งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Mind Psychology for Service. Service Mind Service Behaviour “the action of helping or doing work for someone.” serv·ice /ˈsɜː.vɪs/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Mind Psychology for Service. Service Mind Service Behaviour “the action of helping or doing work for someone.” serv·ice /ˈsɜː.vɪs/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Mind Psychology for Service

2 Service Mind Service Behaviour “the action of helping or doing work for someone.” serv·ice /ˈsɜː.vɪs/

3 Expectations? Satisfaction? Product Value? Service Value? Benefit? Perceptions? Performance? Moment of Truth? The extra mile? Concept of Care?

4 serving ladies and gentlemen. We are ladies and gentlemen…………..

5 People who are “born to be” like to serve to help to make others feel comfortable and they will be very happy when others are happy ผู้ที่เกิดมาพร้อมจิตบริการมีความ ปรารถนาที่จะให้บริการ ช่วยเหลือ ทำให้ ผู้อื่นมีความสุข และตัวเองก็จะมีความสุข จากการให้บริการนั้นๆ ‘Born to Be’ vs. ‘Trained to Be’ Nature

6 People who are “trained to be” have lack of experience / exposure take time to embed “mind” and “service” can develop the right attitude the success of training begins with how managers/ trainers set examples for them to follow. ผู้ให้บริการที่มาจากการฝึก จะต้องใช้เวลา ปลูกฝังจิตบริการ และความสำเร็จในการ ฝึกนั้น ขึ้นอยู่กับการเป็นตัวอย่างที่ดีของ หัวหน้า ‘Born to Be’ vs. ‘Trained to Be’ Nurture

7 Deconstructing the Magic What does Phil Geldart describe as the 5 Key Steps to achieving Service Excellence? Service Excellence? Mindset Listening Communication Respond Thoughtfully Strengthening Relationships

8 Positive attitude ทัศนคติที่ เป็นบวก Enthusiasm ความ กระตือรือร้น Empathy ความสามารถใน การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น Emotional Control การ ควบคุมอารมณ์ Manners มารยาท Knowledge ความรู้ในบริการ ที่ลูกค้าต้องการ Courtesy ความมีมารยาท Communication ความสามารถในการสื่อสาร Credibility ความน่าเชื่อถือใน ความสามารถของผู้ให้บริการ Competence ความสามารถ Reliability ความเชื่อถือใน การให้บริการ Responsiveness การ ตอบสนองที่รวดเร็ว Key Characteristics of the Service Mind

9 In Application………………………….? Front Office Operations Coffee Shop Food and Beverage Service and Operations Housekeeping Operations Supervisory Field Training Beverage Product and Bar Operations Introduction to Bar and Restaurant Service Principles of Communications!!!!

10 Service mind differs between eastern and western cultures. จิตบริการที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตะวันออกและตะวันตก Even within cultures in the East and West, there are differences in the way people of different countries view the idea of service. กระนั้นก็ตาม ในวัฒนธรรม ตะวันออกและตะวันตก การบริการยังมีความแตกต่าง ในแต่ละประเทศ Service Mind in the East and West

11 5D ? Inter-cultural Studies Hofstede’s ‘5 Dimensions of Culture’ Ajarn Frederic Pouget

12 NOW! Let’s meet our Alumni………………


ดาวน์โหลด ppt Service Mind Psychology for Service. Service Mind Service Behaviour “the action of helping or doing work for someone.” serv·ice /ˈsɜː.vɪs/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google