 การเงิน & บัญชี 4203570105140175210245280315350385420 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 150 (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ............ เรื่อง 220 (3) รายงาน Online.................. ครั้ง 50

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุรายก าร 100 41019 28 37465564738291100 (1) จัดซื้อ............30................ ครั้ง 30--3333333333 (2) จัดจ้าง............12............... ครั้ง 12111111111111 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ...12..... ครั้ง 12111111111111 (4) จัดทำบัญชีรับ - จ่ายวัสดุ..... ครั้ง 46244444444444

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการ ผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 75 ครั้ง 51117232937445057647075 1.1 ประชุม คณะกรรมการผังเมือง 12 ครั้ง 111111111111 1.2 ประชุม คณะอนุกรรมการ ผังเมืองพิจารณา กฎหมาย ด้านผังเมือง 12 ครั้ง 111111111111 1.3 ประชุม คณะอนุกรรมการ ผังเมืองพิจารณา แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พรบ. ผัง เมือง พ. ศ.2518 4 ครั้ง ---1111-----

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการ ผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 1.4 อนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้าน ผังเมือง 15 ครั้ง 111112121211 1.5 อนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและ ประสานงานวาง และจัดทำผังเมือง 12 ครั้ง 111111111111 1.6 อนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณา คำร้องของผู้มีส่วน ได้เสียฯ 14 ครั้ง 111111112121 1.7 อนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนด ยุทธศาสตร์ด้านผัง เมือง 6 ครั้ง -11--11-11--

6 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6,910,100 5.00 % 11.00 % 21.00 % 28.00 % 36.00 % 46.00 % 55.00 % 66.00 % 75.00 % 85.00 % 95.00 % 100% 345,5 05 760,1 11 1,451,121 1,934, 828 2,487,636 3,178,646 3,800,555 4,560,666 5,182,575 5,873,585 6,564,595 6,910,100 งบดำเนินงาน 6,910,100 5.00 % 6.00 % 10.00 % 7.00%8.00 % 10.00 % 9.00 % 11.00 % 9.00 % 10.00 % 5.00 % 345,5 05 414.6 06 691,0 10 483,7 07 552,8 08 691,0 10 621,9 09 760,1 11 621,9 09 691,0 10 345,5 05

7 ที่ งบประมา ณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6,910, 100 345,5 05 414.606691,010483,707552,808691,010621,90 9 760,11 1 621,90 9 691,01 0 345,505 งบ ดำเนินงาน 6,910, 100 345,5 05 414.606691,010483,707552,808691,010621,90 9 760,11 1 621,90 9 691,01 0 345,505


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนักงาน (1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- หัวหน้ากลุ่มงานคำ ร้อง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google