งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ดร. สกุล คำนวนชัย วิศวกรรมสารสนเทศและการ สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5111306 โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น Basic Java Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ดร. สกุล คำนวนชัย วิศวกรรมสารสนเทศและการ สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5111306 โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น Basic Java Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ดร. สกุล คำนวนชัย วิศวกรรมสารสนเทศและการ สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5111306 โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น Basic Java Programming 3(2-2-5)

2 1 การเขียนโปรแกรมเชิง วัตถุเบื้องต้น วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming )  เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของ โปรแกรมภาษาจาวา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งโปรแกรม ภาษาจาวาได้

3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เบื้องต้น เนื้อหา  หลักการเขียนโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา  การติดตั้งโปรแกรมภาษาจาวาได้  โปรแกรม Hello World

4 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1. การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Structure Programming) : C, Pascal 2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) : C, C#, PHP,.net, Java

5 การเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้าง การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง คือ การเขียนโปรแกรม โดยจัดแบ่งคำสั่งออกเป็นชุดคำสั่งย่อย (Function) หลายๆ ชุด ซึ่งโปรแกรมหลัก (Main Function) จะทำการเรียกฟังก์ชันย่อย ( Sub Function) มาใช้งานตามต้องการ โดยก่อนเรียกใช้งาน โปรแกรมย่อยต้องมีตัวโปรแกรมย่อยเป็นองค์ประกอบของ โปรแกรมหลัก ซึ่งมีวิธีการทำงานดังรูป

6

7

8

9

10

11 ในภาษาจาวา ข้อความ หมายถึง กลุ่มของอักษร หลายๆตัวที่อยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด เช่น “Hello world” หรือ " สวัสดีครับ " เป็นต้น คำสั่งภาษาจาวาที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอนั้นมี อยู่หลายคำสั่งแต่ที่ควรจะ ใช้คือคำสั่ง printf() ซึ่ง มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ System.out.printf(" ข้อความที่ต้องการ แสดง "); คำสั่ง printf() แต่ละอันจะใช้แสดงหนึ่งบรรทัด ดังนั้นเมื่อต้องการให้เริ่มบรรทัดใหม่หลังการแสดง ข้อความเราจะใช้รูปแบบต่อ ไปนี้ System.out.printf(" ข้อความที่ต้องการแสดงหนึ่ง บรรทัด %n"); คำสั่ง %n หมายถึง แทรกบรรทัดใหม่

12 ตัวอย่างโปรแกรม public class MyApp { public static void main(String[] args) { System.out.printf("Inf and Comm Engineering.%n"); System.out.printf("Faculty of Industrain Technology.%n"); System.out.printf("Thepsatri Rajabhat University.%n"); } เราสามารถต่อข้อความเข้าด้วยกันโดยใช้ เครื่องหมาย + System.out.printf(" สวัสดี " + “ ชาววิศวกรรม %n"); จะให้ผลลัพธ์เหมือนกับ System.out.printf(" สวัสดีชาววิศวกรรม %n");

13 การบ้าน 1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ให้ สามารถแสดงชื่อนักศึกษาและข้อความอื่นตาม ต้องการอย่างน้อย 5 บรรทัด 2. ให้นักศึกษาเขียนโปแกรมให้ผลการทำงานเป็น ดังรูปด้านล่าง


ดาวน์โหลด ppt อ. ดร. สกุล คำนวนชัย วิศวกรรมสารสนเทศและการ สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5111306 โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องต้น Basic Java Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google