งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดทางด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดทางด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวัดทางด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 Bloom ( เก่า ) Bloom ( ใหม่ ) 1. ความรู้ - ความจำ 1. จำ 6. การประเมินค่า 6. สร้างสรรค์ 2. ความเข้าใจ 2. เข้าใจ 3. การนำไปใช้ 3. นำไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 4. วิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 5. ประเมินค่า

4 1. ความรู้ความจำ (Knowledge) รู้จำในเรื่อง ดำเนินการ ความคิดรวบยอด ศัพท์ นิยาม ความหมาย ของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สูตร กฎ ทฤษฎี ระเบียบ เวลา สถานที่ แบบ แผน ลำดับเหตุการณ์ แนวโน้ม จัดชนิด / ประเภท คุณสมบัติ

5 คำถามความรู้ ความจำ 1. พระเกศา แปลว่า 2. เครื่องหมาย > เรียกว่า 3. โรคที่ติดต่อทาง กรรมพันธุ์ คือ 4. สยามมานุสติ เป็นคำ ประพันธ์ชนิดใด 5. กระโดดไกล จัดเป็น กีฬาประเภทใด

6 แปลความ ตีความ และขยายความ แปลความ : แปลภาพ คำ พังเพย สุภาษิต บท ประพันธ์ สัญลักษณ์ สูตร กฎ กราฟ ตาราง เครื่องหมาย 2. ความเข้าใจ (Comprehension)

7 แปลความ ตีความ และขยายความ ตีความ : ค้นหา ความสำคัญและ ความสัมพันธ์ของ ส่วนย่อยๆของ เนื้อหา แล้วตีความจาก เรื่องราวที่กำหนด 2. ความเข้าใจ (Comprehension)

8 แปลความ ตีความ และขยายความ ขยายความ : ทำนายหรือ คาดคะเน โดยอาศัย ข้อมูลและแนวโน้มต่างๆ เป็นเครื่องช่วยคาดคะเน 2. ความเข้าใจ (Comprehension)

9 1. ภาพคนนั่งมือกุมขมับ หมายว่าอย่างไร 2. “ คนเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจ ” คำพูดนี้ตีความ เป็นอีกนัยหนึ่งว่าอย่างไร 3. ถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้งติดต่อกัน 5 ปี สิ่งใดจะเกิดขึ้น คำถามความเข้าใจ (Comprehension)

10 3. การนำไปใช้ (Application) นำความรู้ที่เรียนแล้ว แก้ปัญหาใหม่ ถาม : นำหลักการ กฎเกณฑ์ วิธีดำเนินการ ของเรื่องนั้น ไปแก้ปัญหา ทำนองเดียวกัน การแก้โจทย์ ปัญหา

11 คำถามการนำไปใช้ (Application) 1. นำอะไรไปบวกกับ 5 แล้วจะได้น้อย กว่าเดิม 2. การรับประทานถั่ว ดีกว่า เนื้อสัตว์ อย่างไร 3. ทำไมจึงนิยมเก็บผักไว้ ในตู้เย็น

12 วิเคราะห์ความสำคัญ สัมพันธ์ หลักการ ถาม : หาสาเหตุ ต้น กำเนิด ผลลัพธ์ และความสำคัญ ของเรื่องราว ถามความสัมพันธ์ จับเค้าเรื่องว่ายึด หลักการใด 4. การวิเคราะห์ (Analysis)

13 1. ศีลห้า ข้อใดสำคัญ ที่สุด 2. บุคคลข้อใดเกี่ยวข้อง กันน้อยที่สุด ก. ครู กับ ศิษย์ ข. ตำรวจ กับ โจร ค. แพทย์ กับ คนไข้ ง. ชาวไร่ กับ ชาวนา คำถามการวิเคราะห์ (Analysis)

14 3. การเกิดลมบกลมทะเล อาศัยหลักการใด ก. การพัดพา ข. การถ่ายเท ค. การระเหย ง. การขยายตัว คำถามการวิเคราะห์ (Analysis)

15 สังเคราะห์ข้อความ แผนงาน สัมพันธ์ ถาม : แสดงความคิดเห็น จากเรื่อง ให้เขียน พูด แต่ง วาด สร้างโครงสร้าง แผนงาน บอกวิธีดำเนินการ สรุปเรื่อง 5. การสังเคราะห์ (Synthesis)

16 1. ทำไมการเสียชีวิตของ คนไทย มาจากอุบัติเหตุมาก ที่สุด 2. ท่านจะวางแผนการ ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นครูต้นแบบ 3. จงอธิบายปัญหาที่ แท้จริงของการ คอรัปชั่นในเมืองไทย คำถามการสังเคราะห์ (Synthesis)

17 4. ข้อใดที่เรียงข้อความ 1- 4 ที่กำหนดให้แล้วได้ ความที่สุด (1) ของมนุษย์ (2) ย่อมเหมือนกัน (3) ธรรมชาติ (4) พื้นฐาน คำถามการสังเคราะห์ (Synthesis)

18 ตัดสินใช้เกณฑ์ภายใน และ ภายนอก ถาม : วินิจฉัยเรื่องราวว่า ดีหรือไม่ เพราะเหตุผลใด โดยใช้เกณฑ์ ในเรื่องที่กำหนด หรือ เกณฑ์ ทางสังคม 6. การประเมิน (Evaluation)

19 1. จากเรื่องขุนช้างขุนแผน นางวันทอง เป็นคนประเภทใด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่า พระอภัยมณี เหมาะที่จะเป็นผู้นำในยุคนั้น 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ว่า ผู้หญิงไม่จำเป็น ต้องเป็นช้างเท้าหลังแล้ว คำถามการประเมิน

20 ให้ภาพ ใหญ่ หาภาพ ย่อย องค์ประกอบภาพ ความสัมพันธ์ หลักการ

21 โปร ตีน ไขมั น แป้ง วิตา มิน

22 สร้างภาพ ใหญ่ งานใหม่ อุปมาอุป มัย ขยายภาพ ให้ภาพ ย่อย

23 รูปไหนสวย กว่า ทำไม ชอบรูปไหน เพราะเหตุใด

24


ดาวน์โหลด ppt การวัดทางด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google