งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  เข้าใจถึงความหมายของแบบรูปการ ออกแบบ  เข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของแบบ รูปการออกแบบ  จำแนกแบบรูปการออกแบบทั้ง 3 ประเภท ได้ 2

3 DESIGN PATTERN ถูกพัฒนาขึ้นมาจากกลุ่มของคนสี่คน (Gang of four) โดยถูกเรียบเรียงในหนังสือ เรื่อง “Design Pattern : Elements of Reusable Object- Oriented Software” (Gamma, et. al. 1995) - จุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาในด้านการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยการสร้างรูปแบบของ ความสัมพันธ์ของคลาส มีทั้งหมด 23 รูปแบบ โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1. Creational ตามการสร้างวัตถุหรือคลาส 2. Structural ตามส่วนประกอบของวัตถุหรือ คลาส 3. Behavioral ตามความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุหรือ คลาส 3

4 CreationalStructuralBehavioral 1.Abstract factory 2.Builder 3.Factory 4.Prototype 5.Singleton 1.Adapter 2.Bridge 3.Composite 4.Decorator 5.Façade 6.Flyweight 7.Proxy 1.Chain of Responsibility 2.Command 3.Interpreter 4.Iterator 5.Mediator 6.Memento 7.Observer 8.State 9.Strategy 10.Template method 11.Visitor GROUP OF DESIGN PATTERN

5 SIMUDUCK APP Manc : simulation game, SimUDuck. The game can show : duck species swimming making quacking sound Initial designer of the system : OO techniques one Duck superclass was inherited to other duck 5

6 SIMUDUCK APP 6 In the last year, company : under increasing pressure from competitors After brainstorming : big innovation

7 SIMUDUCK APP 7 The Answer : Flying duck executive : flying duck can blow away from duck competitors

8 SIMUDUCK APP But something went horribly wrong... All of ducks can fly and quack 8

9 SIMUDUCK APP Rubber Duck 9 quack(){ squeak } display() fly(){ do nothing… } DecoyD uck quack(){ do nothing… } display() fly(){ do nothing… } Solve : Override method

10 SIMUDUCK APP inheritance not solved : executive want to update product every 6 months what’s the problem : some ducks can fly, quack, squeak,… interface class 10 what do you thing about design?

11 SIMUDUCK APP What would you do if you were Manc? 11

12 SIMUDUCK APP 12 Strat egy Patte rn


ดาวน์โหลด ppt DESIGN PATTERN WATTANAPON G SUTTAPAK Software Engineering, School of Information Communication Technology, University of PHAYAO 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google