งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องสิ่งแวดล้อม แล้วบอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน ได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2.2 Read the text and mark the correct answer 1.Robert Zamora is ………………... a. Peruvian b. British c. American

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Robert Zamora is ………………... a. a student b. a teacher c. a Peruvian fishermen

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. “El Nino” …… the Pacific Ocean. a. causes bad weather in b. has nothing to do with c. is a change in conditions in

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Weather records are …….. when “El Nino” began. a. able to establish b. unable to establish c. useful in establishing

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. Trees and coral reefs …….. by “El Nino”. a. show the damage caused b. are unaffected c. record climate changes provoked

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. As a result of their research, scientists believe “El Nino”: a. always behaves the same way b. is simple and self-contained c. is complex, with certain variations

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 7. Robert believes the responsibility for doing something about “El Nino” is: a. the Peruvians’ b. everyone’s c. The Americans’

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. “Their”, in line 11, refers to: a. “El Nino” b. temperatures and atmospheric conditions c. Peruvian fishermen

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. “His”, in line 31, refers to: a. Sir Gilbert Walker b. “El Nino” c. India

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 10. “Ours”, in line 45, refers to: a. environmentalists b. students c. everyone

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปวิธีการใช้ Possessives 1.Possessives เป็น คำคุณศัพท์ขยายคำนาม และสรรพนาม ใช้แทน คำนามเพื่อแสดงความ เป็นเจ้าของ 2. เมื่อใช้ Possessive Adjective ขยายคำนาม ต้องวางไว้หน้าคำนาม เสมอ 3. เมื่อใช้ Possessive Pronoun แทนคำนามจะ ไม่มีคำนามตาม Subject

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปวิธีการใช้ Possessives 4. การใช้ Apostrophe เพื่อแสดงความเป็น เจ้าของ - ใช้ ’s (apostrophe’s) แสดงความเป็นเจ้าของ กับบุคคลหรือสถานที่ เช่น Walker’s day, the manager’s office, the horse’s tail, my father’s family

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปวิธีการใช้ Possessives - ใช้ ’s แสดงความเป็น เจ้าของกับสถานที่ เช่น the city’s new theater, the earth’s climate, the world’s population - ใช้ ’s แสดงความเป็น เจ้าของกับคำนามที่เป็น พหูพจน์ที่ไม่ได้ลงท้าย ด้วย s เช่น the children’s book, the mice’s tails

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ สรุปวิธีการใช้ Possessives - ใช้ ’s แสดงความเป็น เจ้าของกับสถานที่ เช่น the city’s new theater, the earth’s climate, the world’s population - ใช้ ’ apostrophe แสดง ความเป็นเจ้าของกับ คำนามที่เป็นพหูพจน์ ( ลงท้ายด้วย s) เช่น my sisters’ room, the environmentalists’ report

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Choosing : Complete with the correct word or phrase. 1. When environmentalists talk or write about the earth’s climate ………… interest usually centers on global warming. the ir his our

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. ………… discovery took ……….. Name from the time of year when the phenomenon reaches its climax. Thei rs Th e ir Th e m its her it

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. One of the first scientists to study El Nino was the British meteorologist Sir Gilbert Walker in the 1920s. ………... work helped to explain natural disasters in India in the 1870s. Ou r Hi s He r

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Scientists believe certain of …………. variations have their origins in the global climate system. its it th e ir

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. But the responsibility for doing something about its consequences is …………. ou r s we th e ir

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ plan et inter act ban plea sur e elem ent reso urc e cons um er prod uce r shelt er decom poser

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scannin g I Read the following statements. 1. The text uses the word ‘environment’ in a limited sense. F

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Your environment includes all living things nearby. T 3. Many things you do affect the environment. T 4. Only people affect the environment. F

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. DDT was very useful in some ways. T 6. Ecosystems are static. F 7. Ecosystems include many different elements. T

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 8. Ecosystems are always enormous. F 9. Ecosystems are self-sustaining. T 10. All the elements of an ecosystem are interdependent. T

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scanni ng II Reading for inference. 1. The word environment has: a.only one meaning b. two meanings c. multiple meanings

29 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. Ecosystem are very: a.complex b. simple c. uniform

30 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 3. Ecosystems are composed of …………. elements. a.active b. passive c. active and passive

31 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Plants produce: a.air and water b. food and oxygen c. air and soil

32 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 5. People are: a.producers b. producers c. decomposers

33 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Nonliving elements are needed by: a.only producers b. only consumers c. all living ecosystem elements


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่อง สิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google