งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Company Logo ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทำต่อคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์กระทำ ความผิด ม.๕: การเข้าถึงระบบคอมฯ ม.๖: การล่วงรู้มาตรการการป้องกัน การเข้าถึง ม.๗: การเข้าถึงข้อมูลคอมฯ ม.๘: การดักรับข้อมูลคอมฯ ม.๙: การรบกวนข้อมูลคอมฯ ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ม.๑๓: การจำหน่าย/ เผยแพร่ ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด ม.๑๑: Spam mail ม.๑๔: การปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์/ เผยแพร่เนื้อหาอันไม่ เหมาะสม ม.๑๕: ความรับผิดของผู้ ให้บริการ ม.๑๖: การเผยแพร่ภาพ จากการตัดต่อ/ดัดแปลง หมวด ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ อำนาจหน้าที่ (ม.๑๘): (๑) มีหนังสือ/ เรียกเพื่อให้ถ้อยคำ/เอกสาร (๒) เรียก ข้อมูลจราจร (๓) สั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่อยู่ ในครอบครอง (๔) ทำสำเนาข้อมูล (๕) สั่งให้ส่งมอบข้อมูล/อุปกรณ์ (๖) ตรวจสอบ/เข้าถึง (๗) ถอดรหัสลับ (๘) ยึด/อายัดระบบ ข้อจำกัด/การตรวจสอบการใช้อำนาจ (ม.๑๙): ยื่นคำร้องต่อศาลในการใช้อำนาจ ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘), ส่งสำเนาบันทึก รายละเอียดให้แก่ศาลภายใน ๔๘ ชม., ยึด/อายัดห้ามเกิน ๓๐ วัน ขอขยายได้อีก ๖๐ วัน (ม.๑๘(๘)) การ block เว็บไซต์ พนักงานเจ้าหน้าที่โดย ความเห็นชอบของรมว.ทก.ยื่นคำร้องต่อศาล (ม.๒๐) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่: (ม. ๒๒ ถึง มาตรา ๒๔) พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ อ้าง และรับฟังมิได้ (ม.๒๕) คำนิยาม ม.๓ ม.๑๒ บทหนัก กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร์ (ม.๑๗) การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ (ม. ๒๕) ผู้ให้บริการ ม.๒๖: เก็บข้อมูลจราจร ๙๐ วันไม่เกิน ๑ ปี ม.๒๗: ไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งศาล ระวาง โทษปรับ มีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศใช้ ๓๐ วัน (ม.๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้าง พ. ร. บ. ฯ การแต่งตั้ง/กำหนดคุณสมบัติพนักงาน เจ้าหน้าที่/การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙)

4

5 “ ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์หรือ ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงาน เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดย อัตโนมัติ

6

7 “ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการ ติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของ ระบบคอมพิวเตอร์นั้น

8 ( ๒ ) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น

9 “ ผู้ใช้บริการ ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ ให้บริการ ไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “ รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

10 หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

11 รูปแบบการกระทำความผิด ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๕ เข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ มาตรา ๖ เปิดเผยมาตรการ ป้องกันระบบ มาตรา ๗ เข้าถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๘ ดักรับ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ (Spyware) สนิฟเฟอร์ (Sniffer) - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet รูปแบบการกระทำความผิด (๑)

12 รูปแบบการกระทำความผิด (๒) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๙ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรา ๑๐ รบกวน/ขัดขวาง ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ชุดคำสั่งในทางมิ ชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses - การตั้งเวลาให้โปรแกรม ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานผิดปกติไปจากเดิม หรือ หยุดทำงาน (Denial of Service)

13 รูปแบบการกระทำความผิด (๓) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ การทำสแปม (Spamming) ปกปิด/ปลอมแปลง แหล่งที่มา -รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ตามปกติ อาจถึงขั้นทำให้เป็น Zombie

14 รูปแบบการกระทำความผิด (๔) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิด ตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย & ความเสียหาย (Information Security) มาตรา ๑๒ เหตุฉกรรจ์ อันเกิด จากการกระทำข้างต้น (๑) แก่ประชาชน (๒) ความมั่นคง BOT หรือ BOTNET - ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ -ความปลอดภัยสาธารณะ -การบริการสาธารณะ -อาจเกิดสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information Warfare)

15 รูปแบบการกระทำความผิด (๕) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๓ การจำหน่ายหรือ เผยแพร่ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์ Hacking Tools Spam Tools - การสอดแนมข้อมูลส่วนตัว - การแอบดักฟัง packet

16 รูปแบบการกระทำความผิด (๖) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๔ การนำเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม/ เท็จ /ภัยต่อความมั่นคง/ ลามก /หรือ การส่งต่อข้อมูล (forward) นั้น การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious Code) เช่น Viruses, Worms, Trojan Horses, Phishing /ยุยง/หลอกลวง/ภาพลามก - การตั้งเวลาให้โปรแกรม ทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ - การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ ทำงานผิดปกติไปจากเดิม หรือ หยุดทำงาน (Denial of Service)

17 รูปแบบการกระทำความผิด (๗) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๕ ความรับผิดฐาน สนับสนุนการกระทำความผิด ของผู้ให้บริการ จงใจสนับสนุน / ยินยอม การโพสต์หรือนำเข้า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา ๑๔ ความเสียหายกับบุคคลอื่น

18 รูปแบบการกระทำความผิด (๘) ฐานความผิดตัวอย่างรูปแบบการกระทำความผิดตัวอย่างผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) & ความเสียหาย & ความเสียหาย มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ เป็น เหตุให้ถูก ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรืออับอาย การตัดต่อภาพ ผู้ถูกกระทำถูกดูหมิ่น ถูกเกลียด ชัง หรืออับอาย

19


ดาวน์โหลด ppt Company Logo ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรี หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google