งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Review 4 M.5 (page 92) What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจและใช้คำศัพท์ และโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว 2. เข้าใจบทความที่อ่าน เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Review 4 M.5 (page 92) What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจและใช้คำศัพท์ และโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว 2. เข้าใจบทความที่อ่าน เกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Review 4 M.5 (page 92)

4 What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจและใช้คำศัพท์ และโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว 2. เข้าใจบทความที่อ่าน เกี่ยวกับ Pyramid of Khufu 3. เข้าใจเนื้อเพลงและร้อง เพลงได้

5 A: Review of indefinite pronouns (page 92)

6 no one/ nobody something anyone nothing anywhere Someone Anyone No one/ Nobody anyone something

7 B: Review of so + adjective + that (page 92)

8 Answer will vary.

9 C: Review of Modal auxiliaries (page 92) can’t, could, may, might และ must + verb1 ใช้คาดเดาเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันและ อนาคต หรือสรุปจากข้อมูลหรือหลักฐานที่มีอยู่ Modal verbs + have + past participle ใช้คาดเดาการกระทำหรือเหตุการณ์ในอดีต

10 Answer will vary.

11 D: Review of Active and Passive voice (page 93)

12 The area was blocked off by the police. Two fire engines were sent by the fire department. The fire is being put out by the firefighters. The injured people were taken to the hospital. Answer will vary. The story of the fire will be reported by the news.

13 Answer will vary.

14 Talking about The Seven Wonders of the Ancient World 1. Great Pyramid of Giza 2. Hanging Gardens of Babylon 3. Statue of Zeus at Olympia 5. Mausoleum of Maussollos at Halicarnassus 4. Temple of Artemis at Ephesus 7. Lighthouse of Alexandria 6. Colossus of Rhodes

15 Wha t do you kno w abou t Pyra mid of Giza ? (page 94)

16

17 it was so large to transport the blocks to a height at 145 meters been needed to build the pyramid is hidden in a room not yet discovered

18 Discussion (page 95)

19 Project

20 Vocabulary Builder: A (word association) (page 96)

21 Answer will vary.

22 Vocabulary Builder: B (page 96)

23 Answer will vary.

24 Vocabulary Builder: C (page 96)

25 jobs musical instruments flowers stationary supplies tools methods of transportation seafood Answer will vary.

26 (page 97) Time For a Song It Must Have Been Love เนื้อเพลง (lyrics) ทำนอง (tune/melody ) จังหวะดนตรี (rhythm)

27

28 Useful websites: http://www.gizapyramid.co m http://www.cnn.com/TRAVEL/DESTINA TION/9705/seven.wonders/ http://www.sevenwonder sworld.com http://en.wikipedia.org/wiki/Seve n_Wonders_of_the_World http://www.roxette.se /

29 End of Review 4 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Review 4 M.5 (page 92) What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจและใช้คำศัพท์ และโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว 2. เข้าใจบทความที่อ่าน เกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google