งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 Bloom (เก่า) Bloom (ใหม่)
1. ความรู้-ความจำ จำ 2. ความเข้าใจ เข้าใจ 3. การนำไปใช้ นำไปใช้ 4. การวิเคราะห์ วิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ ประเมินค่า 6. การประเมินค่า สร้างสรรค์

3 1. ความรู้ความจำ (Knowledge)
รู้จำในเรื่อง ดำเนินการ ความคิดรวบยอด ศัพท์ นิยาม ความหมายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สูตร กฎ ทฤษฎี ระเบียบ เวลา สถานที่ แบบแผน ลำดับเหตุการณ์ แนวโน้ม จัดชนิด/ประเภท คุณสมบัติ

4 คำถามความรู้ความจำ 1.พระเกศา แปลว่า 2.เครื่องหมาย > เรียกว่า
1.พระเกศา แปลว่า 2.เครื่องหมาย > เรียกว่า 3.โรคที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์ คือ 4.สยามมานุสติ เป็นคำประพันธ์ชนิดใด 5.กระโดดไกล จัดเป็นกีฬาประเภทใด

5 2. ความเข้าใจ(Comprehension)
แปลความ ตีความ และขยายความ แปลความ : แปลภาพ คำพังเพย สุภาษิต บทประพันธ์ สัญลักษณ์ สูตร กฎ กราฟ ตาราง เครื่องหมาย

6 2. ความเข้าใจ(Comprehension) แปลความ ตีความ และขยายความ
ตีความ : ค้นหาความสำคัญและความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆของ เนื้อหา แล้วตีความจากเรื่องราวที่กำหนด

7 2. ความเข้าใจ(Comprehension) แปลความ ตีความ และขยายความ
ขยายความ : ทำนายหรือคาดคะเน โดยอาศัยข้อมูลและแนวโน้มต่างๆเป็นเครื่องช่วยคาดคะเน

8 คำถามความเข้าใจ (Comprehension)
1. ภาพคนนั่งมือกุมขมับ หมายว่าอย่างไร 2.“คนเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจ” คำพูดนี้ตีความ เป็นอีกนัยหนึ่งว่าอย่างไร 3. ถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้งติดต่อกัน 5 ปี สิ่งใดจะเกิดขึ้น

9 3. การนำไปใช้ (Application)
นำความรู้ที่เรียนแล้ว แก้ปัญหาใหม่ ถาม : นำหลักการ กฎเกณฑ์ วิธีดำเนินการของเรื่องนั้น ไปแก้ปัญหาทำนองเดียวกัน การแก้โจทย์ปัญหา

10 คำถามการนำไปใช้(Application)
นำอะไรไปบวกกับ 5 แล้วจะได้น้อย กว่าเดิม 2. การรับประทานถั่วดีกว่า เนื้อสัตว์ อย่างไร 3. ทำไมจึงนิยมเก็บผักไว้ในตู้เย็น

11 4. การวิเคราะห์ (Analysis)
วิเคราะห์ความสำคัญ สัมพันธ์ หลักการ ถาม : หาสาเหตุ ต้นกำเนิด ผลลัพธ์ และความสำคัญของเรื่องราว ถามความสัมพันธ์ จับเค้าเรื่องว่ายึดหลักการใด

12 คำถามการวิเคราะห์ (Analysis)
1 .ศีลห้า ข้อใดสำคัญที่สุด 2. บุคคลข้อใดเกี่ยวข้องกันน้อยที่สุด ก. ครู กับ ศิษย์ ข. ตำรวจ กับ โจร ค. แพทย์ กับ คนไข้ ง. ชาวไร่ กับ ชาวนา

13 คำถามการวิเคราะห์ (Analysis)
3. การเกิดลมบกลมทะเลอาศัยหลักการใด ก. การพัดพา ข. การถ่ายเท ค. การระเหย ง. การขยายตัว

14 5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
สังเคราะห์ข้อความ แผนงาน สัมพันธ์ ถาม : แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง ให้เขียน พูด แต่ง วาด สร้างโครงสร้าง แผนงาน บอกวิธีดำเนินการ สรุปเรื่อง

15 คำถามการสังเคราะห์(Synthesis)
1. ทำไมการเสียชีวิตของคนไทย มาจากอุบัติเหตุมากที่สุด 2. ท่านจะวางแผนการทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นครูต้นแบบ 3. จงอธิบายปัญหาที่แท้จริงของการ คอรัปชั่นในเมืองไทย

16 คำถามการสังเคราะห์(Synthesis)
4. ข้อใดที่เรียงข้อความ 1- 4 ที่กำหนดให้แล้วได้ความที่สุด (1) ของมนุษย์ (2) ย่อมเหมือนกัน (3) ธรรมชาติ (4) พื้นฐาน

17 6.การประเมิน (Evaluation)
ตัดสินใช้เกณฑ์ภายใน และ ภายนอก ถาม : วินิจฉัยเรื่องราวว่าดีหรือไม่ เพราะเหตุผลใด โดยใช้เกณฑ์ ในเรื่องที่กำหนด หรือ เกณฑ์ ทางสังคม

18 คำถามการประเมิน 1. จากเรื่องขุนช้างขุนแผน นางวันทอง เป็นคนประเภทใด
1. จากเรื่องขุนช้างขุนแผน นางวันทอง เป็นคนประเภทใด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่าพระอภัยมณี เหมาะที่จะเป็นผู้นำในยุคนั้น 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ว่าผู้หญิงไม่จำเป็น ต้องเป็นช้างเท้าหลังแล้ว

19 หาภาพย่อย องค์ประกอบภาพ ความสัมพันธ์ หลักการ ให้ภาพใหญ่

20 โปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน
คิดแยกองค์ประกอบ

21 สร้างภาพใหญ่ ขยายภาพ อุปมาอุปมัย งานใหม่ ให้ภาพย่อย

22 รูปไหนสวยกว่า ทำไม ชอบรูปไหน เพราะเหตุใด

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวัดทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google