งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 23 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 23 ธันวาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 23 ธันวาคม 2554

2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ ฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้พิการได้รับการดูแล ด้าน กายภาพ และสังคม อย่างทั่วถึง

3 ปัญหา ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของผู้พิการ แหล่งฐานข้อมูลอ้างอิง พมจ. มหาดไทย สสจ. หน่วยบริการ สมาคมคนพิการ ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง

4 ข้อมูลเบื้องต้น จังหวัด ประชากร UCUC74ร้อยละ นครพนม554,58910,4791.89 บึงกาฬ328,4234,6951.43 เลย513,20511,6652.27 สกลนคร877,66419,1412.18 หนองคาย428,7456,6091.54 หนองบัวลำภู402,5679,6872.41 อุดรธานี1,230,55719,9681.62 รวม4,335,75082,2441.90

5 ความต้องการ จำนวนผู้พิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง สามารถบอกลักษณะความพิการได้ ระดับความสามารถในการใช้ ชีวิตประจำวัน สภาพทางสังคม

6 มาตรฐานด้านข้อมูล นำระบบ ICF : International Classification of Functioning มาตรฐาน WHO สามารถประเมินสภาพผู้พิการได้ทั้ง ทางกายภาพ และสังคม

7 เป้าหมาย ปี 2555 จัดทำระบบให้กับแต่ละจังหวัด (7 จังหวัด) อบรมการสำรวจ/บันทึกข้อมูลให้กับหน่วย บริการ ดำเนินการสำรวจข้อมูล ครอบคลุมไม่น้อย กว่า 20% UC74 ปี 2556 ดำเนินการสำรวจ และบันทึกข้อมูลผู้พิการ ในพื้นที่ทั้งหมด ผู้เกี่ยวข้อง (หน่วยริการ สสจ. พมจ. สปสช.) สามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการ ดำเนินงาน

8 งบประมาณ กองทุน PP จังหวัดละ 100,000.- เพื่อการจัดทำโปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ หน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการสำหรับ ผู้ดูแลระบบ

9 Thank you E-mail : rangsan.s@nhso.go.th Tel : 083-5992262


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลผู้พิการ รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี 23 ธันวาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google