งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 23 ธันวาคม 2554

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำฐานข้อมูล
เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแล ด้านกายภาพ และสังคม อย่างทั่วถึง

3 ปัญหา ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของผู้พิการ แหล่งฐานข้อมูลอ้างอิง
พมจ. มหาดไทย สสจ. หน่วยบริการ สมาคมคนพิการ ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัด ประชากร UC UC74 ร้อยละ นครพนม 554,589 10,479
1.89 บึงกาฬ 328,423 4,695 1.43 เลย 513,205 11,665 2.27 สกลนคร 877,664 19,141 2.18 หนองคาย 428,745 6,609 1.54 หนองบัวลำภู 402,567 9,687 2.41 อุดรธานี 1,230,557 19,968 1.62 รวม 4,335,750 82,244 1.90

5 ความต้องการ จำนวนผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง
สามารถบอกลักษณะความพิการได้ ระดับความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน สภาพทางสังคม

6 มาตรฐานด้านข้อมูล นำระบบ ICF : International Classification of Functioning มาตรฐาน WHO สามารถประเมินสภาพผู้พิการได้ทั้งทางกายภาพ และสังคม

7 เป้าหมาย ปี 2555 จัดทำระบบให้กับแต่ละจังหวัด (7 จังหวัด)
อบรมการสำรวจ/บันทึกข้อมูลให้กับหน่วยบริการ ดำเนินการสำรวจข้อมูล ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 20%UC74 ปี 2556 ดำเนินการสำรวจ และบันทึกข้อมูลผู้พิการในพื้นที่ทั้งหมด ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยริการ สสจ. พมจ. สปสช.) สามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการดำเนินงาน

8 งบประมาณ กองทุน PP จังหวัดละ 100,000.-
เพื่อการจัดทำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล เพื่อการฝึกอบรมการใช้งานให้กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ

9 E-mail : rangsan.s@nhso.go.th
Thank you Tel :


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google