งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261214 Introduction to Microprocessors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261214 Introduction to Microprocessors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261214 Introduction to Microprocessors http://mango.e-cpe.org

2 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

3 Micro-controller? PIC8051, AVRPSoCMSP430

4 Where do they live?

5

6 System Components CPU I/ORAMStorage

7 System Components CPU I/O RAMStorage CPU

8 Performance 4 MIPS at 20 MHz 76,383 MIPS at 3.2 GHz Ref: http://www.wikipedia.org

9 Power Consumption Ref: Microchip, Intel 130 Watts 0.15 Watts

10 Price Ref: Microchip, Sharkyextreme.com 1,500 - 35,000 Baht 25 - 1,000 Baht

11 Right tool right job Self contained Limited resources Used for a specific job Low power Low cost Needs Chipsets Large Memory, fast clock rates More general purpose Requires more power More expensive MicrocontrollerMicroprocessor

12 What does the iPhone use?

13 I-Phone 3GS Internals

14 i-Phone4 Circuit

15 i-Phone 4S Circuit

16 Apple iPad2

17

18 A5 SoC

19 A4,A5 Processor CPU 1 GHz Memory Controller RAM 256/512 MBytes Flash Memory 64 GBytes Graphics Processing (1024x768) I/O Controller Sensor Ports A4 Chip WiFi, Audio Controller

20 Microcontroller (i.e. PIC16F887) CPU 20 MHz Memory Controller RAM 368 Bytes Flash Memory 8 KBytes Graphics Processing I/O Controller Sensor Ports

21 Mixed Design Sometimes called System on a Chip (SoC) MCUMPU

22 A Brief History x86 Processors

23 Main Player Santa Clara, California, USA

24 Rival #1 Sunnyvale, California, USA

25 Rival #2 Taipei, Taiwan

26 Intel 4004 (1971) 4 Bits 0.74 MHz 2,300 Transistors

27 4004 Application Busicom* 141-PF Calculator

28 Same computing power as the ENIAC = Intel 4004

29 Intel 8086/8088

30 Test Drive I : Runs well on a 8088 machine

31

32 80x86

33 The Pentium Era

34 3.8GHz60MHz 65 nm0.25 um

35 Intel’s mistake 1 Focus too much on Clock Speed

36 Clock Speed Analogy เกียร์ต่ำ 20 Pipeline Stages เกียร์สูง 10 Pipeline Stages

37 How a Pipeline Works

38 10 Stages vs 20 Stages

39 Intel’s mistake 2 64 Bit CPU Not Backward Compatible

40 AMD’s Successful Athlon Processors Better Performance per Watts Backward Compatible 64 Bit System

41 The return of Intel

42 Multicore Era

43 Current CPU Kings Core™ i7-990X 6 Cores, 3.46 GHz, 12 MB L2 Cache 32 nm Process, 130Watts. US$999 AMD FX 8150 8 Cores, 3.6 GHz, 8 MB L2 Cache 32 nm Process, 125Watts US$245

44 AMD + ATI = Fusion CPU + GPU + APU (Accelerated PU) + GPUCPU = APU

45 Power per Watt: A new measure for CPU performance Intel ATOM 2-6.5W AMD Bobcat (Fusion) 1-10W VIA Nano 5-25W

46 ATOM Processor’s Silicon

47 Conclusions ในยุคต้นมุ่งเน้นการเพิ่มความเร็วเป็นหลัก ปัจจุบันมุ่งไปที่ performance per watt มากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ Multi-core CPU เป็นที่ นิยม ทิศทางใหม่ๆ ของการพัฒนาแบ่งเป็น  การรวมศูนย์อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ใน Processor มากขึ้น  เกิดการแตกสาย Processor เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261214 Introduction to Microprocessors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google