งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเรียงจากมากไปหาน้อย ลำดับที่ 28 ของ ประเทศ ลำดับที่ 3 ภาคใต้ วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้ จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณ รายจ่าย เป้าหมาย ร้อยละ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายร้อย ละ งบประจำ 1, งบลงทุน ภาพรวม 201, ,

3 หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ จำนวนเงินที่ ขอกัน ผลการ เบิกจ่าย ร้อยละ ปีงบประมาณ พ. ศ ปีงบประมาณ พ. ศ

4 รายการ งบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ โครงการปีเดียว 2, , โครงการผูกพันข้ามปี ( สนง. อัยการจังหวัดชุมพร ) รวม 2, , หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้ จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5 งบประมาณ / โครงการ งบประม าณ เบิกจ่ายร้อยละ โครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ อุทกภัย หน่วย : ล้านบาท สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

6 สำนักงานคลังจังหวัด ชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเรียงจากมากไปหาน้อย ลำดับที่ 6 ของประเทศ ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ งบพัฒนาจังหวัดจำนวนเงินที่ได้รับ จัดสรร ผลการเบิกจ่ายร้อยละ งบประมาณรายจ่าย งบประจำ งบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ งบประมาณ พ. ศ งบประมาณ พ. ศ โครงการไทยเข้มแข็ง

7 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผล เบิกจ่าย ร้อยละหมายเหตุ 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร โครงการชลประทานท่าแซะ โครงการชลประทานชุมพร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรชายแดน ไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ งบพัฒนาจังหวัด ศูนย์วิจัยและพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9 หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2556 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วย : ล้านบาท ที่ส่วนราชการ เงินงบประมาณผลเบิกจ่ายร้อยละหมายเหตุ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร วิทยาการอาชีพท่าแซะ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร แขวงการทางจังหวัดชุมพร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน สำนักงานคลัง จังหวัดชุมพร วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดชุมพร การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของ แผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google