งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้าน บาท ร้อย ละ ร้อย ละ 20.84

3 หน่วย : ล้าน บาท

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 หน่วย : ล้าน บาท ร้อ ยละ 9.9 2

5 หน่วย : ล้าน บาท

6 ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 1 โครงการชลประทานชุมพร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร แขวงการทางจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ งบประมาณจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ PO 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการเงิน งบประมาณ ผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติจังหวัด ชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน วิทยาการอาชีพท่าแซะ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ศูนย์การศึกษาพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 8 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฯ ตอนกลาง สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 15 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร จังหวัดทหารบกชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 22 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

12 หน่วย : ล้าน บาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ PO 29 เรือนจำหลังสวน สำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชุมพร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายแดน ไทย สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google