งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัย ของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล เพิ่มเติม ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัย ของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล เพิ่มเติม ( ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัย ของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กันยายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  เนื่องจากผู้ได้รับสัญญาในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซียได้มีการติดตั้งสถานที่ผลิตปิโตรเลียมใน ทะเลใหม่เพิ่มเติมรวม ๗ แห่ง โดยอาศัยความตาม มาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ. ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงเห็นควรให้เพิ่ม ความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ และ 25 ในเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิต ปิโตรเลียมในทะเล ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย โดยใช้ระบบทางภูมิศาสตร์ WGS 1984 ของข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิต ปิโตรเลียมในทะเล ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ. ศ  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. เขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิต ปิโตรเลียมในทะเลในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (19) แท่นหลุมผลิต จักรวาลดี (CKD) 7° 13’ ” 103° 05’ ” (20) แท่นหลุมผลิต ภูมีบี (BMB) 7° 11’ ” 103° 15’ ” (21) แท่นหลุมผลิต ภูมีดี (BMD) 7° 15’ ” 103° 16’ ” (22) แท่นหลุมผลิต สุริยาบี (SYB) 7° 10’ ” 103° 11’ ” (23) แท่นหลุมผลิต บุหลันบี (BLB) 7° 09’ ” 103° 02’ ” (24) แท่นหลุมผลิต มูด้าอี (MDE) 7° 35’ ” 103° 01’ ” (25) แท่นหลุมผลิต เจ็งก้าบี (JKB) 7° 27’ ” 103° 16’ ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัย ของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล เพิ่มเติม ( ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google