งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54. โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54. โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54

2 โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้าง รูปแบบบรรณานุกรม คลังข้อมูลอ้างอิง (Libraries) EndNote Web คืออะไร

3 EndNote Web ช่วยงานได้อย่างไร จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายอ้างอิงได้อย่าง เป็นระบบ สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูล ได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,200 รูปแบบ สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล “Cite-While-You-Write” มีหน้าที่สำคัญในการช่วยนำข้อมูลที่ จัดเก็บมาใช้อ้างอิงในผลงานวรรณกรรมได้อย่างรวดเร็วตามรูปแบบการ อ้างอิงที่ถูกต้อง

4 Compare features:EndNote WebEndNote Save references++ Organize & edit references++ Storage capacity (number of references)10,000unlimited Import from many databases and OPACs++ Cite & format papers with bibliographies++ Create & save advanced searches + Customize views & displays + Edit reference import filters & output styles + Use term lists for auto-entry + Cite tables, figures, & equations + Drag and drop PDF files to store with references + Use EndNote Export to transfer references from a variety of Web-based resources + Work Offline (anytime/anywhere) + Local Personal Files and Documents + High Performance Desktop Environment + What are the differences between EndNote and EndNote Web?

5 ขั้นตอนการใช้งาน 1. สร้างบัญชีชื่อการใช้งาน EndNote Web ที่ Web of Knowledge หรือที่ เว็บไซต์ EndNote Web 2. สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว (My Group) 3. การเพิ่มรายการอ้างอิง 3.1 การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง (Entering References) 3.2 การถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลการสืบค้นเข้าสู่ EndNote Web 3.2.1 ถ่ายโอนรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆบน platform Web of Knowledge เข้าสู่ EndNote Web ได้โดยตรง 3.2.2 บันทึกรายการอ้างอิงที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆแล้ว นำมาถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ Filter ที่เหมาะสม 3.2.3 ถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านหน้าจอ EndNote Web โดยตรง 4. นำรายการอ้างอิงพร้อมกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการไปใช้งาน 5. นำรายการอ้างอิงที่จัดเก็บมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร

6 เข้าใช้งานจากหน้าจอหลักของ EndNote Web คลิกปุ่ม Sign Up เพื่อลงทะเบียนสมัครบริการการใช้งาน การลงทะเบียน

7 ระบุ E-mail Address ที่จะใช้งาน แล้วคลิก Continue

8 พิมพ์ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม I Agree การลงทะเบียน

9 หน้าจอหลักของ EndNote Web EndNote Web

10 2. คลิกที่ New Group เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนตัว 3. ระบุชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิก OK 1 การสร้างกลุ่มข้อมูล 1. คลิกที่ Organize เลือก Manage My Groups 3 2

11 การสร้างกลุ่มข้อมูล

12 การนำเข้ารายการอ้างอิง (Entering References)

13 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก New Reference 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจาก Reference Type 1 2 การนำเข้ารายการอ้างอิง

14 3 3. พิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมที่สำคัญตามประเภทสิ่งพิมพ์ที่เลือก การนำเข้ารายการอ้างอิง

15 4. คลิกเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บหรือสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่ที่ New Group 4 การนำเข้ารายการอ้างอิง

16 5 5. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล การนำเข้ารายการอ้างอิง

17

18 การจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก แหล่งข้อมูลต่างๆใน Platform Web of Knowledge สู่ EndNote Web

19 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก Save to EndNote Web การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge 1 2

20 3. คลิก Back to Results เพื่อดูผลการถ่ายโอนข้อมูล 3 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

21 4. แสดงสถานะของรายการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ EndNote Web 4 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

22 5. คลิกกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนมา 6. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร หรือ สามารถดูรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เช่น Source Record, Related Records Times Cited และ Full Text Link 5 6 การบันทึกจัดเก็บรายการอ้างอิงจาก Web of Knowledge

23 ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในกลุ่มข้อมูลชื่อ Unfiled ก่อน ถ้าต้องการย้ายข้อมูลทำได้โดย 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 1 ย้ายรายการอ้างอิง 2

24 การนำเข้ารายการอ้างอิงจาก แหล่งข้อมูลอื่น (Importing References)

25 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 1 2. คลิกที่ Export 2 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

26 3. คลิกที่ Download in a format compatible with EndNote… 3 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

27 4. คลิกที่ File และเลือก Save As… เพื่อบันทึกข้อมูล 4 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

28 5. เลือกที่จัดเก็บข้อมูล ระบุชื่อและเลือก Save as type เป็น Text File (*.txt) 5 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

29 6 6. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Import References 7. คลิกที่ Browse เพื่อค้นหาไฟล์ที่จะ Import8. เลือกไฟล์ที่ต้องการ 6 7 8 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

30 9. เลือกรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลที่จะถ่ายโอน เช่น ProQuest, RefMan RIS, EndNote Import และอื่นๆ 10. เลือกกลุ่มข้อมูล(Group)ที่ต้องการจัดเก็บ 11. คลิก Import เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 9 10 11 การนำเข้ารายการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น

31

32 การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Search)

33 1. คลิกที่ Collect แล้วเลือก Online Search 2. เลือกฐานข้อมูล หรือ ระบบ ห้องสมุด (Library Catalog) ของ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องการสืบค้น เช่น PubMed (NLM) 3. คลิก Connect 1 1 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 3 2

34 4 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ แล้วคลิก Search สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

35 5. สามารถระบุจำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการถ่ายโอนได้ จากนั้นคลิก Retrieve 5 สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์

36 6. เลือกรายการที่ต้องการ 6 7. คลิกที่ Add to group และเลือกกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บ สืบค้นแหล่งข้อมูลออนไลน์ 7

37

38 การจัดรูปแบบรายการ บรรณานุกรม (Bibliography)

39 2 1. คลิกที่ My References 3. เลือกที่ Copy to Quick List บรรณานุกรม 1 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3

40 4 4 4. คลิกที่ Format แล้วเลือก Bibliography5. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 6. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง (Bibliographic style) ที่ต้องการ เช่น APA 5th บรรณานุกรม 5 6

41 7. เลือกรูปแบบไฟล์ที่จะใช้งาน เช่น TXT (plain text file), HTML หรือ RTF 8. เลือกรูปแบบที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น Save, E-mail หรือ Preview & Print 8 บรรณานุกรม 7

42 การนำออกรายการอ้างอิง (Exporting References)

43 3. เลือก Filter ที่เหมาะสมกับการถ่ายโอน เช่น RefMan (RIS) Export 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Export References 2. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ การนำออกรายการอ้างอิง 1 2 3

44 4. คลิกเลือก Save เพื่อบันทึกข้อมูลที่จะถ่ายโอน 4 การนำออกรายการอ้างอิง

45 5. คลิก Save 6. เลือกที่จัดเก็บ แล้ว ระบุชื่อไฟล์ที่ File name พร้อมทั้งเลือก Save as type เป็น Text Document จากนั้นคลิก Save 5 6 การนำออกรายการอ้างอิง

46 7. ใน EndNote คลิกที่ File เลือก Import 10. คลิก Import 8. คลิกที่ Choose File เพื่อเลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน 9. ที่ Import Option เลือกตัวกรองชื่อ Reference Manager (RIS) 8 9 10 การนำออกรายการอ้างอิง 7

47 รายการอ้างอิงที่ถูกถ่ายโอนจาก EndNote Web เข้าสู่ EndNote การนำออกรายการอ้างอิง

48 การอ้างอิงขณะเขียนผลงาน Using Cite While You Write with EndNote Web

49 ในการใช้งาน EndNote Web ร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารนั้น จำเป็นต้องดาวน์โหลด Cite While You Write Plug-In ก่อน จึงจะใช้ งานได้ โดย 1. คลิกที่ Format แล้วเลือก Cite While You Write Plug-In 2. เลือกที่ Download Windows การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In 1 1 2

50 3 3. คลิกที่ Run หรือ Save เพื่อติดตั้งโปรแกรม การลงโปรแกรม Cite While You Write Plug-In

51 1. ใน Microsoft Word คลิกที่ Tools - EndNote Web - Cite While You Write Preferences เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน การตั้งค่าต่างๆ 1

52 2. คลิกที่ Application 2 3. ระบุ E-mail Address และ Password ในการเข้าใช้งาน แล้วคลิก OK 3 การตั้งค่าต่างๆ

53 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Find Citation 1 วิธีการใช้ Cite While You Write

54 2. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Search 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการ 2 3 4 4. คลิก Insert วิธีการใช้ Cite While You Write

55

56 1. คลิกที่ Tools - EndNote Web - Format Bibliography 1 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม

57 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วคลิก OK 2 เลือกรูปแบบบรรณานุกรมเลือกรูปแบบบรรณานุกรม

58 จัดทำโดย นายทศพล จันทร์พวง นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19/02/54. โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) ที่ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิง เอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google