งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำหนดตัววัด และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง การปรับปรุง และพัฒนางาน การผลักดันและการติดตั้งสิ่งที่พัฒนา การควบคุมและติดตามผล 1.1. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำหนดตัววัด และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง การปรับปรุง และพัฒนางาน การผลักดันและการติดตั้งสิ่งที่พัฒนา การควบคุมและติดตามผล 1.1. 2.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำหนดตัววัด และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง การปรับปรุง และพัฒนางาน การผลักดันและการติดตั้งสิ่งที่พัฒนา การควบคุมและติดตามผล 1.1. 2.2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. การคัดเลือกและกำหนดหัวข้อ ปัญหา ขั้นตอน Kaizen ระดับกลุ่ม / ทีม 6. 6. Select& Define Measure Analyze Improve Install Control

2 2 1. ความเชื่อถือและวางใจได้ (Reliability) 2. ความรวดเร็ว (Responsiveness) 3. การรับประกัน (Assurance) 4. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็น รายบุคคล (Empathy) 5. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) องค์ประกอบของคุณภาพในงาน บริการ 1. ความถูกต้องของ การให้บริการ (Accuracy) 2. ความพร้อมในการ ตอบสนอง (Responsiveness ) 3. การเอาใจใส่ (Empathy) 5. สิ่งอำนวยความ สะดวก (Tangibles)

3 3 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการใน แต่ละปัจจัยคุณภาพ

4 4 แนวทาง / เทคนิคในการปรับปรุง คุณภาพ ปัจจัยเทคนิค / วิธีการที่ใช้ 1. ความถูกต้องของการปฏิบัติงาน 1.1 ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูล เกี่ยวกับการบริการได้อย่าง ถูกต้อง มาตรฐานการตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) ในรูปแบบบริการข้อมูลออนไลน์, โทรศัพท์ และต่อหน้า เทคโนโลยีการตรวจสอบสถานะของงาน 1.2 ผู้ให้บริการบริการด้วยความ ถูกต้องแม่นยำ เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบ (FMEA) เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด (Mistake Proofing) 2. ความพร้อมในการตอบสนองของผู้รับบริการ 2.1 ความสะดวกและรวดเร็วใน การปฏิบัติงาน Lean techniques: Value Stream Mapping, ECRS, Standardization, Delegation, Cellular Layout การจัดการอุปสงค์และอุปทาน One-Stop Service

5 5 แนวทาง / เทคนิคในการปรับปรุง คุณภาพ ( ต่อ ) ปัจจัย เทคนิค / วิธีการที่ใช้ 2. ความพร้อมในการตอบสนองของผู้รับบริการ ( ต่อ ) 2.2 ความสามารถในการรับคำ ร้อง ความต้องการ และแก้ปัญหา มาตรฐานการรับคำร้องและตอบ กลับยังผู้รับบริการ 2.3 ผู้ให้บริการมีความพร้อมอยู่ เสมอในงานบริการ Cross-training 3. ความเอาใจใส่ของผู้ปฏิบัติงาน 3.1 ผู้ให้บริการปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความเอาใจใส่ จัดทำและอบรมมาตรฐานวิธีการ ให้บริการ 3.2 ผู้ให้บริการมีความสุภาพ อัธยาศัยดี และให้เกียรติลูกค้า 3.3 ผู้ให้บริการสื่อสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

6 6 แนวทาง / เทคนิคในการปรับปรุง คุณภาพ ( ต่อ ) ปัจจัย เทคนิค / วิธีการที่จะใช้ 4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.1 วันและเวลาทำการมีความ เหมาะสม การสอบถามความต้องการของ ผู้รับบริการในเรื่องเวลาเปิด - ปิด การวิเคราะห์จำนวนผู้รับบริการใน วัน - เวลาต่างๆ มีป้ายแสดงเวลาเปิด - ปิดที่แน่นอน 4.2 ข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจน เข้าถึงได้โดยง่าย ออกแบบสื่อให้มีรูปแบบน่าสนใจ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับตัวแทนผู้รับบริการ เพื่อเป็นสื่อในการ เผยแพร่ข่าว ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจและเข้าถึงได้โดยง่าย เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด และเพิ่ม ความปลอดภัยในบริการทางอินเตอร์เน็ต 4.3 การจัดวางอุปกรณ์พร้อม เสมอ การศึกษาปริมาณการใช้และ กำหนดผู้ดูแล

7 7 แนวทาง / เทคนิคในการปรับปรุง คุณภาพ ( ต่อ ) ปัจจัย เทคนิค / วิธีการที่ใช้ 4. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ต่อ ) 4.4 การจัดระบบคิวมีความสะดวกการใช้บัตรคิวอัติโนมัติ การแยกประเภทคิวตามจำนวน รายการที่ทำ One-Stop Service 4.5 บรรยากาศและความสะอาด เรียบร้อย 5 ส 4.6 อุปกรณ์ เครื่องมือมีความทันสมัย น่าใช้บริการ ไม่เสีย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4.7 แบบฟอร์มชัดเจนเข้าใจง่าย สำรวจความคิดเห็นและข้อ ร้องเรียนจากผู้รับบริการ เพื่อวิเคราะห์ความยากง่าย ของการใช้แบบฟอร์ม 4.8 บุคลิกภาพและการแต่งกายของ เจ้าหน้าที่ จัดทำมาตรฐานระเบียบการแต่ง กายและ อบรมบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4.9 แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ คัดเลือกงานที่มีผู้ใช้บริการ มาก จัดทำและตรวจทาน แผนผังก่อนติดประกาศ

8 8 ภาพก่อนปรับปรุงภาพหลังปรับปรุง

9 9

10 10 ออกแบบสื่อให้น่าสนใจ แสดงภาพตัวอย่างการปรับปรุงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำหนดตัววัด และเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง การปรับปรุง และพัฒนางาน การผลักดันและการติดตั้งสิ่งที่พัฒนา การควบคุมและติดตามผล 1.1. 2.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google