งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File & Directory Management การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File & Directory Management การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File & Directory Management การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี

2 Content 1. Open/Write/Close File Functions 2. Read Data Functions 3. Other File Operations 4. Directory Functions 5. Other Directory Operations

3 Open/Write/Close a File fopen() เพื่อใช้ในการเปิดไฟล์. fwrite() เพื่อใช้ในการเขียนไฟล์ fclose() เพื่อใช้ในการปิดไฟล์ mode ที่ใช้ในการเปิดไฟล์.  r อ่านอย่างเดียว  w สร้างไฟล์โดยถ้ามีไฟล์เดิมอยู่แล้วจะทำการลบทิ้ง และสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่  a กรณีที่มีไฟล์อยู่แล้วจะทำการเขียนไฟล์ต่อจากที่มีอยู่

4 File Open/Close Syntax Syntax fopen(filename, mode); fwrite(filename,text); fclose(object);

5 File Open/Close Example

6 File Write Example

7 File Write Example

8 Read Data There are two main functions to read data: fgets($handle,$bytes) Reads up to $bytes of data, stops at newline or end of file (EOF) fread($handle,$bytes) Reads up to $bytes of data, stops at EOF.

9 Read Data We need to be aware of the End Of File (EOF) point.. feof($handle) Whether the file has reached the EOF point. Returns true if have reached EOF.

10 Read Data We need to be aware of the End Of File (EOF) point.. feof($handle) Whether the file has reached the EOF point. Returns true if have reached EOF.

11 File Open/Close Example

12 Other File Operations Delete file unlink('filename'); Rename (file or directory) rename('old name', 'new name'); Copy file copy('source', 'destination'); And many, many more! www.php.net/manual/en/ref.filesystem.php www.php.net/manual/en/ref.filesystem.php

13 Directories Open a directory $handle = opendir('dirname'); $handle 'points' to the directory Read contents of directory readdir($handle) Returns name of next file in directory Files are sorted as on file system Close a directory closedir($handle) Closes directory 'stream'

14 Directory Example

15 Other Directory Operations Get current directory getcwd() Change Directory chdir('dirname'); Create directory mkdir('dirname'); Delete directory (MUST be empty) rmdir('dirname'); And more! www.php.net/manual/en/ref.dir.php

16 1) จงเขียนโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ลงใน Sever 2) ลบไฟล์ แบบฝึกหัดครั้งที่ 5

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt File & Directory Management การจัดการไฟล์และไดเรคทอรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google