งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theories of Innovation and Information Technology for Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theories of Innovation and Information Technology for Learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Theories of Innovation and Information Technology for Learning

2 พุทธิปัญญา นิยม Cognitive Theories

3 พุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้คือ ? สิ่งที่มากกว่าผลของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ง เร้ากับการตอบสนอง โดยให้ความสนใจใน กระบวนการภายในที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจ หรือการรู้คิดของมนุษย์

4 การเรียนรู้ เกิดจาก ? พุทธิปัญญานิยม ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการค้นพบด้วยตัวเอง พัฒนาการทางสติปัญญาการเชื่อมโยงความรู้

5 พุทธิปัญญานิยม

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเรียนรู้ พุทธิปัญญานิยม 1. คำอธิบาย 3. การทดลอง 2. การใช้ภาพประกอบ 4. สภาพแวดล้อม 5. ความคิด 7. ความเชื่อ 6. ทัศนคติ 8. ค่านิยม

7 พุทธิปัญญานิยม บทบาทของหน่วยความจำคือ ? ได้รับบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ ข้อมูลถูกจัดเก็บสะสมในการจัดการของหน่วยความจำ

8 พุทธิปัญญานิยม การถ่ายโอนความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ผู้เรียนมีความเข้าใจในวิธีการที่จะเรียนรู้ในบริบทที่ต่างกัน แนวคิดการแยกแยะ

9 พุทธิปัญญานิยม ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับโครงสร้างภายในจิตใจ อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนของการเรียนรู้ เหตุผล การแก้ปัญหา การประมวลผลข้อมูล

10 พฤติกรรมนิยม Behavioral Theories

11 พฤติกรรมนิยม ความหมายการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม สภาพแวดล้อม การตอบสนอง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

12 พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งเร้า ประสาทสัมผัส การรับรู้ ความคิดรวบยอด ปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

13 พฤติกรรมนิยม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สิ่งเร้าพฤติกรรมผลการกระทำ เสริมแรง ทางบวก เพิ่ม สิ่งแวดล้อม สิ่งเร้า พฤติกรรมผลการกระทำ เสริมแรง ทางลบ ลด

14 พฤติกรรมนิยม บทบาทของหน่วยความจำ ความจำระยะสั้น ความจำระยะยาว ไม่ใช้งาน ลืม ใช้งานบ่อย จำ

15 พฤติกรรมนิยม การถ่ายโอนหรือถ่ายโยงความรู้ สิ่งเร้า ความจำ เชื่อมโยง สิ่งเร้าใหม่ ( สถานการณ์ ) พฤติกรรม ลองผิดลองถูก พึงพอใจ แสดงพฤติกรรมนั้น

16 พฤติกรรมนิยม แนวทาง / กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร ? 1. ใช้พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอน 2. คำนึงถึงความพร้อมและเวลาของผู้เรียน 3. ให้ทางเลือกในการเรียนที่หลากหลาย

17 พฤติกรรมนิยม การมีหลักการที่มี ความเกี่ยวข้องโดยตรง มาใช้ในการออกแบบ การเรียนการสอน สอนง่าย ยาก ทดสอบก่อนเรียน วัดผลได้ โดยการสังเกต ใช้แรงเสริม Feedback

18 คอนสตรัคติวิสต์ Constructivism

19 คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้คือ ? กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคล สร้างความหมายจาก ประสบการณ์ของตนเอง

20 คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? การเรียนรู้ไม่ใช่เกิดจากการจำเท่านั้น แต่ละบุคคลนำประสบการณ์เดิม มาเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์หรือความรู้ใหม่ เพื่อสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจในแบบของตนเอง

21

22 คอนสตรัคติวิสต์ อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ? ผู้เรียนและปัจจัย แวดล้อมทั้งสอง อย่างมีความจำ เป็นต่อการ พัฒนาความรู้

23 บทบาทของ หน่วยความจำคืออะไร ? คอนสตรัคติวิสต์ 1. บุคคลรู้แค่ข้อมูลแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมและแปลข้อมูลได้ 2. สามารถดึงดึงข้อมูลมาจากความทรงจำได้ที่มีอยู่มาใช้ได้

24 คอนสตรัคติวิสต์ การถ่ายโอนหรือถ่ายโยงความรู้ (transfer) เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ความสามารถในการแยกแยะความ แตกต่างในตัวบุคคลซึ่งสามารถ เชื่อมโยงกันได้ผ่านข้อมูลที่แต่ละ บุคคลมีในหน่วยความจำ

25 แนวทาง / กิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะอย่างไร ? คอนสตรัคติวิสต์ 1. การสร้างการเรียนรู้ (Learning Constructed) ความรู้จะถูกสร้างจากประสบการณ์การเรียนรู้ 2. การแปลความหมายของแต่ละคน (Interpretation personal) การเรียนรู้เป็นการแปลความหมายตามสภาพจริง (Real world) ของแต่ละคน 3. การเรียนรู้เกิดจาการลงมือกระทำ (Learning active) การเรียนรู้เป็นการที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ 4. การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ (Learning Collaborative) 5. การเรียนรู้ที่เหมาะสม (Learning Situated) 6. การทดสอบเชิงการบูรณาการ (Testing Integrated)

26 สมาชิก น. ส. ณชนก เพ็งสว่าง 563050190-1 น. ส. ตองตา โชครัตน์ประภา 563050194-3 น. ส. ละมุล ลาลุน 563050206-2


ดาวน์โหลด ppt Theories of Innovation and Information Technology for Learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google