งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ประกอบ ด้วย 1 แผนงาน 1 2 1 1 ผลผลิต กิจกรรม หลัก กิจกรรมรอง / โครงการ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ งบประ มาณ 4,676,000 บาท

2 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประม าณ ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติง าน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร 1. ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ทั่วไป - การส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร - การประชาสัมพันธ์ / นิทรรศการ - ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ 1,965,6 00 1,709,5 00 100,000 156,100 1. สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงาน 158 แห่ง ฝบท./ กสส. 2. พนักงานราชการ 2,710,4 00 ฝบท.

3 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ให้ผ่าน มาตรฐาน เจ้าภาพ กจส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 69 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 27 แห่ง จัดเก็บข้อมูลและ รวบรวมข้อมูล 1 สรุปการจัดมาตรฐาน ประจำปี 2555 แนะนำส่งเสริม สก. ให้ ผ่านมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ประชุม วางแผน 2 3 4 5 ติดตามประเมินผล และ รายงานผล

4 การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์และ กลุ่ม เกษตรกร ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน 158 แห่ง ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงาน 1 ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 2 3 4 5 การตรวจการสหกรณ์ 6 สรุปและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน

5 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ เจ้าภาพ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ ตัวชี้วัด - แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนระบบฯ 1 จัดทำตารางการ ปฏิบัติงานตามระบบฯ จัดประชุม 3 ฝ่าย จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการแก่ ข้าราชการฯ 2 3 4 5 ปฏิบัติงานในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 6 ดำเนินการส่งเสริมและ พัฒนา ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน 7


ดาวน์โหลด ppt สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google