งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง library@mfu.ac.th การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม

2 EndNote Web คืออะไร ? เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่จัดการและ จัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์สาขาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ

3 EndNote Web มีประโยชน์อย่างไร จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้ อย่างเป็นระบบทุกภาษา ลงทะเบียนภายใต้ IP ของ มฟล. เท่านั้น โดยมีอายุการใช้ งาน 1 ปี สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล

4 1.Register ลงทะเบียน www.myendnoteweb.com 2. Installer Toolbars ติดตั้ง Cite Your Write Plug in 3. Collect Reference นำเข้าบรรณานุกรม 4. Oragnize & Share References จัดการ บรรณานุกรม เพิ่ม ลบ 5. Export Reference นำบรรณานุกรมออก/สรุปหรือ บรรณานุกรมทั้งหมด 6. Cite While You Write in Microsoft Word การใส่ อ้างอิงและบรรณานุกรมขณะทำงานบนโปรแกรมเวิร์ด ขั้นตอนการใช้งาน

5 1. Register ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ในครั้งแรก ได้ ที่ http://www.myendnoteweb.com จากนั้นคลิกปุ่ม create an account ลงทะเบียนฟรี เพื่อเข้าใช้งาน EndNote Web ในครั้งแรก ได้ ที่ http://www.myendnoteweb.com จากนั้นคลิกปุ่ม create an account

6 1.ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน (hotmail, gmail, yahoo, mfu mail ฯลฯ) 2. คลิก Continue 1.ให้ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน (hotmail, gmail, yahoo, mfu mail ฯลฯ) 2. คลิก Continue

7 Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป 1.ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) Password ต้องประกอบด้วย มี 8 อักขระขึ้นไป 1.ตัวเลข 2. ตัวอักษร 3.สัญลักษณ์ (เช่น mfu123*** ) พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก I Agree

8 เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะ Log-in เข้าโปรแกรมอัตโนมัติ เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าเว็บไซต์ http://www.myendnoteweb.com เมื่อลงทะเบียนเสร็จจะ Log-in เข้าโปรแกรมอัตโนมัติ

9 1. แถบเมนูต่างๆ เช่น สร้าง นำเข้า แชร์บรรณานุกรม 2. My References แสดงการนำเข้า กลุ่ม จำนวน 1. แถบเมนูต่างๆ เช่น สร้าง นำเข้า แชร์บรรณานุกรม 2. My References แสดงการนำเข้า กลุ่ม จำนวน หน้าหลัก 1 2

10 2. Install Toolbars 1 2 1. คลิกที่แถบเมนู Options 2. คลิกที่ Download Installers 1. คลิกที่แถบเมนู Options 2. คลิกที่ Download Installers

11 Download Plug-in 1. เลือกระบบปฏิบัติการได้ Window/Macintosh 2. คลิกที่ Download Windows 1. เลือกระบบปฏิบัติการได้ Window/Macintosh 2. คลิกที่ Download Windows 1 2

12 Install Plug-in 1.Run program จนสำเร็จ จากนั้น คลิก Finish 2.Install ไปที่ Start เลือก - Drive C - Program File - EndNote Plug- Ins - ENWSetup (ติดตั้งโปรแกรม) 1.Run program จนสำเร็จ จากนั้น คลิก Finish 2.Install ไปที่ Start เลือก - Drive C - Program File - EndNote Plug- Ins - ENWSetup (ติดตั้งโปรแกรม)

13 แสดงแถบเมนู EndNote ใน MS Word

14 3. Collect Reference 1.Online Search สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดทางออนไลน์ Direct Export นำเข้าบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สืบค้น 2. New References เพิ่มบรรณานุกรมโดยใส่เข้าไปเอง 3. Import References บันทึกไฟล์นามสกุล RIS format และนำเข้าภายหลัง 1.Online Search สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดทางออนไลน์ Direct Export นำเข้าบรรณานุกรมโดยตรงจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สืบค้น 2. New References เพิ่มบรรณานุกรมโดยใส่เข้าไปเอง 3. Import References บันทึกไฟล์นามสกุล RIS format และนำเข้าภายหลัง

15 New Reference 1.เลือกเมนู Collect จากนั้นเลือก New Reference 2. เลือกฟอร์มของประเภททรัพยากรที่จะใส่ ข้อมูลบรรณานุกรม เช่น Book เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save 1.เลือกเมนู Collect จากนั้นเลือก New Reference 2. เลือกฟอร์มของประเภททรัพยากรที่จะใส่ ข้อมูลบรรณานุกรม เช่น Book เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save 1 2 กรณีบรรณานุกรมชื่อผู้แต่งคนไทย ให้ ใส่สัญลักษณ์, ตามหลังนามสกุล เช่น ปรีชา สุวรรณพินิจ,

16 1. ข้อมูลบรรณานุกรมจะถูกบันทึกสู่โปรแกรม EndNote โดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ที่ Unfiled 2. คลิกที่ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลบรรณานุกรม 1. ข้อมูลบรรณานุกรมจะถูกบันทึกสู่โปรแกรม EndNote โดยอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ที่ Unfiled 2. คลิกที่ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลบรรณานุกรม 1 2

17 Direct Export เลือกสืบค้นจากเมนู ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

18 ตย. จากฐาน ScienceDirect

19 ระบุคำค้นหาเอง หรือ เลือกค้นตามกลุ่มสาขา

20 แสดงผลลัพธ์การสืบค้น 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม Export จะปรากฎหน้าจัดการ บรรณานุกรม 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม Export จะปรากฎหน้าจัดการ บรรณานุกรม 1 2

21 ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote อัตโนมัติ 1 2

22 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมที่ถ่ายโอนสู่ EndNote จากฐาน ScienceDirect

23 ตย. จากฐาน EBSCO จากเมนู Single Search

24 1. การจัดการผลลัพธ์ 2. จัดเก็บบรรณานุกรมหลายๆ รายการ 1 2

25 รายการที่เลือกจะจัดเก็บไว้ใน Folder

26 3 1 2 1. คลิกเลือก Remove these items from folder after saving 2. คลิกรูปแบบการ ถ่ายโอนข้อมูล ให้คลิก Direct Export to EndNote Web 3. คลิกปุ่ม Save เพื่อถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote Web 1. คลิกเลือก Remove these items from folder after saving 2. คลิกรูปแบบการ ถ่ายโอนข้อมูล ให้คลิก Direct Export to EndNote Web 3. คลิกปุ่ม Save เพื่อถ่ายโอนเข้าสู่ EndNote Web ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมที่ถ่ายโอนสู่ EndNote จากฐาน EBSCO

27 4. Organize & Share References 1. คลิกเมนู Organize 2. คลิกที่ Manage My Groups 1. คลิกเมนู Organize 2. คลิกที่ Manage My Groups

28 Create New Group 1 2 3 4 5

29 Share Group 1. คลิกเมนู Organize 2. คลิกที่ Manage My Groups 1. คลิกเมนู Organize 2. คลิกที่ Manage My Groups

30 library@mfu.ac.th,rujirada.gmail.com 1.คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group 2.ระบุ e-mail ที่ต้องการ แชร์ข้อมูลให้ /เงื่อนไข 3.คลิกที่ปุ่ม Apply 1.คลิกที่คำสั่ง Start sharing this group 2.ระบุ e-mail ที่ต้องการ แชร์ข้อมูลให้ /เงื่อนไข 3.คลิกที่ปุ่ม Apply

31 Edit / Delete Share Group

32 5. Export Reference 1.เลือกเมนู Format 2.จากนั้น เลือก Bibliography 1.เลือกเมนู Format 2.จากนั้น เลือก Bibliography

33 Format Bibliography 1.เลือกบรรณานุกรม จาก Folder 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น APA หรือ รูปแบบอื่นๆ 3.เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save 1.เลือกบรรณานุกรม จาก Folder 2.เลือกรูปแบบบรรณานุกรม เช่น APA หรือ รูปแบบอื่นๆ 3.เลือก File Format (RTF (rich text file) จากนั้นคลิกปุ่ม Save

34 Exportlist file automatic to Microsoft Word exportlist.rtf

35 6. Cite While You Write in Microsoft Word 1. เปิดMicrosoft Word คลิกที่แถบ EndNote Web เลือกที่ 2. วาง Cursor ไว้หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง 3. คลิกที่เมนู Insert Citation 1 2 3

36 1. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง 2. จะปรากฏบรรณานุกรม ทั้งหมด คลิกเลือก 3. คลิกที่ปุ่ม Insert 1. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง 2. จะปรากฏบรรณานุกรม ทั้งหมด คลิกเลือก 3. คลิกที่ปุ่ม Insert 1 2 3 Find / Insert References

37 Cite / References Automatic

38 Change bibliography style 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมอื่น จากเมนู Style 2. จะปรากฏบรรณานุกรมทั้งหมด คลิกเลือก Style ที่ต้องการ 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมอื่น จากเมนู Style 2. จะปรากฏบรรณานุกรมทั้งหมด คลิกเลือก Style ที่ต้องการ

39 Edit Citation

40 Remove, Insert, Update

41 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339 0 5391 6345 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google