งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object-Oriented System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object-Oriented System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object-Oriented System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

2 Class Diagram Class Diagram เป็นแผนภาพที่ทำหน้าที่แสดงให้เห็นถึง โครงสร้างด้านข้อมูลของระบบในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็น โครงสร้างด้านการประมวลผลด้วย Method ซึ่งเป็นตัวแทนของ Operation ด้วย อ็อบเจ็กต์ (Object) คือทกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งจับต้องได้ เช่น แฟ้ม รถ หนังสือ ฯลฯ รวมถึงที่จับต้องไม่ได้ เช่น รายการขายสินค้า วิชาเรียน เที่ยวบิน เป็นต้น คลาส (Class) เป็นแผนภาพที่แสดงกลุ่มของอ็อบเจ็กต์ที่มีลักษณะ คล้ายกัน UML.28

3 Class Diagram UML.29

4 Class Diagram  Class Name จะต้องเป็นคำนาม จะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ตัวใหญ่(ตัวหนา) และ ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อคลาส (BankClient)  Attribute จะต้องใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก และหากมี 2 คำขึ้นไป ตัวอักษรแรกของ คำที่ 2 จะต้องต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (clientId, firstName) Visibility คือระดับในการมองเห็นรายละเอียดของคลาสจาก ภายนอก Private(-), Protected(#), Public(+) ชนิดของ Attribute (Type) คือ Primitive Type (Integer, String), Class Type (Account) UML.30

5 Class Diagram UML.31

6 Class Diagram  Operation/Method หมายถึงบริการที่อ็อบเจ็กต์ของคลาสต้องมี Visibility Operation Name (parameter:type): return-type-expression +getClientId (): String -verifyPinNo(pinNo:String): Boolean UML.32

7 Class Diagram UML.33

8 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง Class  Degree of Relationship คือระดับความสัมพันธ์ระหว่างคลาส เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ได้แก่ Unary, Binary และ Ternary Relationship  Multiplicity คือ Cardinality Ratio นั่นเองได้แก่ 1-1, 1-M, M-N ซึ่งเขียนให้อยู่ ในรูป Min..Max  Abstraction ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ Association, Aggregation, Composition และ Generalization UML.34

9 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Abstraction)  Association เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคลาสระดับเดียวกัน ใช้เส้นตรงเชื่อมระหว่าง คลาส(อาจมีหัวลูกศรแบบก้างปลาเพื่อบอกทิศทาง) พร้อมกับชื่อ แสดงความสัมพันธ์ (1:1, 1:M, M:N เรียกว่า Associative Class) UML.35

10 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Abstraction) UML.36

11 Reference Book and Text Book ตำราอ้างอิง  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ กิตติ ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พานิชกุล (พิมพ์ครั้งที่ 6)  Modern Systems Analysis & Design : Jeffrey A. Hoffer, Joey F.George, Joseph S. Valacich Software Download  http://www.visual-paradigm.com/ 17.26

12 Q & A 17.27


ดาวน์โหลด ppt Object-Oriented System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google