งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 ฟังก์ชัน และคำสั่ง ฟังก์ชัน หมายถึง ชุดคำสั่ง (Routine) ที่ ใช้ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการ ส่งค่าที่ฟังก์ชันต้องการไปให้ เพื่อให้ ฟังก์ชันคืนค่ากลับมา เช่น ฟังก์ชัน Mid$, Len, Format เป็นต้น บางฟังก์ชันสามารถ เป็นคำสั่งได้ด้วย โดยเมื่อทำหน้าที่เป็น คำสั่งจะใช้ในการกำหนดค่าแทน เช่น ฟังก์ชัน “Date” เมื่อใช้ฟังก์ชันจะคืนค่า กลับมาเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าทำหน้าที่เป็น คำสั่ง จะใช้กำหนดค่าของวันที่ปัจจุบันแทน เป็นต้น ฟังก์ชัน หมายถึง ชุดคำสั่ง (Routine) ที่ ใช้ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการ ส่งค่าที่ฟังก์ชันต้องการไปให้ เพื่อให้ ฟังก์ชันคืนค่ากลับมา เช่น ฟังก์ชัน Mid$, Len, Format เป็นต้น บางฟังก์ชันสามารถ เป็นคำสั่งได้ด้วย โดยเมื่อทำหน้าที่เป็น คำสั่งจะใช้ในการกำหนดค่าแทน เช่น ฟังก์ชัน “Date” เมื่อใช้ฟังก์ชันจะคืนค่า กลับมาเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่ถ้าทำหน้าที่เป็น คำสั่ง จะใช้กำหนดค่าของวันที่ปัจจุบันแทน เป็นต้น คำสั่ง หมายถึง คำสั่งโดยทั่วไปที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรมเช่น กลุ่มคำสั่ง Branching กลุ่มคำสั่ง Iteration กลุ่มคำสั่ง Conditional เป็นต้น คำสั่ง หมายถึง คำสั่งโดยทั่วไปที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรมเช่น กลุ่มคำสั่ง Branching กลุ่มคำสั่ง Iteration กลุ่มคำสั่ง Conditional เป็นต้น

3  ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ String  ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข  ฟังก์ชันที่ใช้แปลงระหว่างตัวแปรต่าง ชนิดกัน ฟังก์ชันในส่วนนี้จะใช้สำหรับแปลงค่า ของตัวแปร ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบหนึ่งไป เก็บอยู่ในตัวแปรอีกรูปแบบหนึ่ง โดย ยังคงค่าในตัวแปรนั้นไว้เช่นเดิม เช่น แปลงจากตัวแปรแบบ Double ไปเป็นตัว แปรแบบ Currency หรือ แปลงจากตัว แปรแบบ Integer ไปเป็นตัวแปรแบบ Double เป็นต้น ฟังก์ชันในส่วนนี้จะใช้สำหรับแปลงค่า ของตัวแปร ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบหนึ่งไป เก็บอยู่ในตัวแปรอีกรูปแบบหนึ่ง โดย ยังคงค่าในตัวแปรนั้นไว้เช่นเดิม เช่น แปลงจากตัวแปรแบบ Double ไปเป็นตัว แปรแบบ Currency หรือ แปลงจากตัว แปรแบบ Integer ไปเป็นตัวแปรแบบ Double เป็นต้น

4  คำสั่งและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Data และ Time วันที่ที่ใช้อยู่ใน Visual Basic จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี ค. ศ. 100 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี ค. ศ. 9999 ซึ่งรูปแบบของวันที่ที่ Visual Basic จัดเก็บ จะอยู่ในรูปของ Serial Number ซึ่งจะใช้ เนื้อที่ในการเก็บเท่ากับ 8 Bytes ในหน่วยความจำ Serial Number นี้จะเป็นตัวเลขในลักษณะ Double-Precision Floating Point ที่ถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนก่อนจุดทศนิยมที่ใช้ สำหรับเก็บตัวเลขที่ใช้แทนวันที่ และส่วนที่อยู่หลัง จุดทศนิยมที่ใช้เก็บตัวเลขที่ใช้แทนเวลา เช่น 34931.064583333 จะหมายถึงวันที่ 30 ธันวาคม ปี ค. ศ. 1899 ( ตัวเลข 34391) เวลา 1:33 AM ( ตัวเลข 06458333) วันที่ที่ใช้อยู่ใน Visual Basic จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี ค. ศ. 100 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี ค. ศ. 9999 ซึ่งรูปแบบของวันที่ที่ Visual Basic จัดเก็บ จะอยู่ในรูปของ Serial Number ซึ่งจะใช้ เนื้อที่ในการเก็บเท่ากับ 8 Bytes ในหน่วยความจำ Serial Number นี้จะเป็นตัวเลขในลักษณะ Double-Precision Floating Point ที่ถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนก่อนจุดทศนิยมที่ใช้ สำหรับเก็บตัวเลขที่ใช้แทนวันที่ และส่วนที่อยู่หลัง จุดทศนิยมที่ใช้เก็บตัวเลขที่ใช้แทนเวลา เช่น 34931.064583333 จะหมายถึงวันที่ 30 ธันวาคม ปี ค. ศ. 1899 ( ตัวเลข 34391) เวลา 1:33 AM ( ตัวเลข 06458333) ในการนำเอาวันที่และเวลามาใช้กับตัวแปรใน Visual Basic ควรที่จะใช้กับตัวแปรประเภท Variant เนื่องจากในการใช้ฟังก์ชันต่างๆ กระทำ กับตัวแปรที่ใช้เก็บวันที่หรือเวลา อาจจะใช้ประเภท ตัวแปรที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรที่จะกำหนดให้ ตัวแปรเป็นประเภท Variant เพื่อที่ Visual Basic จะได้แปลงวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง ในการนำเอาวันที่และเวลามาใช้กับตัวแปรใน Visual Basic ควรที่จะใช้กับตัวแปรประเภท Variant เนื่องจากในการใช้ฟังก์ชันต่างๆ กระทำ กับตัวแปรที่ใช้เก็บวันที่หรือเวลา อาจจะใช้ประเภท ตัวแปรที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรที่จะกำหนดให้ ตัวแปรเป็นประเภท Variant เพื่อที่ Visual Basic จะได้แปลงวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง

5  MsgBox MsgBox ใช้สำหรับเรียก Dialog Box ของ Windows ที่ทำหน้าที่ในการแสดง ข้อความเตือนขึ้นมาทำงาน โดยมีรูปแบบ ดังนี้  MsgBox ในรูปแบบของคำสั่ง จะมีรูปแบบ ดังนี้ MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context] MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context]  MsgBox ในรูปแบบของฟังก์ชัน จะมี รูปแบบดังนี้ MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context] MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context]  MsgBox ในรูปแบบของฟังก์ชัน จะมี รูปแบบดังนี้ MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context] MsgBox prompt[, buttons] [, title] [,helpfile, context]

6  Format ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขใน รูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขใน รูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ Format(expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]]) Format(expression[, format[, firstdayofweek[, firstweekofyear]]])


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ฟังก์ชันใน Visual Basic 6.0 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google