งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข 2 ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆ หรือศูนย์ รากที่สองของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้ว ได้ a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข 2 ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆ หรือศูนย์ รากที่สองของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้ว ได้ a."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 2 ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆ หรือศูนย์ รากที่สองของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้ว ได้ a

4 3 ให้ a แทนจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวน จริง ที่ยกกำลังสาม แล้วได้ a

5 4 3 11 3 = 3 (-9) 3 - = 11 - (-9) = 11 + 9 = 20 ตอบ 20 ตัวอย่างที่ 1 จงหา 3 1331 - 3 -729 วิธีทำ 3 1331 - 3 -729

6 ครู ชนิดา ดวงแข 5 ตัวอย่างที่ 2 84 3 + 16 3 + -30 3 = 3.793 ดังนั้น 84 3 + 16 3 + -30 3 ≈ 3.739 วิธีทำ 84 3 + 16 3 + -30 3 = 4.380 + 2.520 +(-3.107) = 6.900 +(-3.107) ตอบ  ≈ 3.739

7 ครู ชนิดา ดวงแข 6 ตัวอย่างที่ 3 แท็งก์น้ำทรงลูกบาศก์ 2 ใบ ใบแรกจุน้ำได้ 512,000 ลบ. ซม. ใบที่ สองจุได้ 729,000 ลบ. ซม. แท็งก์ใบที่ สองมีด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท็งก์ใบ แรกกี่เซนติเมตร

8 ครู ชนิดา ดวงแข 7 วิธีทำ แท็งก์ใบแรกจุ 512,000 ลบ. ซม. แท็งก์ใบแรกยาวด้าน ละ 512000 3 80 3 3 = = 80 ซม. แท็งก์ใบที่สองจุ 729,000 ลบ. ซม. แท็งใบที่สองยาวด้านละ 729000 3

9 ครู ชนิดา ดวงแข 8 90 3 3 = = 90 ซม. แท็งก์ใบที่สองมีด้านแต่ละด้านยาวกว่า แท็งก์ใบแรก = 90 - 80 ซม. = 10 ซม. ตอบ 10 เซนติเมตร

10 ครู ชนิดา ดวงแข 9 ตัวอย่างที่ 4 ถาดน้ำแข็งยี่ห้อหนึ่งทำน้ำแข็ง ยูนิตทรงลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ 2 ซม. จำนวน 18 ก้อน คุณแม่บอกว่าน้ำแข็งที่ได้ ก้อนเล็กและละลายเร็วเกินไปจึงถาดมี ปริมาตรเท่าเดิมแต่ทำน้ำแข็งได้เพียง 12 ก้อนน้ำแข็งจากถาดใหม่จะมีความยาวของ แต่ละด้านยาวกว่าน้ำแข็งจากถาดเดิมกี่ซม.

11 ครู ชนิดา ดวงแข 10 น้ำแข็งทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 2 ซม. จำนวน 18 ก้อน ปริมาตรของน้ำแข็ง = 2 3 × 18 = 144 ลบ. ซม. น้ำแข็งถาดใหม่ปริมาตรเท่าเดิม 12 ก้อน น้ำแข็งแต่ละก้อนมีปริมาตร = 12 144 = 12 ลบ. ซม.

12 ครู ชนิดา ดวงแข 11 12 3 = มีความยาวของด้าน ≈ 2.29 ซม. น้ำแข็งจากถาดใหม่จะยาวกว่า ประมาณ 2.29 - 2 = 0.29 ซม. ตอบ ประมาณ 0.29 เซนติเมตร

13 ครู ชนิดา ดวงแข 12

14 ครู ชนิดา ดวงแข 13 จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ 1) -8 3 3 × วิธีทำ -8 3 3 × = 3 × (-2) 3 3 = 3 ×  (-2) = -6 ดังนั้น -8 3 3 × = -6 ตอบ -6

15 ครู ชนิดา ดวงแข 14 2) 25 4 4096 3 × วิธีทำ 25 4 4096 3 × ) 5 2 ( 2 = × 16 3 3 = 5 2 × 16 = 5 32 = 5 ดังนั้น 25 4 4096 3 × ตอบ 6.4 = 6.4

16 ครู ชนิดา ดวงแข 15 3) 841 + 9261 3 วิธีทำ 841 + 9261 3 = 29 2 21 3 3 + = 29 + 21 = 50 ดังนั้น 841 + 9261 3 = 50 ตอบ 50

17 ครู ชนิดา ดวงแข 16 = (-25) - 14 = -39 ตอบ -39 4) - 2744 3 -15625 3 = 14 3 3 - (-25) 3 3 วิธีทำ - 2744 3 -15625 3 ดังนั้น = -39 - 2744 3 -15625 3

18 ครู ชนิดา ดวงแข 17 ตอบ 0.04 5) × 0.000512 3 3 8 1 = 0.08 × 2 1 วิธีทำ × 0.000512 3 3 8 1 (0.08) 3 3 = × ) 2 1 ( 3 3 = 0.04 ดังนั้น 0.000512 3 3 8 1 × = 0.04

19 ครู ชนิดา ดวงแข 18 6)6) -99 3 + 58 3 + 62 3 ดังนั้น -99 3 + 58 3 + 62 3 ≈ 3.203 วิธีทำ -99 3 + 58 3 + 62 3 = -4.626 + 3.871 + 3.958 = -4.626 + 7.829 = 3.203 ตอบ   ≈ 3.203

20 ครู ชนิดา ดวงแข 19 3) โรงงานผลิตกล่องพลาสติกแห่งหนึ่ง สำรวจพบว่ากล่องขนาดที่ขายดีที่สุด เป็นกล่องทรงลูกบาศก์ ที่สามารถจุของ ได้อย่างน้อย 1,500 ลูกบาศก์นิ้ว โรงงาน ต้องผลิตกล่องที่มีความยาวอย่างน้อย กี่นิ้ว ( ตอบเป็นจำนวนเต็ม )

21 ครู ชนิดา ดวงแข 20 วิธีทำ กล่องมีความจุ 1,500 ลบ. นิ้ว กล่องมีความยาวด้านละ 1500 3 เนื่องจาก 11 3 = 1,331 และ 12 3 = 1,728 ต้องการความจุอย่างน้อย 1,500 ดังนั้น โรงงานต้องผลิตกล่องที่มีความ ยาวอย่างน้อยประมาณ 12 นิ้ว ตอบ 12 นิ้ว

22 ครู ชนิดา ดวงแข 21 4) ในการทำกล่องทรงลูกบาศก์มักจะ ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และต้องการ ทำให้กล่องมีปริมาตรมากที่สุดจะต้อง ทำกล่องให้มีความยาวของแต่ละด้าน เป็นกี่นิ้ว ( ตอบเป็นจำนวนเต็ม )

23 ครู ชนิดา ดวงแข 22 10 นิ้ว 12 นิ้ว เนื่องจากด้านกว้างกระดาษยาว 10 นิ้ว ถ้าออกเป็นสามส่วนเท่า ๆ กัน และเป็น จำนวนเต็ม จะได้ส่วนละ 3 นิ้ว

24 ครู ชนิดา ดวงแข 23 10 นิ้ว 12 นิ้ว เนื่องจากด้านยาวกระดาษยาว 12 นิ้ว ถ้าออกเป็น 4 ส่วน จะได้แต่ละส่วนยาว 3 นิ้วพอดี

25 ครู ชนิดา ดวงแข 24 10 นิ้ว 12 นิ้ว นั่นคือ ถ้าต้องการทำให้กล่องมี ปริมาตรมากที่สุดจะต้องทำให้กล่อง มีความยาวในแต่ละด้าน เท่ากับ 3 นิ้ว

26 ครู ชนิดา ดวงแข 25 6) หลุมฝังขยะในหมู่บ้านเป็นทรง ลูกบาศก์มีปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร อ้นประมาณความยาวแต่ละด้านของ หลุมฝังขยะนี้เป็น 4 เมตร ส่วนอ้อม ประมาณได้เป็น 3 เมตร คำตอบของ ใครสมเหตุสมผลกว่ากัน เพราะเหตุใด

27 ครู ชนิดา ดวงแข 26 วิธีทำ หลุมฝังขยะมีปริมาตร 30 ลบ. นิ้ว อ้นประมาณความยาวด้านละ 4 ม. อ้อมประมาณความยาวด้านละ 3 ม. หลุมฝังขยะยาวด้านละ ≈ 3.107 ม. 30 3 = ดังนั้น คำตอบของอ้อมสมเหตุสมผล เพราะ มีค่าใกล้เคียงมากกว่า

28 ครู ชนิดา ดวงแข 27 วิธีทำ หลุมฝังขยะมีปริมาตร 30 ลบ. ม. อ้นประมาณความยาวด้านละ 4 เมตร ดังนั้น หลุมขยะที่อ้นประมาณมี ปริมาตร 4 3 = 64 ลูกบาศก์เมตร อ้อมประมาณความยาวด้านละ 3 เมตร ดังนั้น หลุมขยะที่อ้อมประมาณมี ปริมาตร 3 3 = 27 ลูกบาศก์เมตร

29 ครู ชนิดา ดวงแข 28 จะเห็นว่า 30 ใกล้เคียง 27 มากกว่า 64 ดังนั้น คำตอบของอ้อมสมเหตุสมผล เพราะ มีค่าใกล้เคียงมากกว่า ตอบ คำตอบของอ้อมสมเหตุสมผล


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข 2 ให้ a แทนจำนวนจริงบวกใดๆ หรือศูนย์ รากที่สองของ a คือ จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้ว ได้ a.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google