งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่า เป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( ตารางทำการ ) ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( ตารางทำการ ) ระดับ 1 ไว้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( ตารางทำการ ) ระดับ 1  1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ข้อสอบเป็นปรนัยมี 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการ ทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด  1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถในการ ใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ความสามารถในการใช้โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet Program) ในการสร้างแผ่นตารางทำการ สำหรับป้อนข้อมูล สูตรคำนวณ และฟังก์ชั่นสำหรับอำนวยความ สะดวกในการใช้งานการนำข้อมูลไปสร้างรายงานด้วยกราฟ แบบต่าง ๆ โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ สมบูรณ์ตาม มาตรฐานที่กำหนด และทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนน เต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด  2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้ คอมพิวเตอร์ ( ตารางทำการ ) ระดับ 1 จะออกให้แก่ผู้ ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทดสอบทั้งภาคความรู้ ความ เข้าใจ และภาคความสามารถ โดยต้องทดสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( ตารางทำการ ) ระดับ 1

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google