งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้าน บาท ร้อย ละ 81.66 ร้อย ละ 20.84

3 หน่วย : ล้าน บาท

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้าน บาท ร้อ ยละ 9.9 2

5 หน่วย : ล้าน บาท

6 ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 1 โครงการชลประทานชุมพร 153.05418.61612.160.488 2 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 134.533 113.196 84.14 - 3 แขวงการทางจังหวัดชุมพร 89.44716.30318.2332.854 4 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 54.3820.9781.80 2.085 5 งบประมาณจังหวัด 49.8302.4704.984.438 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 46.531--44.890 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 27.852-- 18.247 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ PO 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 18.861-- - 9 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 17.6700.0930.53 - 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 17.508-- - 11 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร 13.7863.35124.31 12 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร 12.2500.1000.824.500 13 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร 11.3532.49421.975.773 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการเงิน งบประมาณ ผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติจังหวัด ชุมพร 5.200-- - 2 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 4.280--1.969 3 วิทยาการอาชีพท่าแซะ 4.210--- 4 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 3.9650.43911.07- 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3.399-- 0.750 6 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 2.315-- - 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร 2.019-- - สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 8 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 1.8631.06557.170.720 9 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 1.8170.27615.190.536 10 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1.7800.84847.64 0.866 11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 1.3480.56842.14 0.781 12 วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 1.100-- - 13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ ตอนกลาง 1.0190.81980.37 0.200 14 สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ 0.9700.94096.94- สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 15 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 0.900-- - 16 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 0.8350.0819.700.743 17 จังหวัดทหารบกชุมพร 0.780-- - 18 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 0.759--- 19 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.753--- 20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 0.619-- 21 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 0.6170.07712.480.540 สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 22 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.5240.49093.51 - 23 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน 0.370-- 24 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยฯ 0.363--- 25 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 0.360-- - 26 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 0.360-- - 27 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 0.2850.0155.26 - 28 สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 0.132-- - สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 29 เรือนจำหลังสวน 0.098-- - 30 สำนักงานจังหวัดชุมพร 0.070-- - 31 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชุมพร 0.0370.03389.19- 32 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายแดน ไทย 0.030-- สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google