งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของ ความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสอง ของ ความยาวของ ด้านประกอบมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของ ความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสอง ของ ความยาวของ ด้านประกอบมุมฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูชนิดา ดวงแข

3 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของ ความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสอง ของ ความยาวของ ด้านประกอบมุมฉาก

4 ครูชนิดา ดวงแข 3 c 2 = a 2 + b 2

5 ครูชนิดา ดวงแข 4 49+16919614 81+14422515 36+144 16913 abc c2c2 a 2 + b 2 681036+64100 713 9 6 12

6 ครูชนิดา ดวงแข 5 16+42.2572.258.5 6.25+36 42.256.5 abc c2c2 a 2 + b 2 1.43.641.96+12.9616 4 2.5 6.5 6 36+39.602552.56257.2566.25

7 ครูชนิดา ดวงแข 6 สำหรับรูป สามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า กำลังสองของความ ยาวของด้าน ด้านหนึ่ง เท่ากับ ผลบวกของกำลัง สองของความยาว ของด้านอีกสอง ด้าน แล้วรูป สามเหลี่ยมนั้นเป็น รูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

8 ครูชนิดา ดวงแข 7 บทกลับของทฤษฎี พีทาโกรัส เป็นการนำผลของ ทฤษฎีพีทาโกรัส มาเป็นเหตุ และนำ เหตุมาเป็นผล ดังนี้

9 ครูชนิดา ดวงแข 8 เหตุ : มีรูปสามเหลี่ยม รูปหนึ่ง เป็น รูปสามเหลี่ยม มุมฉาก ผล : กำลังสองของ ความยาวของ ด้านตรงข้ามมุม ฉาก เท่ากับ ผลบวกของ กำลังสองของความ ยาวของด้าน ประกอบมุมฉาก

10 ครูชนิดา ดวงแข 9 ตัวอย่างที่ 1  ABC มี ด้านยาว 21 ซม. 72 ซม. และ 75 ซม. ตามลำดับ  ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุม ฉาก หรือไม่ วิธีทำ ให้ a = 21 b = 72 c = 75 A C B 72 75 21

11 ครูชนิดา ดวงแข 10 จะได้ a 2 = 441 b 2 = 5,184 c 2 = 5,625 a 2 + b 2 = 441 + 5,184 = 5,625 ดังนั้น c 2 = a 2 + b 2 นั่นคือ  ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก A C B 72 75 21

12 ครูชนิดา ดวงแข 11 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดรูป  ABC ดังรูป จงแสดงว่า  ABC เป็น รูปสามเหลี่ยม มุมฉาก A C B 12 D 9 16

13 ครูชนิดา ดวงแข 12 วิธีทำ  CDB เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ BC 2 = CD 2 + DB 2 = 12 2 + 16 2 = 144 + 256 ดังนั้น BC 2 = 400 A C B 12 D 9 16

14 ครูชนิดา ดวงแข 13  ADC เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ AC 2 = CD 2 + AD 2 = 12 2 + 9 2 = 144 + 81 AC 2 = 225 จะได้ AC 2 + BC 2 = 225 + 400 = 625 A C B 12 D 9 16

15 ครูชนิดา ดวงแข 14 และ AB 2 = (9+16) 2 = 25 2 = 625 ดังนั้น AB 2 = AC 2 + BC 2  ABC เป็นรูป  มุมฉาก ที่มีมุม ACB เป็นมุมฉาก A C B 12 D 9 16

16 ครูชนิดา ดวงแข 15 ตัวอย่างที่ 3  PQR เป็น รูป  รูปหนึ่ง ด้าน PM ตั้งฉากกับด้าน QR, PM = 8 PQ = 17 และ MR = 6  PQR เป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก RM P 17 Q 8 6

17 ครูชนิดา ดวงแข 16 วิธีทำ  PMR เป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้ PR 2 = PM 2 + MR 2 = 8 2 + 6 2 PR 2 = 64 + 36 = 100 เนื่องจาก  PMQ เป็น  มุมฉาก จะได้ PQ 2 = PM 2 + QM 2 RM P 17 Q 8 6

18 ครูชนิดา ดวงแข 17 17 2 = 8 2 + QM 2 ดังนั้น QM 2 = 17 2 - 8 2 = 289 - 64 = 225 = 15 ด 15 นั่นคือ QM = 15 แต่นั้น QR = QM + MR = 15 + 6 RM P 17 Q 8 6

19 ครูชนิดา ดวงแข 18 RM P 17 Q 8 6 = 21 QR 2 = 21 2 = 441 PR 2 + PQ 2 = 100 + 289 = 389 จะได้ QR 2 น PR 2 + PQ 2 นั่นคือ  PQR ไม่เป็นรูป  เป็นมุมฉาก

20 ครูชนิดา ดวงแข 19

21 ครูชนิดา ดวงแข 20 1) กำหนดความยาวด้านทั้งสาม ของรูปสามเหลี่ยมต่างๆ ดังนี้ จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมในข้อใด เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

22 ครูชนิดา ดวงแข 21 1) 6, 8, 10 วิธีทำ 6 2 = 36 8 2 = 64 10 2 = 100 6 2 + 8 2 = 36 + 64 = 100 ดังนั้น 10 2 = 6 2 + 8 2 แสดงว่า เป็น  มุมฉาก

23 ครูชนิดา ดวงแข 22 2) 4, 6, 8 วิธีทำ 4 2 = 16 6 2 = 36 8 2 = 64 4 2 + 6 2 = 16 + 36 = 52 ดังนั้น 8 2 น 4 2 + 6 2 แสดงว่าไม่เป็น  มุมฉาก

24 ครูชนิดา ดวงแข 23 3) 8, 10, 12 วิธีทำ 8 2 = 64 10 2 = 100 12 2 = 144 8 2 + 10 2 = 64 + 100 = 164 ดังนั้น 12 2 น 8 2 + 10 2 แสดงว่าไม่เป็น  มุมฉาก

25 ครูชนิดา ดวงแข 24 4) 8, 17, 15 วิธีทำ 8 2 = 64 17 2 = 289 15 2 = 225 8 2 + 15 2 = 64 + 225 = 289 ดังนั้น 17 2 = 8 2 + 15 2 แสดงว่า เป็น  มุมฉาก

26 ครูชนิดา ดวงแข 25 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 1.3 หน้าที่ 31 ข้อที่ 1 (5-6)


ดาวน์โหลด ppt ครูชนิดา ดวงแข 2 สำหรับรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก ใดๆ กำลังสองของ ความ ยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสอง ของ ความยาวของ ด้านประกอบมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google