งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3990 ( พ. ศ.2552) ออกความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ. ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3990 ( พ. ศ.2552) ออกความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ. ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3990 ( พ. ศ.2552) ออกความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ. ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กันยายน 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบ ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงาน หรือการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆ

3 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงาน ตรวจสอบ ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงาน หรือการยอมรับในรูปแบบอื่น ๆมาตรฐาน เลขที่ มอก. 14065 -2552 ดังรายละเอียด ต่อท้ายประกาศ

4 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมฉบับที่ 3990 ( พ. ศ.2552) ออกความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ. ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google